Ez az írás a Hóseás – Az izraelita nemzetek elbukása című íráshoz szánt melléklet. Ebben a mellékletben, a linken olvasható próféciatanulmány szerzőjeként arra kívánok magyarázatot adni, hogy miképpen következhet be az USA és az egyéb angolszász nemzetek rendkívüli gyors, mindössze egyetlen hónap alatt megtörténő (vö. Hós. 5:7) összeomlása. Választ kapunk arra is, hogy mely erő fog a helyébe lépni a világ gazdasági és katonai nagyhatalmaként.

forrás: www.churchofgod.hu

A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatások vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A forrás nevét, címét fel kell tüntetni.
Ár nem számítható fel érte.

Hogyan történhet meg az angolszász világ összeomlása egyetlen hónap alatt?

Az az ember, aki beleszületett és életének nagy részét egy adott, megváltoztathatatlannak tűnő rendszerben, vagy geopolitikai közegben éli le, annak nehéz elhinnie azt, hogy az általa ismert, bebetonozottnak látszó rendszer hirtelen összeomolhat és egy óriási, a korábbi erőviszonyokat teljes mértékben megváltoztató paradigmaváltás történhet. Jól emlékszem arra, hogy amikor az 1980-as évek elején az Isten Gyülekezeteinek kiadványaiban bibliai alapokon előrejegyeztük a Varsói Szerződés összeomlását és vele a közép és kelet-európai államok felszabadulását a Szovjetunió uralma alól, akkor mindez óriási megrökönyödést váltott ki az olvasókból. Különösen így volt ez a két Németország újraegyesülésének és felemelkedésének határozott előrejelzésekor. Mindezekre a leggyakoribb reakció a „na ne már” volt, és számtalan ember adott hangot annak a bevett véleménynek, hogy „ez lehetetlen, hiszen ahová a Szovjetunió betette a lábát, onnan soha nem távozott el”. De láss csodát, 1991-ben a Szovjetunió látványosan összeomlott, majd röviddel ezután a kettéosztott Németország is újra egyesült, s ismét megkezdte útját a nagyhatalmi státusz felé! Emellett, a hidegháború sötét éveiben a fősodratú „evangéliumi kereszténység” prófécia-magyarázói azt prognosztizálták, hogy a Szovjetunió és szövetségesei hamarosan kirobbantják az Ezekiel 38-39 fejezetekben felvázolt „Góg-Mágóg háborút”, s megtámadják Izraelt, valamint az azt támogató USA-t is. Mi ekkor rámutattunk arra, hogy ez az előrejelzés teljesen hamis, a próféciák téves értelmezésén alapszik, és ez a háború nem fog bekövetkezni Izrael két házának egyesítéséig és helyreállításáig a Messiás uralma alatt, s ezt az álláspontot továbbra is maximálisan fenntartjuk. A korrekt előrejelzések oka egyszerű: a próféciák pontos megértéséhez nélkülözhetetlen kulcs az egykori, bibliai nevükön megnevezett nemzetek pontos beazonosítása korunk nemzetei között, mert csak ennek fényében kapnak pontos értelmet a végidők rájuk vonatkozó próféciái.

De térjünk az írás témájára. Ma már a folyamatokat követő politikai és gazdasági elemzők minden próféciai rálátás nélkül is tisztában vannak azzal, hogy az USA-nak és angolszász szövetségeseinek javában lefelé ível a csillaga. A szkeptikusok tömegei – ahogy az egykori Szovjetunió esetében tették -, képtelenségnek tartják a „nyugati világ pillérének”, az egypólusú világ legnagyobb hatalmának gyors összeomlását. Pedig minden „na ne már” ellenére, a próféciák nem csalnak, hibátlanul be fognak következni.

Természetesen, ahogyan a Szovjetunió összeomlása – valójában tervszerű bedöntése – is egy időt igénylő, jól kidolgozott menetrend szerint ment végbe, úgy az angolszász hatalmak megtörése is komoly háttérmunkát, időt és nagyon kényes időzítéseket igényel. Az elit távlatokban gondolkodik és türelmesen lépeget a cél felé vezető lépcsőfokokon, ráadásul végső soron nekik is az Isten által megadott időzítéshez kell igazodni. Mindennek meg van az Isten által elrendelt ideje, így annak is, hogy mikor adja meg az ideiglenes teljhatalmat a fenevadnak (vö. Jel. 13:5,7).

Amint azt korábbi írásokban már felfedtük, ezek az elsősorban izraelita nemzeteket érintő negatív folyamatok bő 200 éve – a születésjogi áldások felvételével – kezdődtek meg, de csakis az Isten által megszabott kereteken belül mehettek végbe (lásd a Sátán zsinagógája és a születésjog című sorozat I. és II. részeit). A próféciai óra viszont azóta is ketyeg, s a jelek szerint már csak „percek” vannak hátra Izrael romlásának bekövetkeztéig.  

Az USA dominanciáját, s vele az amerikai jólétet biztosító fedezet nélküli dollár és a dollár alapú világgazdaság bukása már évtizedek óta csak hajszálon függ. A kérdés nem az, hogy be fog e dőlni vagy sem, hanem az, hogy mikor. A dollár és a jelenlegi monetáris rendszer felszámolásához azoknak a bizonyos erőknek először ki kellett dolgozniuk az alternatívát és le kell fektetniük az új rendszer stabil alapjait. Ha minden készen áll, akkor ebbe az új, véglegesnek szánt rendszerbe mentik át a maguk felhalmozott erőforrásait és lefektethetik egy teljesen új világnak az alapjait. Erről szól az a bizonyos ”Új Világrend”, aminek eljövetelét már hosszú ideje és rendkívüli előszeretettel hirdetik a tervbe beavatott, vagy ahhoz felhasznált bankárdinasztiák, államfők és politikusok. Céljaikat nem igazán rejtik a véka alá, sőt, propagandájukat egyre nyíltabb formában tolják az arcunkba a médiában, de még a szórakoztatóipar és popkultúra, vagy akár az egydolláros bankjegyen található szimbólumok és egyéb jelképrendszerek által is. Egy ilyen sokat eláruló szimbolizációs példa a „The Economist” című gazdasági magazin 1988. január 9.-i számának borítólapján látható, aminek az üzenete kódolt, ugyanakkor könnyen megfejthető. Tudnunk kell, hogy a „The Economist” magazin a Rothschild család tulajdonában lévő „The Economist Group” kezében van, a lap főszerkesztője, John Micklethwait pedig a Biderberg csoport találkozóinak gyakori részvevője. A The Economist magazin tulajdonosai és főbb munkatársai olyan információk birtokosai, amikről az átlagember semmit nem tud, illetve csak akkor tudhat meg valamit, ha idejét látják annak, hogy számukra is kiszivárogtassák. Az elitnek hatalmában áll az „előjelzéseiket” megvalósítani, és ezen a magazinon keresztül nagyon gyakran küldenek szimbolikus, vagy kódolt üzeneteket a pénzügyi körök beavatottainak.

A legendás főnix egy népszerű és ismételten felhasznált okkult motívuma az Új Világrend megvalósításán munkálkodó háttérhatalmi csoportosulásnak. Ezen a borítólapon azt kívánták kifejezni, hogy a jelenlegi monetáris rendszer fel lesz számolva és a réginek a hamvaiból támad fel az új, és reményeik szerint végleges. Ez a rendszer azonban már számos alkalommal végigment a különböző megújulási folyamatokon. A világ gazdasági rendszere ugyanis azon Sátán által kidolgozott minta szerint működik, ami a föníciai Tíruszban kezdte meg  világhódító pályafutását.

Ezékiel három teljes fejezetben (26-28) prófétál „Tírusz királya” ellen, akinek szellemi kútfője és erőforrása maga Sátán. Sátán Tíruszban alkotta meg azt a kereskedelmi és az azt kiegészítő monetáris rendszert, ami nem csak rendkívül gazdaggá tette ezt a városállamot, de ezzel egyben az eljövendő globalista világkereskedelem előfutárává, illetve bölcsőjévé is: „Ki volt olyan, mint a büszke Tírusz, a tenger közepén? Áruiddal, amelyek a tengert szelték, sok népet kielégítettél. Javaid és áruid bőségével gazdaggá tetted a föld királyait.” (Ez. 27:32-33) Ma ugyanez a sátáni zsenialitással kidolgozott globális gazdasági rend teszi gazdaggá az ahhoz jól alkalmazkodó nemzeteket. Mivel ezek duális próféciák, így egyaránt vonatkoznak e rendszer utolsó időkben megnyilvánuló formájára is, ahol Tírusz „királya”, azaz a globális kereskedelmi és politikai rendszer feje már maga az Antikrisztus lesz, akinek Sátán biztosítja a zsenialitását, sikerét ahhoz, hogy „tökéletessé” tegye ezt a gazdasági rendszert. Tírusz óta számos alkalommal kellett a főnixnek (az irányított monetáris és gazdasági rendszernek) a saját hamvaiból feltámadnia ahhoz, hogy meg-megújulva és hatalmát fokozatosan terjesztve a korunkban is ismert formáját vegye fel. A rendszer mai formájába azonban még mindig nem kielégítő számukra, ugyanis nincs teljes kontroll alatt tartva, s így nem a véglegesnek szánt verzió. Ahhoz ugyanis, hogy egy központból irányított teljesen globális rendszerré legyen, szükség van egy világállamra és egy igazán globális valutára. Más szóval, az Új Világrend ennek sátáni gazdasági rendszernek a tökéletessé és globálissá tett, végleges formája kíván lenni.

Ezékiel egyaránt beszél Tírusz királyáról és Sátánról, ami abból fakad, hogy Tírusz királyának hatalma és gazdasági, kereskedelmi csodája mögött Sátán szellemisége és kreativitása állt, ő alkotta meg és tette sikeressé ezt a kereskedelmi rendszert:

Ezékiel 28:4-5 4 Bölcsességeddel és okosságoddal vagyont szereztél magadnak, aranyat és ezüstöt halmoztál fel kincseskamráidban. Milyen ügyesen tudsz kereskedni! Megsokszoroztad vagyonodat, de szíved felfuvalkodott bensődben gazdagságod miatt.

A végidők Nagy Babilonjának feje, az Antikrisztus mögött ugyancsak maga Sátán, illetve az ő géniusza, ereje és hatalma áll. A nagy ókori fenevadak [birodalmak] mindegyike magáévá tette a tíruszi kereskedelmi forma fortélyait. Amikor a szeleukid görög utódállamtól a római fenevad vette át a stafétabotot, s vele az „észak királya” címet, azzal a tíruszi mintájú gazdasági rendszernek a fehér nyugati világ lett a központja és az is maradt az elmúlt 2000 évben.

Az angolszász hegemónia 200 éve tartó ideje alatt a fenevad egyféle hibernált állapotba került, de a háttérhatalom keményen dolgozik azon, hogy újjáélessze, ami a bibliai próféciák szerint meg is fog valósulni. „Annuit coeptis” (azaz „vállalkozásunkat sikerre visszük”), mondják ki az egydollároson. A bibliai próféciák ugyancsak megerősítik, hogy ez a birodalom felemelkedik majd az Antikrisztus vezetése alatt, és „kereskedései” folytán újra dominálni fogja az egész világot. A népek leborulnak előtte, mert megvalósít egy gazdasági csodát, ami ideiglenesen jólétet és biztonságot hoz magával a hódolói számára. Ahogyan egykor Tírusz királyának, úgy kései utódjának és a minta követőjének, a Nagy Babilon uralkodójának, az Antikrisztusnak is Sátán adja a hatalmát (Jel. 13:4). Ez egy gyarló, haszonszerzésen alapuló rendszer, ami viszont jól működik és gazdagságot hoz azok számára, akik részt vesznek benne és ismerik a kereskedés gonosz fortélyait: „A te gazdagságodból gazdagodott meg mindenki, akinek hajója járt a tengeren.” (Jel. 18:19). De mi sem mutatja ennek a rendszernek az ördögi mivoltát jobban, annál, mint az, hogy a legkülönfélébb árúk mellett, az “emberek testével és lelkével” is kereskednek (Jel. 18:13). Ez a rendszer szó szerint a rabszolgájává teszi követőit, s ez már a jelenlegi, formálódó stádiumában is egyre inkább nyilvánvaló.

Az európai fenevad, mint gazdasági nagyhatalom „Tírusz leánya”, ahogyan maga a kontinens is egy tíruszi királylányról, Agenor leányáról, az „elrabolt Európáról” lett elnevezve. Ez nem egy véletlen egybeesés, mivel Európa, Tírusz leánya maga a rendszer örököse lett, és ez a kereskedelemre épült gazdasági minta egy nagyon fontos eszközeként szolgál Sátán és elkötelezett követői számára egy globális világállam létrehozásához, majd pedig annak fenntartásához:

Jelenések 18:3 … mert [a babiloni gazdasági rendszer] erkölcstelensége tüzes borából minden nemzet ivott, vele paráználkodtak a föld királyai, és a föld kereskedői meggazdagodtak határtalan fényűzéséből.”

Ahogyan a „babiloni misztériumok” Nagy Paráznája (Jel. 17) az antikrisztusi rendszer vallási, szellemi aspektusát jelenítik meg, úgy a Nagy Babilon annak gazdasági a rendszerét. A föld királyai, népei és kereskedői „paráznaságot követnek el vele”, azaz elkötelezik magukat mellette és felvállalják a rendszer minden aspektusát az anyagi jólétük érdekében.

Nem mellékesen, Salamon király uralkodása alatt az ókori Izrael is bekapcsolódott a tíruszi gazdasági rendszerbe, ami nagyon előnyösnek bizonyult számára és gazdaggá tette a nemzetet. Érdekes módon, amikor a Szentírás Salamon e rendszerhez való csatlakozásából származó anyagi bevételeiről beszél, akkor találkozunk legelőször az ominózus, fenevaddal asszociált 666-os számmal, ugyanis Salamon éves aranybevétele 666 talentum volt. Hasonló a helyzet a modern izraelita nemzetek esetében is, amelyek a születésjogi áldások több, mint két évszázadának ideje alatt ezt a rendszert kihasználva, s annak részeként emelkedtek fel gazdaságilag. Az Új Világrend eljövetelekor a fenevad bélyegének felvétele azonban továbbmegy ennél, ugyanis egy szellemi elkötelezettséget is megkíván, ami a luciferianizmus nyílt és szándékos felvállalását jelenti.

A The Economist címlapján a főnix nyakán egy láncon függve a tervezett új pénznem látható – aminek a neve ugyancsak „Főnix”. Az érmén a 2018-as dátum a kiadásának dátumát jelöli, ami azt jelenti, hogy becsléseik szerint ekkorra minden akadály félre lesz téve az új valuta bevezetéséhez és a régi, dollár alapú rendszer felszámolásához. Tegyük hozzá, ez a háttérhatalmi elit által kitűzött célév, s nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez a dátum Isten akarata is egyben. Amennyiben Isten a saját akaratánál fogva elodázza ezt a válságot, akkor némileg csúszhat a program. Minden esetre 2017 még hátralévő része izgalmas lehet, bizonyára tartogat meglepetéseket. Az biztosra mondható, hogy amikor az új pénznem használatba kerül, az magával hozza a nemzeti valuták felszámolását. A dollár különösen érintett a különleges státusza miatt. Összeomlása az USA, s vele a többi angolszász ország rendkívül gyors gazdasági összeomlását jelenti (elbukásuk a Hóseás 5:7 próféciája szerint egy hónap leforgása alatt megy végbe). Ezt az előjelzett roppant gyors összeomlást valóban csak egy pénzügyi válsággal, s a dollár kiiktatásával lehet előidézni.

A luciferiánus elit számára az angolszász/izraelita hegemónia alternatívája a Jelenések 13. fejezetében vázolt, kimúltnak vélt, de mint a hamvaiból újra feléledő főnix, a „fenevad” birodalom lesz. Uralmával egy új világrend alakul ki, ami teljesen megigézi és elkápráztatja, a világot:

Jelenések 13:3-10 Az egész föld csodálta a vadállatot. 4Leborultak a sárkány előtt, hogy hatalmat adott a vadállatnak. Leborultak a vadállat előtt is, és így imádták: „Ki fogható a vadállathoz, ki tudja vele fölvenni a harcot?” Gőgös, káromló szája volt, és hatalmat kapott, hogy negyvenkét hónapig jártassa. Káromlásra nyitotta száját az Isten ellen, káromolta a nevét, hajlékát és az ég lakóit. Hatalmat kapott, hogy megtámadja a szenteket és győzelmet arasson. Hatalma kiterjedt minden törzsre, népre, nyelvre és nemzetre. A föld lakói, akiknek a neve a világ kezdetétől nincs beírva a megölt Bárány életkönyvébe, mind leborulnak majd előtte.Akinek van füle, hallja meg! 10 Aki mást fogságba hurcol, fogságba kerül. Aki karddal öl, annak kard által kell elhullnia. Ez a szentek állhatatosságának és hitének az alapja.

Mivel ez a velejéig gonosz és igazságtalan Sátántól ihletett gazdasági és pénzügyi rendszer az isteni jubileumi rend alternatívájaként lett megalkotva, emiatt Isten ítélete alá kerül. A Tírusz siratódalában leírtak (Ezékiel 27 teljes fejezete) azonosak a Jelenések 18-ban vázolt Nagy Babilon elbukását lejegyző sorokkal és ezek valójában párhuzamos próféciák is.

A próféciákból tudjuk, hogy ezek az izraelita államok kénytelenek lesznek Asszíriához (a fenevad gazdasági dinamójához és legfőbb katonai erejéhez, Németországhoz) folyamodni, de az segítség helyett megsemmisítő vereséget mér rájuk, ami Jákob nyomorúságát, illetve a Nagy Nyomorúságot  okozza.

A próféciák azt a célt szolgálják, hogy figyelmeztessenek bennünket arra, ami meg fog történni, és nem azért, hogy a beteljesedésük után váljunk éleslátókká, okosokká az üzeneteiket illetően. “Az események megtörténte után mindenkinek tökéletesen éles a látása”, mondja ezt helyesen egy amerikai közmondás. A próféciák azonban éppen azt a célt szolgálják, hogy előre feltárják nekünk a biztosan bekövetkező eseményeket (s azok okait is) és figyelmeztessenek bennünket az eljövendőkre. Nem a már bekövetkezett dolgokra adnak magyarázatot. Legalábbis ezen az oldalon mi így kezeljük próféciákat.