ISTEN EGYHÁZÁNAK GYÜLEKEZETEI
Isten népéhez tartozni

Forrás: www.churchofgod.hu

Az Isten Egyházának Gyülekezetei a Krisztus által létrehozott, tisztán bibliai, a Felkent (Krisztus) és az apostolok által hirdetett kereszténységet gyakorló közösség.
Mint ilyen, kizárólag az egész Szentírásban, az Írásokban lefektetett hitet gyakoroljuk, minden emberi hagyománytól, vagy az idők során kialakult, de nem biblikus, hozzáadott tradícióktól mentesen.

Az Isten Gyülekezeteinek történelme azokhoz az őskeresztény csoportokhoz vezethető vissza, amelyek vagy maguktól különültek el, vagy pedig hitük miatt lettek kizárva abból a vallásrendszerből, amely az első néhány században teljesen megváltoztatta, majd szinte teljesen kiszorította az eredeti apostoli hitet (Ján. 16:1-4; 3Ján. 9:10). Történelmünk tehát teljesen független az ily módon átformálódott és világméretűvé vált, majd római katolikusnak elnevezett vallás minden ágazatától, így a tőlük elkülönült görögkeleti egyház és a még később levált protestantizmus különböző változatainak a történelmétől is. Emiatt az Isten Egyházának Gyülekezetei nem mondhatók a mai, önmagát „kereszténynek” nevező vallás részének, sem történelmünket, sem tanításainkat illetően, ám hitünkben és gyakorlatunkban a leginkább közel állunk az eredeti keresztény gyülekezetekhez.

Az Isten Gyülekezetei mindig jelen voltak a történelem folyamán, és bizonyságot tettek a világban Isten királyságáról az Ő parancsolatainak betartásával, Jézus hitén és tanúbizonyságán keresztül (Jel. 12:17; 14:12). Tették mindezt olyan mozgalmak keretein belül, amelyeket a nagy, világvallássá vált kereszténység eretneknek titulált, erőszakkal pusztított, és mindent megtett annak érdekében, hogy ezeknek a közösségeknek még az emlékét is kitöröljék a történelemből. A mai Isten Gyülekezeteinek olyan csoportok voltak elődei, mint pl. az erdélyi szombatosok, akik az unitáriusok téves krisztusképétől elszakadtak, és Eössi András nyomdokain jártak. Később ennek a felekezetnek egy része üldözések miatt a zsidó vallás része lett, amivel a mi hitünk messze nem azonos; más része szintén a reformátusok üldözése folyamán felőrlődött; sokan az oszmán birodalomban a muzulmánok védelme alatt találtak menedéket az említett üldözések elől; csupán egy tényleg kisszámú közösség, néhány gyülekezettel maradt fenn a XX. század elejéig, majd ők is eltűntek. Ekkor azonban a felálló advent mozgalom nyomán ismét létrejött néhány, az igazság alapjain álló, szombattartó keresztény közösség Magyarországon, illetve Erdélyben is.
Így egy bizonyos fokig elmondható, hogy kései utódai vagyunk az erdélyi szombatosoknak, akiknek legismertebb alakja Péchi Simon volt.

Az Isten Egyháza az Isten szellemi Izraelje (Gal. 6:16; Eféz. 2:11-22), oly módon, hogy az Isten beoltott minket Izrael nemzetközösségébe (Róma 9:4-8; és a 11. fejezet) és az Izraelnek (ami nem egyenlő a zsidó rabbinikus júdaizmus vallásával! sem a modern Izrael állammal) adott ígéretekbe (Róm. 9:4-8), de egyben az Izraelnek megadott rendeletekbe is (Ján. 14:21, 23; 15:10).

Az Izraelnek adott ígéretek fókusza az az Újszövetség, amely Krisztus véráldozatán és megszentségesítő munkáján keresztül a szívünkbe, elménkbe és akaratunkba helyezi az Isten törvényét (Zsid. 8:10), amelyeket hit által követnek az újjászületett szellemű egyének. Így amit emberi erőből képtelenség volt véghezvinni, azt betöljük az Isten által belénk helyezett új, szellemi természet által.

Mindazok, akik állhatatosan az Isten Szellemében, erejében, az Általa megadott hit által élnek, és magukon viselik az igaz hit jegyeit, azok az Isten választottai és az Isten Gyülekezeteinek része.

Az Isten Egyházának Gyülekezetei tehát nem egy emberi szervezet, nem államilag bejegyzett felekezet, nincs egy hierarchikus rendszerű emberi vezetőség lelki irányítása alatt, hanem a tökéletesen azonos szellemiség, és az a közös hit tartja össze és teszi őket egy közösséggé, amely a beléjük ültetett akarat által mindenben engedelmes az Isten szavának, ahogy azt kinyilvánította az egész Szentírásban. Az Isten helyezi az egyházba azokat (Ján. 6:44; 17:9-11; ApCsel. 2:47), akiket eleve elrendelt arra a világ megalapítása előtt (Róm. 8:28-34; Eféz. 1:11; 1Pét.1-2), hogy szellemi aratásainak első zsengéi legyenek (Jak. 1:17-21) minden nemzetből, minden nyelvből és népből.


Ezért az Isten Gyülekezetei nem folytatnak hittérítő munkát. Azonban kötelességünk hirdetni az Isten igazságait és a békéltetés evangéliumát, vagyis az Isten királyságának eljövetelét, amint Jézus utasított arra (Mát.4:17, 10:7; Márk.3:14, 16:15; Luk.4:43, 9:60), és szellemileg táplálni a hithez kerülteket.

Azoknak, akiknek az értelmét megnyitja az Isten, azok befogadják az evangéliumot, és maguk is részesévé válnak Isten Egyházának és megélik a nekik kinyilvánított igazságokat. Ezáltal az egyház egyben tanúbizonyságot tesz az Isten királyságáról oly módon, hogy ők alávetik magukat az Isten uralmának már ebben a gonosz, sátáni világban (Eféz. 6:11-12; Gal. 1:3-4), hogy ily módon jutalmat nyerjenek az uralomra a Felkent mellett az Isten királyságában (Jel. 2:26; 5:10; 20:6). (Nem üdvösségről van szó, mert az üdvösség Isten ingyenes kegyelmi ajándéka!)

Az Isten országlását az Isten törvényei uralják, amelyek két nagy parancsolatban foghatók össze (Mát. 22:37-40). A két nagy parancsolat pedig összegzése tíz parancsolatnak, vagyis annak, hogy miként imádhatjuk Istent, és miképp szeressük testvéreinket, embertársainkat. Ezeket a parancsolatokat az Isten a szívünkbe helyezte, így minden akaratunkkal, erőnkkel és vágyunkkal betartjuk azokat. (Zsid. 8:10)
Az Isten Gyülekezetei tartják a hetednapi szombatot, az újholdnapokat és az Úr hét nagy ünnepnapját, az Isten által lefektetett naptár alapján.

Egyik reményünk, hogy segítségére tudunk lenni – akár ezzel a weboldallal is – az Isten által elhívott egyéneknek, hogy felleljék azokat az igazságokat, amelyekről a Szent Szellem tesz bizonyságot (Ján. 16:13) az egyházon, az igazság gondviselőin keresztül (1Tim. 3:15; 1Kor. 4:1-2; Eféz. 1:13; 1Thess. 2:13; ), hogy az megtalált igazságok által Istennek éljenek (Tit. 1:1).

Forrás: www.churchofgod.hu