David Wilkerson

-Részlet David Wilkerson elhangzott prédikációjából

Eljövetelekor Jézus meg fogja ítélni az egyházat: az érzékiségünket, a testiségünket, a gonoszságunkat, a kapzsiságunkat, a világiasságunkat, és meg fog ítélni minden Jézus Krisztus igazsága elleni csúfolódást ezekben az utolsó napokban.

Megkérdezlek: szerinted a Sátán csak egyes korszakokban uralkodott, szerinted most nincs hatalma?

Hát dehogyis! Elmondom neked, hogy a Sátánnak mindenkor hatalma van a Föld felett, és mindenkor uralkodik fölötte!
Te is, és én is tudjuk, hogy a pokol kapui soha nem fognak végső uralmat venni Jézus Krisztus gyülekezete fölött! De ennek a korszaknak itt a földön most ő az ura!

Létestett-e támaszpontot a Sátán a keresztény közösségekben? Vannak-e erősségei a gyülekezetekben? Képes-e megtéveszteni Isten választottjait?

Képes bizony! A Biblia pedig azt is elmondja nekünk, hogy hogyan: Sátán más evangéliumot hoz, Sátán más Jézust hirdet.

Pál pontosan elmondja, hogyan fog Isten szent emberei ellen támadni, próbálva megtéveszteni őket.
Nem a paráznákról, nem a homoszexuálisokról, és nem a drogosokról beszélek. Nem a nyilvánvaló bűnökről beszélek.

Hanem az evangélium úgynevezett tanítóiról!

„Hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát a világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá.” (II. Korinthus 11: 14-15)

A korinthusi levélben így szól:

„Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik Krisztus apostolaivá változtatják át magukat.” (II. Korinthus 11: 13)

Az utolsó időkben Sátán erősségét a gyülekezetben azok a helyi tanítók és szolgálók alkotják, akik átváltoztak a test evangéliuma alapján, akik lelkiek, érzékiek, de nem szellemiek! Úgy lépnek fel, mint az Úr felvilágosult szolgái. Úgy szolnak, mint az evangélium hirdetői. Használják Jézus nevét, úgy jönnek, mint az igazság hirdetői. Használják a Szentírást. Ördögöket űznek, beteget gyógyítanak Jézus nevében, és csodálatosnak tűnő munkát végeznek.
De az üzenetük egy másféle evangélium, egy másféle Jézus.
A Sátán megtévesztése!
A test, és nem a szellem!

Sátánnak ezek a hamis tanai most is uralkodnak a gyülekezetben, közösségekben, nagy területeken.

Isten embereinek sokasága csatlakozik egyezményekhez, szövetségekhez és megy el különféle találkozókra, hogy hallgassa ezt a más evangéliumot.
Evangéliumot az önérvényesítésről, a bővölködésről és a sikerről.

A test evangéliuma hódít teret az egyházban!

Ugyan már testvérek! Ébredjünk fel!

Téged és engem megtévesztettek? Csapdába csalt a világosság angyalaként megjelent Sátán a tanításaival? Elsodort a próféták áradata, akik azt mondták, hogy válts gyülekezetet? És keress uralmat?

Áss mélyre Isten Igéjében.
Halld meg Jézus valódi evangéliumát és kezdd el megítélni, amit hallasz! Hasonlítsd össze azt, amit Jézus mondott azzal, amit ők mondanak.

Az írás kétségkívül bebizonyítja, hogy Sátán új evangéliuma az, hogy „a szentség fokmérője a gazdagság”.

Hallgassatok ide!
Halljátok?

Ez egy megalkuvó üzenet bűnbánat, vagy szentség nélkül. Megbocsátást ígér bűnbánat nélkül.
Buzdít, hogy kapcsold be a TV-det. Hallhatod, hogy boldogságot és megbocsátást kínálnak ingyen.
Nincs bűnbánat…

Ez a jóléti evangélium. Azon a feltételezésen alapul, hogy minél szentebb vagy, annál nagyobb jólétben élhetsz.

Hallgasd Pál figyelmeztetését:

„Ha valaki másképpen tanít, és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt, az felfuvalkodott, aki semmit sem ért, igazságtól megfosztott ember, aki az istenfélelmet nyerészkedésnek tekinti.” (I. Timótheus 6: 3-5)

Pál felkiáltott: „Azoktól, akik ilyenek, eltávozzál!” (II. Timótheus 3: 5)

El ettől az evangéliumtól!

Szeretnétek hallani keresztények, a valódi evangéliumot? Akarjátok hallani mit mondott Jézus valójában a nyereség és siker és a jóléti evangélium helyett?

Én azt válaszolom: IGEN!

Ezek magának a Mesternek a szavai:

„Boldogok vagytok, ti szegények: mert tiétek az Isten országa.
Boldogok vagytok ti, kik most éheztek: mert megelégíttettek.
Boldogok ti, kik most sírtok: mert nevetni fogtok.
Boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kinevetik a ti neveteket, mint gonoszt az embernek Fiáért…”
(Lukács evangéliuma 6: 20-22)

Itt van, mit mond az ige a modern kor embereiről, akik az anyagi dolgokat hajszolják.
Ezek a szavak Jézus ajkairól hangoztak el:

„De jaj néktek, gazdagoknak, mert elvettétek a ti vigasztalástokat. Jaj nektek, kik beteltetek; mert éhezni fogtok. Jaj néktek, kik most nevettek; mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek; mert épen így cselekedtek a hamis prófétákkal az ő atyáik…” (Lukács evangéliuma 6: 24-26)

A bővölködés evangéliuma megveti a szegénységet. Elutasítja és megveti a szegényt. Hallgasd Jakab szavait:

„Ti pedig meggyaláztátok a szegényt.” (Jakab 2: 6)

„Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, azt mondjátok néki: Te ülj ide szépen; bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában, és ezt mondjátok: Te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé…” (Jakab 2: 2-3)

Ez a részrehajlás evangéliuma a sikeresek és gazdagok javára. És ítélet a szegények felé, akik felé Jézus szolgált. A sikert és bővölködést hangoztatja.

Jakab mondta:

„Avagy nem az Isten választotta-é ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak?”

És ti, igehirdetők, azt próbáljátok velem elhitetni, hogy ti gazdaggá lettetek a gazdagoknak, hogy elérhessétek őket a házaikban. Nem ismeritek a Bibliátokat, sőt, rosszul értelmezitek, mert Isten a szegényeket választotta, hogy felemeljék Őt.

Mennyire lehetünk rövidlátóak, Isten szentjei? Ez az evangélium a haldokló világ számára? Hogy a bővölködés kegyesség? Hogy a hit a jólétért van? Hogy a szegények hitetlenek? Krisztus szegénnyé lett, hogy mi gazdagok lehessünk, anyagi javakban? Azárt jött, hogy bővölködő anyagi életet adjon? A bővölködő élet régebben világias volt. A bővölködő élet ma is világiassá tesz.
Most hazugsághoz fordultok. A bővölködő élet szegénység.
Te és én a sötétségben vagyunk. Megtévesztett minket a fogyasztói társadalom. Egy napon valóban bővölködő életünk lesz – és ez az örök élet Jézussal. De ez még nem a miénk, halálunk után fogjuk megkapni.

A földön több, mint egy milliárd ember éhezik. Jézus szíve meghasad, amikor látja a síró anyákat, akik felpuffadt hasú, éhező csecsemőiket tartják karjaikban.
Milliók munkanélküliek.
A világ vége közeledik felénk. A világ Armageddon felé tart. A városokban zavargások törnek ki. Üldöztetés és nyomorúság következik. A Biblia azt mondja, hogy az elemek megolvadnak hamarosan.

A világ tűzben ég!

Isten választottjait világszerte bebörtönzik, üldözik, elveszik mindenüket. És ők feláldoznak mindent a jövendő jóért.

És ti azt mondjátok, hogy Isten olyan embereket küld, akik azt mondják: „Jogom van gazdagnak lenni”?

Istenem!

Aki jön az éhező világba, és azt mondja, hogy ő igaz, van hite arra, hogy gazdag és sikeres legyen, nagyobb autója legyen, vagy jobb otthona.

Mi történt velünk?
Mennyire lehetünk vakok?

Azt mondod, hogy ezt csak Amerikában hirdetik. Nem! Terjed egyre többfelé.

Mindannyian rosszul gondoljuk. A gazdag ember landolt a pokolban! A szegény volt az, aki a mennybe ment.

„Azoktól, akik ilyenek, eltávozzál!” (II. Timótheus 3: 5)

Ezek a tanítók nem hordoznak bűnbánatot. Nem prédikálnak a bűn ellen. Azt mondják, hogy ezt nem kell már tenni.
Áldást kínálnak megszomorodás nélkül.
Halmozzák az evilági javakat.
Ezek azt mondják:
„Sikeresnek kell lennem! Szép autót kell vezetnem, kell, hogy legyen medencém – hiszen én prédikálok!”

Sírnom kell!

Ámos próféta így kiáltott fel:

„Jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon, (…) akik a veszedelem napját messze gondoljátok (…) akik elefántcsont pamlagon hevertek, és az ő nyoszolyáikban elnyújtózkodnak, és a nyáj legjavából (…) lakmároznak; Akik a bort serlegekkel isszák, és színolajjal kenegetőznek, és nem búsulnak a József romlásán” (Ámos 6: 1-6)

Megremegek, amikor arra gondolok, hogy Jézus Krisztus ítélőszéke előtt kell megállnunk, miközben ilyen evangéliumot hirdetünk.

„Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba sodorják.” (I. Timótheus 6: 9)

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják” (Máté evangéliuma 6: 19)