Mielőtt az idő és tér kezdetét vette, csak az Egyedüli Igaz Isten létezett. Ő nem keletkezett, mert Ő örökkévaló. Az Ő neve Eloah, és Ő Szellem. Elhatározta, hogy kiterjeszti önmagát és megalkotta a mennyei lények családját a Maga képmására. Ebben az írásban a teremtés sorrendjét és időbeosztását fogjuk vizsgálni.

forrás: www.churchofgod.hu

A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatások vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A forrás nevét, címét fel kell tüntetni.
Ár nem számítható fel érte.

ISTEN CSALÁDJÁNAK TEREMTÉSE

Mielőtt az idő lett volna

Az Egy Igaz Isten mindig is létezett (Jn 17:3, 1Jn 5:20). Ő egyedüli és örökké létező. Az Eloah név az Ő héber neve. A káld nép, amely az izraeliták közeli testvérnépe, az Elaha nevet használta. Jelentése egyes számú vagy egy. Ő mindent tud, és képes mindent megcselekedni. De Ő az egyedüli halhatatlan lény (1Tim. 6:16), Ő nem tud meghalni. Ő az Alfa – ami a Kezdet, és Ő az Omega – ami a Vég (Jel. 1:8). Szüntelenül dolgozik, és a teremtmények az Ő akaratából léteznek. Mindennek, aminek meg kell lenni, Ő van a középpontjában. Isten önmagát terjeszti ki.

És mondá Isten Mózesnek: „VAGYOK AKI VAGYOK.” Majd folytatta: Így szólj az Izrael fiaihoz: A VAGYOK küldött engemet tihozzátok. Isten itt azt mondja: Az leszek, amivé leszek (Companion Bible magyarázatából). Többet olvashatsz az Atya Istenről a Kicsoda az Isten? című írásból.

A teremtett dolgok sorrendjében, Isten először kiárasztotta a Szent Szellemét. A Szent Szellem Isten ereje, de nem létezett külön, amíg Isten el nem kezte a teremtést. Ez az elkülönítés volt az első eleme a teremtésnek. Miután az Isten Fiai meg lettek teremtve, a Szellem nélkülözhetetlen volt az Atyával való együttműködésükben. A Szent Szellemen keresztül az összes teremtett lény – szellemi és testi – „minden mindenben”-né válik. A Szent Szellem tehát az az anyag, amely összeköt minden teremtményt az Atya Istennel. Lásd még a  Mi a Szent Szellem?c. írást.

Isten és az Ő törvénye:

IgazságosEzsdrás 9:15, Zsoltárok 119:172;

TökéletesMáté 5:48; Zsoltárok 19:7;

Szent3 Mózes 19:2; Rómabeliekhez írt levél 7:12;

Zsoltárok 34:8; Rómabeliekhez írt levél 7:12;

Igaz5 Mózes 32:4; Zsoltárok 119:142

Isten és az Ő törvénye mindig is létezett. Ha alámerítkezéssel megkeresztelkedünk, megkapjuk a Szent Szellemet, ha tartjuk az Isten parancsolatait és az úrvacsorát, olyanok leszünk, mint Isten.

A szellemi lények

A szellemi lények voltak az elsők az Isten tervében, és ennek alapján teremtette a testi lényeket. Mind a szellemi, mind a testi lények együtt dolgoznak az Isten dicsőségére.

Isten fiait elohimnak hívják. Ez a szó többesszámra utal (több mint egy), ami azt jelenti, hogy nemcsak egy fia van Istennek. Többen vannak (5M 32:8, Jób 1:6; 2:1; 38:4-7,) és az Isten, mint Atyjuk lett ezeknek a szellemi fiaknak a létrehozásuktól kezdve (Zsid. 12:9).

Az Írás nem adja meg ezeknek a szellemi lényeknek a pontos számát. De a Jelenések 5:11-ben ezt olvashatjuk: „És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala”.

Istennek terve volt, és meg is szervezte, hogy ezt a tervet kivitelezze. A Isten számára az volt a legfontosabb dolog, hogy megtanítsa fiait, hogyan legyenek tökéletesek, ahogyan Ő tökéletes. Isten szeretet (1Ján 4:8). Az Ő tökéletes szeretete magába foglal mindent, és megosztja az Ő szellemi és test szerinti fiaival.

Isten szellemi fiai nem értettek mindent, amit Isten cselekedett. Ezért lett szükség Jézus Krisztus kijelentésére: „melyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniök”. A szellemi lényeknek türelmesnek kellett lenniük és várni, amíg Isten titkait fokozatosan kinyilvánítják az emberiségnek. Ezáltal tudják majd teljesen megérteni Isten tervét. A Biblia azt mondja: „Vannak dolgok, amikbe az angyalok vágyakoznak betekinteni.” (1Pét 1:12)

Jézus Krisztus Isten elsőszülött fia

Jézus Krisztus egyike volt az Isten által teremtett szellemi fiaknak. Ő volt Isten teremtésének kezdete (azaz uralkodó, vagy az első a sorban) (Jel.3:14), az elsőszülött  minden teremtmény közül (Kol. 1:15 ). Krisztus kiterjesztette vezetését a szellemi lényekre (Kol. 1:16 ), de az Atya Isten végezte a teremtést.

Messiás volt a megöletett bárány a világ megalapítása óta (Jel. 13:8). Krisztus teljes mértékben hű volt az Atyja tervéhez, és betöltötte ennek a tervnek minden részletét. Az Őhalálával Jézus Krisztus elvégezte a reá bízott részt: az ember és a mennyei sereg megváltását Isten számára. Ő volt a Felkent, akit az Isten a társai felé helyezett (Zsolt. 45:7; Zsid. 1:9). Tudj meg többet a Kicsoda Jézus?c. írásból!

Most pedig vizsgáljuk meg Isten szellemi teremtményeit.

Isten trónja

Jelenések könyvének 4. és 5. fejezete segít elképzelni, hogy milyen az Isten trónja. Leírja, hogyan ül Isten a mennyei trónon, a szivárvánnyal körülvett trónon. Körülötte van a 24 trón, a trónusokon 24 vén, amint ott ülnek fehér ruhába öltözve, a fejükön aranykoronával (Jel. 4:4). Ott van a hét lámpás lobogó lánggal égve a trón előtt. Ezek Isten hét szellemét képviselik.

A trón előtt van az üvegtenger, mely kristályhoz hasonló, és a trónusnál, középen négy élőlény (Jel. 4:6). Jézus Krisztus az Atya jobbján ül (Márk 16:19; Lukács 22:69; Apcsel 7:55; Róm. 8:34).

82. zsoltár 1. és 2. verse is beszél Isten közösségéről, és leírja, hogyan ítélkezik. További utalások vannak az isteni tanácsra a Zsoltárokban: 86:8; 95:3; 96:4,5; 97:7, 9; 135:5; 136:2; 138:1. Az Ézsaiás 14:13 – ból tudjuk, hogy Isten trónja messze északon van, és a 2Korintus 12:2-ben azt olvashatjuk, hogy a harmadik égben van.

A hét szellem Isten trónja előtt

Jelenések 1:4 leírja, hogy hét szellem van az Isten trónja előtt. A Jelenések 4:5 pedig arról tájékoztat, hogy hét égő lámpás van az Isten trónja előtt, ami Isten hét szelleme. AZakariás 4:3 leírja az arany lámpatartót, oldalán a két olivafával (olajfával). A lámpatartó közepén hét lámpa, amelyen keresztül a Szent Szellem árad a hét gyülekezethez. AJelenések 1:20 tudtunkra adja, hogy a hét lámpás a hét gyülekezet, és a két olajfa a két tanú (Zakariás 4:11-14).

A négy élőlény

Az Ezékiel 1:5-28 több információt ad Isten trónjáról. Az Ezékiel 1:10 említi meg ezeket az élőlényeket  (teremtményeket):

Ezékiel 1:10 És orczájok formája vala emberi orcza, továbbá oroszlán-orcza mind a négynek jobbfelől, és bikaorcza mind a négynek balfelől, és sasorcza mind a négynek hátul;

Jelenések 4:7-8-ban szintén megtalálhatjuk  a négy élőlény leírását. A négy élőlény mindegyike felelőse az Isten által megteremtett – négy részre felosztott – térség egyikének. Csak az Atya Isten lehet az abszolút középpontban, és az élő teremtmények körülötte helyezkednek el:

Keleten van az oroszlánhoz hasonló lény
Délen az emberhez hasonló lény
Nyugaton a bikához hasonló lény
Északon a sashoz hasonló lény

A huszonnégy vén

Jelenések 4:4 -ben azt olvassuk, hogy ott van még a huszonnégy vén is, akik fehér ruhába vannak öltözve, fejükön aranykoronával. Huszonnégy trónuson ülnek Isten trónja körül. A Jelenések 5:14-ből és a 19:4-ből tudjuk, hogy a vének imádják Istent. Ők figyelik a szentek imádságait is (Jel. 5:8). A négy negyedre felosztott terület mindegyikére 6 vén van kijelölve (6 x 4 = 24).

A Belső és a Külső tanács működése

Az Isten trónja körüli huszonnégy vén alkotja a Tanácsot. Miután a Messiás a halálból való feltámasztása után felemeltetett a mennybe, és fel lett kenve a társai fölé, az elrendeződés Isten trónja körül a következőképpen alakult:

(1) Isten áll mindennek a középpontjában
(1) Messiás az Isten jobbján ül
(4) Élőlény
(24) Vén

A számok összege egyenlő 30-cal, amely megegyezik azoknak a lényeknek a számával, akik a Magasságos Isten Belső tanácsát alkotják. A Külső tanácsba tartozik a többi vén. Így tesz ki az egész hetvenet. A négy külső csoport (mindegyike 10 vénből, így áll a Külső tanács 40 vénből) segítheti majd a négy élőlényt és a négy belső csoportot (mindegyike 6 vénből, így áll a Belső tanács 24 vénből) Isten törvényének vezetésével a négy részre (negyedre) felosztott területeken.

A Bibliában számtalan utalás van a hetvenes számra. Mózes is hetven férfit választott ki (4Móz 11:24-26). Még a Sanhedrin (vagy Vének tanácsa) is, amely Izráel kormányzó (vezető) tanácsa volt, a hetvenes számon alapult (2M 24:1,9; Lukács 10:1,17).

Ez volt Isten eredeti terve a kormányzó tanáccsal. A Szentírásból láthatjuk, hogy Isten kibővíti az Ő tanácsát, de erről részletesen később fogunk beszélni. Isten újabb lényeket fog kijelölni az eredeti vezető helyekre, amelyek megüresedtek a mennyei sereg lázadásának következtében.

A menny és a föld alkotása

Miután Eloah megteremtette a mennyei sereget, megalkotta a fizikai világot.

1 Móz 1:1  Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet

Jób könyve (Jób 38:4-7) Isten erejének nagyságáról és hatalmasságáról beszél. Amikor Eloah megalkotta ezt a bolygót, a hajnalcsillagok együtt énekeltek, és Isten fiai ujjongtak. A hajnalcsillag, a kerub, a szerafim – mind különböző szerepek és rangok Isten szellemi fiainak. Ádám megteremtéséig Isten fiai nem voltak úgy minősítve, mint angyalok (ami azt jelenti: küldöttek). Abban az időben nem volt még szükség küldöttekre.

A föld teremtésével Lucifer (ami azt jelenti: fényhordozó) és Isten további fiai a bolygóra lettek helyezve, hogy felelősségteljesen viseljék gondját a földnek és az embereknek, akik később oda lesznek helyezve. A föld nagyon öreg. Valamikor dinoszauruszok és más lények éltek ezen a bolygón. Valószínűleg valami hatalmas aszteroida becsapódott a földre és elpusztította őket, és a többi őstörténeti állatokat.

Lucifer és a lázadás

Lucifer tökéletesnek volt teremtve, és mint oltalmazó kerub működött Isten trónjánál (Ezékiel 28:12-15).  Ő volt a déli (az emberi) oldalon, és hatalmas feladattal volt megbízva Isten szellemi lényei fölött, és később a testi lények felett is. Ő viselte a bolygó hajnalcsillagi rangját (Ezékiel 28:12). Lucifer tökéletes volt, amíg csak álnokság nem találtatott benne(Ezékiel 28:15).

Lucifer támadást kísérelt meg az Atya Isten megdöntésére. Azt mondta: „Hasonlóvá teszem magam, mint a Magasságos” (Ézsaiás 14:13-14). Lucifer és a mennyei sereg egyharmada fellázadt Isten ellen (Jel 12:4). Vannak, akik azt vélik, hogy a Belső tanács fele Luciferrel tartott az Atya Isten elleni támadásban. Mivel Lucifer a lázadást választotta, a neve Sátánra lett megváltoztatva. Ez a név azt jelenti: ellenség, vagy „testvérek vádlója” (1Péter, 5:8; Jel. 12:10; Zakariás. 3:1). Az ellenség az a valaki, aki ártani próbál nekünk. A lázadás után a Sátán, mint oltalmazó kerub helye Isten trónja előtt megüresedett.

Az Ezékiel 41:18-19 leírja azt a jövőben bekövetkező időpontot, amikor a megüresedett helyek Isten Belső és Külső tanácsában be lesznek töltve az előbb említett fizikai lényekkel. Ezek az emberek meg fognak halni testi halállal, de fel lesznek támasztva. Krisztus második eljövetelekor át lesznek változtatva szellemi lényekké. Amíg testi lények voltak, engedelmeskedtek Isten parancsolatainak, tetteikkel bizonyítva, hogy elvégezték a rájuk bízott feladatot. Voltak, akik inkább a halált választották, mint az engedetlenséget, vagy hogy megtagadják az Egy Igaz Istent.

Miután a Sátán és a mennyei sereg egy része fellázadt, a dolgok örökre megváltoztak. Lucifer és az Isten többi szellemi fiai tökéletesnek voltak teremtve, és mindannyiuknak megadatott a szabad választás joga, hasonlóképpen az egész emberiségnek. Bár a föld hibátlannak volt teremtve, alaktalan és puszta lett (1Móz 1:2). Feltételezhető, hogy ez akkor történt, amikor Lucifer fellázadt. Ő és a bukott sereg vissza lett taszítva a földre, és a föld tohu és bohu – vá vált, ami azt jelenti: zűrzavaros, puszta és kietlen.

A korábbi teremtmények

Réges-régen bizonyos testi teremtmények éltek a földön, amelyeket úgy említünk, mint emberhez hasonló lények (humanoidok). Összehasonlítva a mai modern emberekkel, ezek csak korlátozott képességűek voltak. Két lábon jártak, de gondolkodásuk és cselekedeteik nagyon különböztek a mai modern emberéhez képest. Ők a bukott sereg teremtményei voltak. Az Egy Igaz Isten sohasem rendelte el ezeknek a lényeknek a megteremtését. Emiatt nem kaphatják meg Isten Szent Szellemét. A Biblia azt mondja, ezeknek a teremtményeknek nem lesz részük a feltámadásban (Ézs. 26:13-14).

Gondolj bele! Az angyalok nem ismerték Isten teljes tervét, és ez volt az egyik oka a Sátán támadásának, hogy meghiúsítja Isten tervét. Lucifer cselekedeteivel nem a türelmességet és a hitet mutatja be, inkább háborúba kezdett a mennyben, és fellázadt Isten és az Ő törvénye ellen. Mindamellett a Sátán még ma is a föld ura, és a bukott sereggel együtt még mindig van szellemi ereje. A Sátán a levegőbeli hatalmasságok fejedelme (Ef. 2:2)

A modern ember megteremtése és a föld átformálása

Isten a dolgokat az Ő időrendi beosztása szerint tervelte ki. Körülbelül 6000 évet engedélyezett a jelenlegi rendszernek – a Sátán hatalma alatt – Ádám teremtése óta. Mi már majdnem a hatezer éves időszak végén vagyunk. A Sátán uralmának ideje lerövidül, és hamarosan megkezdődik a Messiásnak, Jézus Krisztusnak 1000 éves millenniumi uralkodása, a Föld új Hajnalcsillagával. Erre utal az igazságos ítélet időszaka.

Volt idő, amikor a mennyei sereg lázadása miatt a Föld kietlen és puszta lett. A Messiás olyan hellyé formálta át a Földet, amely tökéletesen megfelel az embernek, az állatoknak, és ez a bolygó tökéletes maradhatna, ha Isten parancsolata szerint élnénk.

Amiképpen látjuk a szervezettséget Isten trónja körül, ugyanúgy mindenben megtalálhatjuk ezt a szervezettséget. Az újjáteremtés minden napján a Messiás úgy irányította a dolgokat, hogy az a legjobban megfeleljen az élet feltételeinek.

Isten kezdettől fogva tudott mindent. Így tudta azt is, hogy a mennyei sereg egy része fellázad. Így az Egy Igaz Isten, az Ő végtelen szeretetével és bölcsességével két rendszert alkotott. Egy szellemit és egy testit. Mindkét lénynek megadta a szabadon választás képeségét. Minden típusnak van bizonyos felelősége. Isten szellemi fiainak az a feladata, hogy gondját viseljék az emberiségnek és a bolygónak. Nekünk, mint testieknek, tisztelnünk kell az Egy Igaz Istent, törődnünk kell a családunkkal, a bolygónkkal, és segíteni az embernek, hogy megértsék az Egy Igaz Istent. Mind a szellemi, mind a fizikai rendszer próbára van téve a kötelességeik teljesítéseiben.

Isten terve

Az Ő bölcsességéből kiindulva és minden teremtmény iránti szeretetéből Isten összeállított egy tervet, amely kibékíti az embert és a mennyei sereget Önmagával. Mivel Isten azEgyedüli Igaz Isten, Ő meghatározta, mi az elfogadható áldozat számára. Az ószövetségi idő alatt azok az emberek, akik az Egy Igaz Istent imádták, bikákat, kecskét és bárányt áldoztak fel, hogy teljesítsék kötelességüket az áldozati rendszer szerint. Mindezek ellenére ezek az áldozatok a Messiásban lettek hiánytalanul beteljesedve, mégpedig az Ő halálán keresztül.

Tőlünk már nem várják el többé, hogy állatokat áldozzunk, de elvárják, hogy imádkozzunk, böjtöljünk és összegyülekezzünk az Egy Igaz Isten imádatára a kijelölt időben. Például ezek a heti nyugalomnapok (Sabbath), az újhold szerinti napok és az ünnepek.

Jn 3:16  Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Jézus Krisztus tökéletes és kielégítő áldozat volt. Krisztus úgy mutatta ki hitét, hogy feladta szellemi létét, és testivé lett. Teljesen alárendelte magát Isten erejének és akaratának az életében, és az örök életre való feltámadásban. Teljesen engedelmes volt Atyjának, az Ő Istenének. A Messiás volt az első az Istennek felajánlott 144 000 kiválasztottból.

Amikor a Magasságos kiosztotta a nemzeteknek az ő örökségüket, amikor szétosztotta Ádám fiait, megszabta a határokat Isten fiainak száma szerint. (5M 32:8 )

Ez a szövegrész azt jelenti, hogy az Egy Igaz Isten meghatározta az Ő fiai közül hetvennek a feladatát. Jézus Krisztus, a Messiás Izrael nemzetéért volt felelős.

Izraelnek meg kellett tanulnia, hogy a Messiás önzetlen cselelkedetével, halálával megváltotta a sereget és az emberiséget az Egy Igaz Isten számára. Jézus példaként állt előttük, ahogyan kész volt letenni életét másokért.

Ha az elhívottak közé tartozunk, megbánjuk bűneinket, és alámerítéssel megkeresztelkedünk, megkapjuk Isten Szent Szellemét. Ezután bátran mehetünk Isten trónja elé imádságainkban (Zsid. 4:16; 10:19-20). Egész életünkben igyekeznünk kell engedelmeskedni Isten parancsolatainak. Ha hibázunk és bűnbe esünk, bűnbocsánatot kell tartanunk, kérnünk Isten megbocsájtását, és Ő megbocsájt nekünk (Lásd a Mi a Szent Szellem? című írást.)

Az első feltámadás és a millennium

Amikor a Messiás visszatér, a szentek, akik már meghaltak, feltámasztatnak először, mint szellemi lények (1Tessz.4:16-17). A szentek közül azok, akik még élnek Krisztus második eljövetelekor, elragadtatnak és találkoznak Vele a levegőben, s egy szempillantás alatt átváltoznak fizikai testből szellemibe. Azokat nevezzük Isten szentjeinek, akik tartják Isten parancsolatait és Jézus Krisztus hitét, bizonyságtételét (Jel. 12:17) .

Ebben az időben az egyház, mint Krisztus menyasszonya, összeházasodik Jézus Krisztussal, a Messiással. Azok, akik az első feltámadásból szellemi lénnyé lesznek, uralkodnak Krisztussal a földön 1000 esztendeig, vagyis a millennium alatt.

Mi történik a Sátánnal?

A hatezer éves időszak után a Sátántól meg lesz vonva az emberiségre gyakorolt hatása. A millennium alatt sokan megtanulnak az Isten parancsolatai szerint élni. Csodálatosan boldog élet vár rájuk, és hasonlóan a gyerekekre is. A millennium végén a Sátán ismét eloldatik egy rövid időre, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán. Annak ellenére, hogy az emberek boldog, hosszú életet fognak élni, mégis lesznek ebben az időben néhányan, akik fellázadnak a Sátán befolyása alatt.

Ez lesz az utolsó lázadás. Ebben az időben a Sátán és a bukott sereg meg lesz semmisítve, mint szellemi lények, és testiekké lesznek (Ézs. 14:15-17).

Ézs 14:16-17: A kik látnak, rád tekintenek, és elgondolják: Ez-é a föld ama háborgatója, a ki királyságokat rendített meg? Aki a föld kerekségét pusztasággá tette, városait lerontá, és foglyait nem bocsátá haza!

Isten nem akarja, hogy az Ő teremtményeiből egy is hiányozzon, ezért a bukott seregnek lesz egy második lehetősége (most már mint testi lényeknek) a bűnbocsánatra, és az Isten királyságába való bejutásra. Annak ellenére, hogy már nem szerezhetik vissza az eredeti helyüket, amelyben a lázadás előtt voltak. De jobb Isten királyságában lenni valamilyen formában, mint kívül maradni.

A végső lázadás után, és amikor a 7000 esztendő beteljesedik, megkezdődik a Nagy Fehér Trón ítélete. Istennek ekkor már számos fia lesz a földön, akik hűséges szellemi fiak lesznek. Ezek a szellemi fiak ugyanúgy kiérdemelik az ő koronájukat, mint a testiek. Ők hosszú időn át Isten akarata szerint fognak élni.

Azoknak a testieknek, akik nem jogosultak az első feltámadásra, lehetőségük lesz Isten akarata szerint élni a második feltámadásban. Abban az időben a többi halottak is fel lesznek támasztva, és vissza lesznek víve 20 éves korukra, tehát abba a korba, amikor elérik a felnőtt kort. A második feltámadás egy ítélet folyamata, ami úgy tűnik, 100 (2 jubileumi év, tehát 2×50 év) éven át tart majd (Ézs. 65:20).  Minden személynek megadatik, hogy Isten szellemi fia lehessen. Ez utal arra, hogy az ember élete a 2. feltámadásban 120 esztendő lesz(Préd. 8:12; Ter. 6:3 ).

Isten semmit sem tesz feleslegesen. Ha egyszer a helytelen viselkedés és negatív gondolatok el lesznek távolítva a bolygóról, az emberek látni fogják az élet értelmét az igazságos ítélet ideje alatt. Isten ajándékával, a Szent Szellemmel az emberiség maradéka és a bukott sereg képesítést szerez arra, hogy Isten fiaivá váljanak a második feltámadásban (1Kor.15:28 ).

Ennek a szakasznak a végén a bolygónk egészen más lesz.

A hatalom átadása az Atyának

Akkor jön el a vég, amikor Krisztus átadja az uralmat Istennek, az Atyának, miután eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Azonban teljesen világos, hogy ez Istent, Önmagát nem érinti. Krisztusnak addig kell uralkodnia, amíg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mikor ez megtörténik, a Fiú önmagát veti alá az Atya Istennek, Aki mindent alá vetett, hogy így legyen Isten minden mindenekben (1Kor. 15:20-28).

Azután az Egy Igaz Isten áthelyezi az Ő trónját a Földre (Jel. 21: 10 ).

A Szentírás nem mondja el nekünk világosan, mi fog történni ez után az idő után. De annyi biztos, hogy az Egy Igaz Isten, Akit mi szeretünk, Akit dicsőítünk, és Akinek engedelmeskedünk, összeállított egy tervet, ami által az Ő testi és szellemi lényei feljogosulnak arra, hogy Isten szellemi fiai legyenek.

Sok feladat vár ránk, hogy Isten tervével összhangban legyünk, de a jutalom és az áldás is óriási.

Nézzük meg, Isten hogyan terjeszti ki önmagát:

Az Isten Belső és Külső tanácsának kiterjesztése

Amikor a Messiás visszatér, láthatjuk, hogy a lakodalmi vacsora kezdetét veszi (Jel 19:7-10). Azok, akik méltóak rá, elfoglalják a helyüket Isten kormányzó tanácsában olyan poszton, amelyre méltóak. Például Illés és Mózes annak a két élőlénynek a helyét fogják elfoglalni, akik akkor veszítették el a helyüket, amikor fellázadtak.

Láthatjuk azt is, hogy a 12 apostolnak is meghatározták a helyét a tanácsban. A 12 apostol megítéli majd Izráel 12 törzsét (Mát. 19:28; Jel. 21:15-16). A 12 apostol a következő:

Péter, és testvére András,
Jakab a Zebedeus fia, és testvére János,
Fülöp, Bertalan, Tamás,
Máté a vámszedő,
Jakab az Alfeus fia,
Taddeás,
Simon a zelóta,
Mátyás, aki elfoglalta Iskariótesi Júdás helyét (Mt. 10:2-4; Apcsel 1:26).

Feltételezhetjük, hogy a 12 ószövetségi bíró szintén része lesz a kormányzó tanácsának. Ők a következők:

Othniel, Kénáz fia, Káleb unokaöccse
Ehud, Benjámin törzséből
Debóra prófétanő Lappidót felesége (aki elhívatta Barakot a Naftali törzséből, mint hadseregparancsnokot)
Gedeon, Manassé törzséből
Tola, Puah fia, Isszakár törzséből (Bírák 10:1-2)
Jair, Gileád törzséből (Gád and Manassé) (Bírák 10:3-5)
Jefte, Gileád törzséből, paráznanőnek a fia (Bírák 11:1 és 12:7)
Ibcán Betlehemből, 7 évig volt Izráel bírája. 30 fia volt, utalás a Belső tanács tagjainak számára
Elón,  Zebulon törzséből (Bírák 12:11)
Abdón, a pirátói Hillel fia, Efraim törzséből, akinek 40 fia és 30 unokája volt, akik szamárcsikón jártak. Ez utalás a Külső és Belső tanács teljes tagjainak számára.
Sámson, Dán törzséből, Manóah fia. A hajában volt az ereje. 20 évig volt Izráel bírája. (Bírák 13:24 – 16:30)
Éli, a főpap, amikor a frigyláda Silóban volt (1 Sámuel 1:3,9). Sámson halála után mint polgári bíró is működött, és 40 évig volt Izráel bírája.

A 12 törzs eredeti „felsorakozási rendje” a 4Mózes 2:3-31-ben van leírva, és a megváltozott sorrend az Ezékiel 48-ban.

Kezdve keleten a sorrend a következőképpen: 

Júda                 Rúben              Benjámin                      Naftali 

Isszakár           Simeon              Manassé                     Áser

Zebulon            Gád                  Efraim                         Dán

Láthatjuk, hogy az Ezékiel által ábrázolt jövendőbeli templomban a sorrend így változott meg: 

József              Simeon             Gád                  Rúben

Benjámin          Isszakár           Áser                Júda

Dán                 Zebulon            Naftali              Lévi

Minden törzs be lesz osztva az apostolokhoz, minden negyedre jut három törzs.

De a 12 törzs nem az egyedüli leszármazottja Ábrahámnak. Ábrahám első fia Hágártól volt, a felesége egyiptomi szolgálólányától (1M 16:1). Ismáel volt a neve. Az anyja egyiptomi feleséget vett neki (Ter. 21:21). Ismáelre utalás van a Teremtés 16:11,15; 21:20; 39:1 fejezeteiben; és a Bírák 8:24 könyvében. Az örökkétartó szerződés, amelyet Isten kötött Ábrahámmal, és amely Izsákon keresztül lett kivitelezve, meg van említve a Teremtés könyvében: 17:20. Az Izsáknak adott áldáson és ígéreten kívül Izmáel fiai is megkapták az áldást. A Korán, mint feltétlenül törvénytartó népnek hívja őket.

Izmáel 12 fia, születési sorrendben (1Mózes 25:13)

Nebajót,           Kédár,              Adbeél,           
Mibszám,          Mismá,             Dúmá,  
Masszá,            Hadad,             Témá,
Jetur,                Náfis,                Kédmá

Ők fogják alkotni a másodrendű (alárendelt) tanácsot a 24 törzsből, kiegészítve a már meglevő 24 vénnel. Idővel látni fogjuk, hogy Isten mindig bizonyos számok és minta szerint terjeszti ki az Ő rendszerét.

Sára halála után Ábrahámnak további fiai lettek Keturával. Ők a következők (1Mózes 25:1)

Zimrán             Joksán              Medán            
Midján             Jisbák               Suah               

Érdemes megjegyezni, hogy Ábrahám utódai: Izráel 12 törzse, Izmáel 12 törzse és Ketura 6 törzse összeadva egy teljes 30 tagú tanácsot ad.