Korunk világszéles kereszténységének különféle ágazataiban megannyi magyarázat kelt szárnyra a Jelenések könyvének egyik üzenete és figyelmeztetése kapcsán, nevezetesen a fenevad bélyegére vonatkozóan. Teológusok, pásztorok, prédikátorok adták hírül a fenevad bélyegére vonatkozó holtbiztos elképzeléseiket, amelyekről aztán kiderült, hogy nem is annyira holtbiztosak. Ugyanis vagy az idő bizonyította be, hogy a felvázolt „megoldóképlet” fabatkát sem ért, vagy az bizonyosodott be, hogy minden bibliai alapot nélkülözött az elméletük, csupán aktuálpolitikai vagy más, éppen divatos jelenségek ragadták meg a fantáziavilágukat. Aztán nem egyszer maguk a „tanítók” rukkoltak elő egy újabb, az előzőktől gyökeresen eltérő magyarázattal. Mondanunk sem kell, hogy mennyire nem tekinthetőek hitelesnek azok a magyarázatok, amelyeket olyanoktól hallunk, olvasunk, akik néhány évente újabbnál újabb, vadabbnál vadabb elméletekkel állnak elő, mondván, hogy ezúttal megvan a megoldás.

Van azonban további negatív következménye ezeknek a hamis tanításoknak. Számosságuk és egymásnak ellentmondó, eltérő irányba mutatásuk miatt még az egyébként lelkes és őszinte keresőket is összezavarják, megtévesztik, idővel pedig a keresők lelkesedése kiábrándultságba fordul, ezzel pedig pontosan a Nagy Megtévesztő malmára hajtva a vizet. Ki az, aki ebben az egymásnak ellentmondó tanításoktól hemzsegő keresztény teológiai kavalkádban valóban el tud igazodni? Hiszen minden irányzat teológusa azzal az igénnyel fellépve teszi közzé elgondolásait, hogy őt bizony a maga az Isten vezette az Ő Szellemén keresztül. Aztán persze mindig jön a feketeleves, aminek – lássuk be – legnagyobb kárvallottjai maguk a hívők.

A tisztánlátás érdekében most feltárjuk a fenevad bélyegére vonatkozóan azokat a bibliai(!) alapelveket, amelyek figyelembevételével könnyebben meghatározhatjuk ennek a bizonyos bélyegnek a mibenlétét, segítve annak jelen- és jövőbeli beazonosítását. (Azt csak zárójelben jegyezzük meg, hogy az advent mozgalom mentén létrejött COG kezdetektől ugyanazt a bibliai alapelveken nyugvó hitet vallja a fenevad bélyegét illetően, módosítgatások nélkül)

Isten Egyházának Gyülekezetei
* * *

A bélyeg jellemzői

Olvassuk el a Jelenések könyvének idevonatkozó részeit:

„Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak az, akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.”
Jelenések 13. fejezet 16-17. versek.

„És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az Ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt; És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.”
Jelenések 14. fejezet 9-10-11. versek.

„És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén és bélyegén és az ő nevének számán, látám állni az üvegtenger mellett, akiknek kezében voltak az Istennek hárfái.”
Jelenések 15. fejezet 2. vers

„Elméne azért az első [angyal] és kitölté az ő poharát a földre; és támad gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken vala a fenevad bélyege, és akik imádják vala annak képét.”
Jelenések 16. fejezet 2. vers

„És megfogaték a fenevad, és ővele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:”
Jelenések 19. fejezet 20. vers

„És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten Igéjéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.”
Jelenések 20. fejezet 4. vers

Ezekben a versekben jelenik meg utalás a fenevad bélyegére vonatkozóan a Jelenések könyvében. Elolvasva a fenti részeket néhány megállapítást kell tennünk:

– a fenevad bélyegének felvétele a társadalom minden rétegét érinti;

– a bélyeg felvétele feltétele lesz az árukereskedelemnek, eladásnak, vásárlásnak;

– a fenevad az ő bélyegét az emberek (jobb) kezére és/vagy homlokára teszi;

– a fenevad bélyegének felvétele szoros kapcsolatban van a fenevad imádásával;

– a fenevad bélyegének felvétele szoros kapcsolatban van a fenevad képének imádásával;

– a fenevad bélyege összefüggésbe hozható az ő nevének számával;

– a bélyegét a fenevad teszi az emberekre, de képesek az emberek saját maguk is felvenni azt;

– a fenevad az ő bélyegét hitetés (becsapás, hazugság, megtévesztés) útján veteti fel az áldozataival;

– a fenevad kényszerítő eszközöket is bevet, hogy rábírja az embereket a bélyegének felvételére (aki nem veszi fel, az nem tud sem eladni, sem venni, így kényszerhelyzetbe kerül);

– a bélyeg felvétele Isten haragját vonja a bélyeg viselőjére;

– a fekély az embereken nem a bélyeg felvétele miatt keletkezik, hanem Isten büntetése miatt, amit az Ő angyalán keresztül tölt ki azokra az emberekre, akik felvették a fenevad bélyegét;

– a Millennium királyi papságának egyik jellemzője, hogy nem vették fel sem homlokukra, sem kezükre a fenevad bélyegét, nem imádták sem a fenevadat, sem annak képét.

Meglepően sok információ birtokába jutottunk a fenevad bélyegére vonatkozóan, pedig csupán az idézett igehelyeket elemeztük, illetve foglaltuk össze a bennük lévő üzenet tartalmát.

Ma egy igen elterjedt és népszerű magyarázat a fenevad bélyegére vonatkozóan, hogy a fenevad bélyegét egy olyan, az ember szervezetébe (elsősorban a kezébe) ültethető, kvázi bankkártyaként is funkcionáló chip fogja jelenteni, ami nélkül nem fog tudni kereskedni (sem eladni, sem venni) annak birtokosa. Ez az elképzelés nem csupán az önmagukat kereszténynek vallók körében népszerű, hanem egyre több nem keresztény ember is nyitott ennek a gondolatnak az elfogadására, sokszor egyfajta izgalmas, meseszerű elképzelésekkel vegyített, gazdag fantáziavilágú „apokaliptikus romantika” jegyében.

Vizsgáljuk meg a szentírásból kapott támpontok segítségével, hogy van-e alapja ennek az elképzelésnek, összevetve a chip kérdést a fenti, a fenevad bélyegére vonatkozó megállapításokkal. Megfelel-e a chip a fent megfogalmazott kitételeknek?

A chip jellemzőinek vizsgálata

Vajon a társadalom minden rétege számára elérhető lehet a chip?

A válasz: igen. Elsőre az a benyomásunk lehet, hogy egy ilyen mikrochipet csupán egy szűkebb, viszonylag tehetős réteg számára lesz lehetséges elérni, ám egy új, németországi rendelkezés értelmében egy jelentősebb összeggel is támogatják azokat, akik önként vállalják beültetni ezt a szerkezetet. Szóval ne gondoljuk azt, hogy egy ilyen, technikai értelemben véve ma már viszonylag egyszerűnek számító eszköz csupán a nyugati típusú társadalmakban élő, jobb módúak számára fejlesztett lehetőség. A támogatottsága mindenesetre azt mutatja, hogy valóban mindenki számára elérhetővé akarják tenni.

Lehetséges-e az emberek számára, hogy ilyen beültetett szerkezet nélkül adjanak, vegyenek, kereskedjenek?

Jelenleg lehetséges. Ahhoz, hogy beültetett chip nélkül ne legyen lehetőség pénzügyi tranzakciókat lebonyolítani, teljesen ki kell vezetni a készpénz használatát a gyakorlatból. Ez egyelőre nem történt meg, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek erre irányuló törekvések, sem azt, hogy soha nem fog megtörténni. Ám kijelenthetjük, hogy egyelőre ez a helyzet nem állt elő.

A chip az emberek (jobb) kezére és/vagy homlokára kerül?

Nos, mindenképpen csak a kéz jöhet szóba, de nem feltétlenül csak a jobb kéz, ám ettől tekintsünk el. A kéz valóban hordozója lehet a beültetett chipnek. De mi a helyzet a homlokkal? Nos, egészen egyértelmű, hogy szóba sem jöhet. A chip mérete nem túl nagy (habár ez relatív) ám amíg a kézben egy jól védett és szemmel nem látható helyet lehet találni a chip számára, addig a homlok bőre alá több ok miatt nem lehetséges a beültetés – a homlok bőre alá nem is vállalják a beültetést, a koponyacsont alatti részek pedig szóba sem jöhetnek. Ezt a homlokra vonatkozó elképzelést el kell vetnünk, ha őszinték akarunk lenni, így a chip ennek a kitételnek nem felel meg.

Kell-e bármilyen módon közvetlenül és szó szerint imádni a fenevadat ahhoz, hogy beültethető legyen a chip?

Lehetséges ezt a kérdést átvitt értelemben kezelni, azaz önmagában a beültetés tényét lehet a fenevad rendszere imádásának tekinteni. Ám ennyi erővel bármilyen bankkártyahasználatra tekinthetünk így, és akkor a bankkártya használat is megfelel ennek a kitételnek. Azonban ennél többről van szó. Ugyanis egy, az Egy Igaz Istenben hívő keresztény is használhat bankkártyát, mint fizetőeszközt, de ettől még nem kell megtagadnia Istenét és helyette közvetlenül a fenevadat imádnia. Tehát a válasz erre a kérdésre az, hogy jelenleg nem kell a fenevad imádójává válni ahhoz, hogy a chip beültetésre kerüljön, azaz ennek a kitételnek nem felel meg a chip.

A chip beültetésének feltétele-e, hogy a fenevad képét imádja az illető?

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához tisztázni kell, hogy mi is a fenevad képe. A szentírás így írja le:

„És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett. És adaték néki, hogy a fenevad képébe leheletet adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt cselekedje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek.”
Jelenések 13. fejezet 14-15. versek

Készítsünk egy újabb összegzést, ezúttal a fenevad képéről megtudható információkat összefoglalva. Mindezek előtt ne felejtsük el, hogy a jelenések könyve két fenevadról beszél! Az egyik a tengerből jön fel (Jel. 13. 1) a másik pedig a földből (Jel. 13: 11) emelkedik fel. A fenevad képe az első, a tengerből feljövő fenevad képe lesz, amit a második fenevad által cselekedett jelekkel elhitetett emberek fognak elkészíteni. Lássuk tehát:

– az emberek, a föld lakosai fogják elkészíteni a korábban megsebzett, de megelevenedett fenevad képét;

– a fenevad maga veszi rá erre az embereket, mégpedig nagy jelekkel, hitetéssel;

– az első fenevad elkésztett képébe a második fenevad fog leheletet adni;

– a fenevad képe szólni is fog;

– akik nem imádják az első fenevadnak ezt a képét, azok megöletnek a második fenevad által.

Nos, visszatérve a fenevad bélyegéhez és ahhoz, hogy a fenevad bélyegének felvételével együtt fog járni a fenevad imádatának szükségessége, meg tudjuk válaszolni a korábban feltett (5. számú) kérdést: „A chip beültetésének feltétele-e, hogy a fenevad képét imádja az illető?”

A válasz: nem.

Ha másképpen tesszük fel a kérdést, mintegy előre mutatóan, hogy a chip beültetése után feltétele lesz-e a chip használatának az, hogy az illető imádja a fenevadat, akkor erre valószínűleg az a válasz, hogy igen, egyszer eljöhet az idő. De jelenleg semmilyen imádatot nem vár a rendszer a chip beültetés alanyaitól.

Később a fenevad által uralt és teljes ellenőrzés alatt tartott mammon rendszer könnyedén kizárhatja a pénzpiaci életből azokat, akiket csak akar. Így mindenkit, aki nem hajlandó a fenevad felállított képét imádni. Tehát előfordulhat, hogy valaki ugyan felveszi a chipet egy viszonylag még semleges időszakban, ám a megfelelő időben annak használatát már feltételhez, nevezetesen a fenevad és annak képe imádatához köti a rendszer. Hozzá kell tenni és a teljességhez hozzátartozik, hogy ezt bármelyik bankkártyával meg tudja tenni, akár ma is! Tehát a chip beültetésének nem feltétele a fenevad képének imádata, azaz ennek a kitételnek nem felel meg a chip.

Lépjünk a következő kérdés megválaszolására.

Milyen módon kapcsolódik a chip beültetése a fenevad számához, vagy nevének számához, a 666-os számhoz?

Számos magyarázatot született arra vonatkozóan, hogy mi is valójában a 666-os szám mögötti valóság, hogyan is kell érteni, mit takar. Különféle számmisztika vagy numerológia segítségével felállított tippek születtek, hogy ki vagy mi áll e szám mögött. Nem szeretnénk felesleges köröket futni szóba se jöhető magyarázatokról, vagy abszolút hamis értelmezésekről, de egy dolgot meg kell említeni.

A kereskedelemben is elterjedt vonalkód rendszer tartalmazza a 666-os számot, aminek részleteibe most nem áll módunkban belemenni, de tény, hogy mindenhol a világon találkozhatunk a vonalkód használatakor ezzel, a 666 minden vonalkód használatkor megjelenik. Ám mi a hatszázhatvanhat a biblia szerint? A jelenések könyve azt írja, hogy a 666 a fenevad nevének száma és a fenevad száma, amit meg lehet számolni. Hogyan alkalmazható ez a vonalkód használatára? Sehogy.

A 666-os szám megjelenik például a Monster Energy által forgalmazott energiaital felirataként is, vagy ezen kívül számos egyéb helyen, de nem önmagában a 666 szám használata a kulcs, hanem a fenevad nevében történő megjelenése és egy számolás után kapható párhuzam felismerése!

A fenevadat könnyebb azonosítani, ha a nevében megjelenik az említett szám. Ennek a feltételnek nem felel meg a vonalkód. Hogyan alkalmazható ez a chipre? Hogyan jelenik meg kifejezetten így: a fenevad nevének számaként a chipben a 666? Persze, többféle módon fellelhető ez a szám az élet számos területén, de itt a biblia nem önmagában a 666-ot nevezi ördöginek, hanem kifejezetten a fenevad nevének számaként jelöli meg. Ráadásul a szám mögött rejlő név (és személy) azonosítása régen megtörtént: ez a második fenevad neve, aki a földből emelkedik ki, a hamis egyházként azonosítható közegből!

Két szarva van, akár a Báránynak, még hasonlít is hozzá, de úgy szól, mint a sárkány! Isteni minőséget követel magának, de hamis isten, hamis próféta mert a sárkány áll mögötte – hiába bújik a bárány bőrébe. A biblia pedig bölcsesség és értelem szükségességét javasolja a beazonosításhoz. A 666-os szám egy név száma, amely névhez tartozó személy a hamis egyház háza táján keresendő, de az illető és a mögötte álló intézményrendszer teljes befolyása alatt tartja a pénzpiacot, a kereskedelmet. Jelen írásban az ő személyével nem foglalkozunk tovább.

A 666-os szám egyszer fordul elő a Jelenések könyvén kívül a Szentírásban, mégpedig a II. Krónikák 9. fejezet 13. versében, mint Salamon éves aranybevételének mértéke, talentumban kifejezve. Rendszeresen erre a bibliai összefüggésre asszociálnak sokan. Azonban a későbbiekben felvázolunk egy olyan bibliai párhuzamot, ami könnyebbé teszi majd a fenevad képének beazonosítását.

Legyen bölcsességünk és értelmünk mindezek figyelembevételéhez, hogy a megfelelő következtetésekre jussunk. Azonosítható a fentiek alapján a beültetett chip bármilyen módon a fenevad nevének számával? Semmiképp sem.

Hogyan lehetséges az, hogy a fenevad teszi a bélyegét az emberekre, de emellett az emberek is képesek az felvenni saját magukra, hogyan lehet igaz ez a beültethető chipre nézve?

Egy kézenfekvő válasz azonnal adódik: vannak, akiket kényszerít a fenevad a chip beültetésére, míg mások önként vállalják annak beültetését. Ha elfogadjuk ezt magyarázatnak, akkor a chip megfelelhet ennek az egy feltételnek a fenevad bélyege kapcsán. Hogyan és milyen okok miatt veszik fel maguk az emberek, kényszerítő hatás nélkül, önként a fenevad bélyegét? A következő kérdésre adott válaszból sejthető.

Hogyan lehetséges az, hogy az emberek a chip beültetését önként vállalják?

Ahogy korábban említettük, például pénzbeli támogatást adnak a beültetést vállalók részére. A Sátán uralta rendszer a maga többezer éve fennálló és jól bevált módszereket alkalmazó megtévesztéseivel egyszerűen elhitetheti sok emberrel azt, hogy jó dolog a készpénz nélküli világ, mondván, hogy például így kényelmes a fizetés, könnyű mind a bevétel, mind a kiadás ilyetén formában történő koordinálása.

Ma is ismerünk olyanokat – magánszemélyeket – akik minden lehetséges módon kerülik a készpénz használatát és már most mindent bankkártyával vagy online módon bonyolítanak. Az ő esetükben nem lesz szükség arra, hogy a rendszer kényszerítő eszközöket vessen be, önként dugják fejüket a hurokba. Azonban egy valamit nem szabad elfelejteni: lehet, hogy kezdetben csupán a pénzmozgás lesz hozzákötve a virtuális világhoz, és közben marad némi szabadsága az embereknek, azonban eljön a nap, amikor a fenevad az ő és/vagy az ő képének imádásához köti majd minden pénzmozgás lehetőségét – mind a készpénzes, mind a bankkártyás, mind a chip-es vagy virtuális tranzakciókat. Ezen a napon teljesen mindegy lesz, hogy kinek van chip beültetve a testébe, kinek nincs, és akinek van, az miért került oda.

Hogyan kényszerítheti a chip beültetésére az embereket a fenevad?

A Jelenések könyve egyértelmű választ ad: amennyiben nem veszi fel valaki a fenevad bélyegét, akkor gazdaságilag ellehetetlenített helyzetbe hozzák, megpróbálják megbénítani minden gazdasági tevékenységében. Ennek megvalósítására kiváló eszköz a pénzügyi mozgások totális kontrollja, aminek egyik eleme a készpénz megszüntetése, és a chipnek, vagy akár a bankkártyának, mint egyedüli fizetési módnak a bevezetése. Sokan adják majd be a derekukat, amikor mindenükből kifogynak nincs hova fordulniuk egy elhidegült és bezárkózott társadalomban. A szenvedés, a nélkülözés, az éhség, a hozzátartozók miatti aggodalom, a félelem sokakat beterel majd a fenevad csapdájába. Tehát a válasz a kérdésre: kényszerhelyzetbe kell hozni az embereket, akkor egy irányítható tömeget kapnak, és ha az általuk kreált problémára a megoldással is csupán ők rendelkeznek, akkor nyert ügyük van.

A chip és a mögötte álló kényszerítő rendeletek nagyon gonoszak, és az ördögtől valók, attól függetlenül, hogy közvetlenül nem jelentik a fenevad bélyegének beteljesülését – ám mindenképpen e világ istene rendszerének és tervének gonosz részét képezik! Tehát a fenevad bélyege nem a chip, hanem amire az embereket rá akarják venni, akár kényszerrel is: Isten helyett a fenevadnak, vagy az ő képének az imádata. Ezt később részletesen kifejtjük.

Isten megharagszik-e azokra az emberekre, akik átesnek egy ilyen chip beültetésen?

Nos, vajon Isten haragját vonja magával a bankkártya használata? Természetesen nem. Ennek értelmében, ha valaki úgy dönt, hogy a jövőben a pénzügyeit egy ilyen beültetett chip alkalmazásával kívánja lefolytatni, akkor önmagával ezzel a döntésével még nem fogja magára vonni Isten haragját. Ám tudni kell, hogy eljöhet (el is jön!) az idő, amikor a pénzügyi tranzakciók végrehajtásának, azaz a beültetett chip további használatának a fenevad imádása lesz a feltétele!
 
Máskülönben pedig: aki beültet egy ilyen chipet, az akarva-akaratlanul a fenevad rendszerének kiszolgálójává válik, elősegítője lesz a kényszerintézkedések bevezetésének. És jobb, ha rögtön tisztázunk valamit: a bankkártya használata is ezt a célt szolgálja! Akár tetszik, akár nem. Tehát válaszolva a kérdésre: nem, Isten nem fogja a haragja borsajtójába deportálni azokat, akik chipet ültetnek be a testükbe. Önmagában ezért biztosan nem. Azaz emiatt a chip (önmagában) nem a fenevad bélyege.

Támad-e ártalmas és gonosz fekély azokon az embereken, akik chipet ültetnek magukba?

A Jelenések könyvének idevonatkozó része egyértelműen szól: a fekély nem a fenevad bélyege felvételének a következménye, vígan ellesznek a fenevad bélyegével az emberek, akik azt felvették -egészen az Antikrisztus leleplezéséig, illetve Isten haragborának kitöltéséig. A fekély Isten haragjának a következménye, amit azért tölt ki Isten angyala az emberekre mert felvették a fenevad bélyegét és imádták a fenevad képét (és csak azokra tölti ki). Tehát a válasz: nem, a chip beültetéséből nem következik automatikusan, hogy az illetőn fekélyek támadnak. Ez Isten haragjával van összefüggésben.

Lehetséges-e a Krisztussal uralkodó királyi papsághoz tartozni úgy, hogy nem halt az illető mártírhalált Isten igéje vagy Jézus bizonyságtétele miatt, de nem találkozott soha a fenevad bélyegével, sem a döntési kényszerrel a fenevad bélyegének felvétele kapcsán?

Mielőtt válaszolunk, képzeljük el, illetve tételezzük fel, hogy a beültethető mikrochip maga a fenevad bélyege. Ha ezt így van, akkor ez csupán az egyháztörténelem egy elhanyagolhatóan rövid időszakában jelent próbát az igazak számára, hiszen ez a technológia csupán néhány évtizedes múltra tekint vissza, ráadásul még ma sem jelent meg igazán széles körben az alkalmazása. Ha tehát azt vesszük alapul, hogy a beültetett mikrochip a fenevad bélyege, akkor az elmúlt évszázadok igaz hívői közül kizárólag azok részesülhetnek abban a kiváltságban, hogy élnek és uralkodnak Krisztussal ezer esztendeig, akiknek vérét vették a hitük miatt. Hiszen a többiek nem haltak sem mártírhalált, sem nem mondtak nemet a fenevad bélyegének felvételére, sem a fenevad képének imádására, egyszerűen azért nem, mert nem találkozhattak ezekkel. Így kizárnánk a királyi papság köréből az eddig élt igaz, Krisztusban elaludt hívők jelentősen túlnyomó hányadát. Egyszerűen azért, mert ha a fenevad bélyege az egyház (és üdv) történelem évszázadainak csupán egy kicsiny időszakában ismerhető meg (a modern időkben, a végidőkben), és csak ekkor vehető fel vagy tagadható meg, akkor a mártírhalál volt az egyetlen mód a királyi papság részévé válni. Ez pedig nem igaz, mint tudjuk.

Ebből logikusan következik, hogy a fenevad bélyegének jelen kellett lennie az egyháztörténet teljes ideje alatt!

Hiszen a papi királyság nem csupán az egyház teljes történelmének egy elhanyagolhatóan rövid időszaka – a végidők alatt – élő igazak közül fog kikerülni. Tehát a feltett kérdésre, hogy lehetséges-e a királyi papság részévé válni a fenevad bélyegével való találkozás nélkül, a válasz az, hogy nem lehetséges, mert a hívők az életük során kellett, hogy találkozzanak a fenevad bélyegével úgy az első században, mint a modern időkben. Ha pedig így van, akkor a fenevad bélyege nem lehet a beültethető chip – hiszen annak alig néhány éves múltja van.

Akkor mi az, ami valóban csupán a végidőkben jelent majd kihívást a hívők számára? Ez a fenevad képe. Ennek felállítása pedig még előttünk van.

Mindent összevetve mit mondhatunk a pénzügyi mozgások koordinálására is alkalmas mikrochip beültetésének bibliai megítélésével kapcsolatban? Nos, mi a magunk részéről mindenkit óva intenénk bármiféle ilyen eszköz beültetésétől! Ugyan valóban nem jelenti a beültetés fizikai ténye a fenevad bélyegének felvételét (különösen most tudjuk belátni ezt, miután meghatároztuk a bélyeg mibenlétét) ám ezzel a cselekedettel, a chip beültetésével egyértelműen és kifejezetten a sátáni káosz-rendszer teljes kiépítését szolgáljuk, annak kedvezünk, azt segítjük. De tény, hogy a készpénz fokozatos kiszorítása és a bankkártyás, vagy online fizetések, tranzakciók is a fenevad totalitárius rendszerének kiépítését szolgálják. Mit tehetünk? Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a készpénz ne szűnhessen meg teljesen, így nem válunk oly mértékben kiszolgáltatottá a virtuális pénzügyi kontroll számára. Használjuk a lehető legkevesebbet a bankkártyákat, kerüljük az online fizetéseket, tartsuk meg a készpénz támogatását, teremtsük meg a készpénz használatának szükségességét. Ne szolgáljuk ki önként és dalolva a Sátán érdekeit szolgáló új világrend kialakulását szorgalmazó háttérhatalmi és pénzügyi elitet. Isten tervei és az Ő akarata meg fog valósulni! Akkor is, ha elképesztően nehéz időszakon kell az emberiségnek (és az igazaknak) keresztülmenni. A nagy nyomorúság – amit egyébként a Sátán és az ő szolgái hoznak az emberiségre – el fog jönni, ám ez nem azt jelenti, hogy abban mindenki megnyomorodik, vagy hogy mindenki meghal. Isten kegyelméből és irgalmával van lehetőség átvészelni azt az időszakot. Ehhez azonban olyan testvéri kötelékeknek és olyan szeretet közösségeknek kell létrejönnie, amilyenek az első, jeruzsálemi szentek hívő közösségei voltak: mindenük közös volt, nem nélkülözött senki, egy szellemben jártak, egy akaraton voltak és egy szabály szerint éltek. Ha ezen munkálkodunk, akkor Istennek tetsző dolgot teszünk – ám még így is lesznek, akiknek az életét veszi az ellenség.

Most, hogy tisztáztunk néhány kérdést a fenevad bélyegére vonatkozóan, tehát kizártuk azt, hogy mi nem a fenevad bélyege (tehát a chip nem az!) eljutottunk oda, hogy végre határozzuk meg: mit jelent a fenevad bélyege, illetve mit jelent annak „felvétele”. Emellett érintőlegesen kitérünk a fenevad képének mibenlétére és a fenevad száma mögött lévő üzenetre.

Kezdjük ez utóbbival, a fenevad számával, ami megszámlálható, és ami – mint látni fogjuk – összefügg a fenevad képével.

A fenevad száma

A Bibliai magyarázatok, vagy a biblia prófétai üzeneteinek megértése során mindig hagyni kell, hogy a Biblia saját magát magyarázza. Biztosak lehetünk benne, hogy Isten a Szelleme által ihletett üzenetek magyarázatát szintén az Ő Szelleme által vezetett sorokban rejtette el. Keressük hát a Jelenések könyve idevonatkozó részeinek magyarázatát is a Bibliában.

A legtöbb bibliamagyarázat a Jelenések könyvében említett hatszázhatvanhatos szám bibliai párhuzamaként Salamon évenkénti bevételének talentumban megadott értékét veszi alapul és ebből indul ki. Az I. Királyok 10. fejezet 14. versben és a II. Krónikák 9. fejezetének 13. versében megadott adatok alapján:

„Vala pedig mértéke az aranynak, amely kezéhez jön Salamonnak minden esztendőben, hatszáz és hatvanhat talentum arany.”

Erre a párhuzamra a salamoni bevétel és a fenevad nevének száma között, most részletesebben nem térünk ki. Annyit említünk meg csupán, hogy ennek lényege a magánszemélyek gazdasági, kereskedelmi tevékenysége és a fenevad bélyegének felvétele között lévő összefüggés, amit fentebb már kifejtettünk. A mammon rendszer, mint a pénzforgalmi világot uraló rendszer, minden társadalmi szinten gyakorolja uralmát: a közemberektől kedve a királyig bezárólag.

Ha meg akarjuk érteni a fenevad képének és számának mibenlétét, akkor a Dániel könyvében leírtakat kell alapul vennünk. Dániel könyvét kis túlzással nevezhetjük az „ószövetség Jelenések könyvének”, ami persze tényleg túlzás, de kifejezi ennek a prófétai könyvnek a teljes Szentíráson belül betöltött szerepét. Dániel a babiloni fogság idején Nabukodonozor király udvartartásának egy kiemelkedő pozíciót betöltő embere volt, három másik héber társával együtt (Sidrák, Misák és Abednego). Nem szeretnénk Dániel egész történetét elemezni, maradjunk csupán a fenevad képével szorosan összefüggő üzenetnél. Elöljáróban annyit jegyezzünk meg, hogy a fenevad bélyege, a fenevad képe és a fenevad száma szorosan kötődik egymáshoz.

Történt tehát, hogy a király, Nabukodonozor, készíttetett egy arany állóképet. Aztán a király összehívta a „vezérkart” – „a fejedelmeket, helytartókat, kormányzókat, bírákat, kincstartókat, tanácsosokat, törvénytevőket és a tartományok minden igazgatóját” (Dániel 3: 2-3) hogy jöjjenek el az állóképnek felavatására. Az uralkodó, vagy kormányzó szerveknek minden tisztségviselője összegyűlt és megálltak az állókép előtt.

Ekkor a király egy fontos dolgot tett. Minden nemzetnek, minden népnek és minden nemzet számára parancsba adta (figyeljünk a szóhasználatra):

„5. (…) boruljatok le, és imádjátok az arany állóképet, amelyet Nabukodonozor király állíttatott. 6. Akárki pedig, aki nem borul le és nem imádja, tüstént bevettetik az égő, tüzes kemencébe.” (Dániel 3: 5-6)

Azaz a felállított bálványkép imádására kötelezte a birodalom vezetőit, hogy imádják a felállíttatott képet, majd szintén kötelezte a birodalom minden alattvalóját, hogy imádják, boruljanak le a kép előtt. Aki nem teszi, aki nem tesz eleget ennek a parancsnak, annak büntetése halál.

Olvassuk el a Jelenések könyve 13. fejezetének 15. versét:

„És adaték néki, hogy a fenevad képébe leheletet adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt cselekedje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek”

A Dániel könyvének történései és a Jelenések könyvében leírtak közötti párhuzam adja magát és nem lehet nem észrevenni. A fenevad képének jellemzője, hogy azt a babiloni rendszer és annak uralkodója állíttatja fel, és minden királyát, uralkodóját, vezetőjét, de minden más alattvalóját, szolgáját, mindenkit, aki ennek a rendszernek a kiszolgálója, arra kötelez, hogy imádja, hódoljon be ennek a képnek, és annak, amit a képben rejlő szimbólumiok kifejeznek, bemutatnak. A fenevad képéhez – ahogy korábban említettük – szorosan hozzátartozik és összefügg vele a fenevad száma és a fenevad bélyege. Azaz a 666-os szám szimbolikája összefüggésben kell, hogy álljon a fenevad képével és bélyegével.

Most olvassuk el a Dániel 3. fejezetének 1. versét:

„Nabukodonozor király csináltatott egy arany állóképet, magassága hatvan sing, szélessége hat sing; felállíttatta azt a Dura mezején, Babilon tartományában”

Az állókép hatvan sing széles, hat sing magas volt. Ez összeadva hatvanhat. Világos és egyértelmű a további párhuzam jelenléte is. Ha pedig kiegészítjük egy nagyon fontos információval, mégpedig azzal, hogy az állókép ekkora méretben (átszámítva mintegy 26 méter magas és mintegy 2,2 méter széles) aranyból elkésztve a számítások szerint éppen hatszáz(!) héber talentumot (azaz 20,52 tonnát) nyom, akkor máris eljutottunk az állókép méreteinek szimbolikájában a 666 számához (600+60+6). Nos, eleget etettünk a Biblia felszólításának, megszámoltuk a fenevad számát, ami valóban emberi szám. Így a Nabukodonozor antikrisztusi birodalmában felállított állókép egyértelműen előképe a végidőkben, a fenevad által felállítandó képnek.

Itt érdemes megemlíteni, hogy (nem mellesleg) Isten pontosan ezt az antikrisztusi birodalmat, Babilont használta fel a választott nép, Izrael elkövetett bűnei miatti büntetés végrehajtásának eszközéül. Vajon van ennek is jelentősége Isten utolsó időkben létező népére vonatkozóan? Határozottan állíthatjuk, hogy igen. A Jelenések könyvében Babilon a hamis egyháznak és a sátáni, antikrisztusi rendszernek az összefonódását jelképezi, amellyel kapcsolatban a következő figyelmeztetés hangzik el a könyvben:

„(…) Fussatok ki belőle [Babilonból] én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból” (Jelenések könyve 18: 4)

Látható tehát, hogy a Dániel könyvében felvázolt helyzet, illetve eseménysorozat előképként értelmezendő az egyház korszakában előálló körülményekre vonatkozóan. Tényszerűen tehát az egyházat, a választottakat, világszerte Babilon fogja körülvenni, azaz egy olyan, szellemi és fizikai értelemben is ellenéges környezetben kell az igaság mellett állhatatosan kitartanunk, amilyen ellenséges környezetben a három héber ifjú kitartott Isten parancsolata mellett és nem voltak hajlandóak a hamis isten bálványa előtt meghajtani magukat és imádni azt – és erre semmiyen kényszerítő intézkedés sem tudta őket rávenni, még az életük árán is ragaszkodtak Isten törvényéhez, parancsolatainak megtartásához. Legyen ez a mi számunkra, a végidők választottjainak számára is példa értékű üzenete a Szentírási próféciáknak, amelyek a mi okulásunkra írattak meg.

„Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg: hogy állhatatosság által és az Írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen.” (Róma 15: 4)

A fenevad bélyegének meghatározása szempontjából fontos ismerethez jutottunk a Dániel könyvében feljegyzett történeten keresztül. Az abban foglalt utalások és szimbólumok adnak támpontot a fenevad bélyege mibenlétének meghatározásához.

„Kössed azt a te kezedre jegyül és legyen az homlokkötőül”

Tekintsük meg a Jelenések könyvének egy másik üzenetét. A fenevad bélyegére vonatkozóan azt olvashatjuk, hogy az emberek a kezükre, illetve a homlokukra veszik a fenevadnak azt a bizonyos bélyegét. Kövessük azt az utat, amit korábban is, lássuk, hogy a Biblia hogyan magyarázza önmagát ezzel kapcsolatban. Mit jelent valamit (jelen esetben egy bélyeget) a kézre, illetve a homlokra felvenni? Hol találunk erre vonatkozóan egyértelmű leírást a Bibliában, ami megmagyarázza a számunkra mindezt.

Lapozzunk a Bibliánkban Mózes ötödik könyvéhez és olvassuk el a 6. fejezet 4-8 verseit:

„4. Halld Izrael: az Úr, Adonáj, a mi Istenünk, egy Úr!
5. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.
6. És ez Igék, melyeket ma parancsolok néked, legyenek a te szívedben.
7. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.
8. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között.

Vessük egybe a fenti Szentírási részletet az alábbi versekkel:

„És legyen neked jelül, kezeden és emlékezetül szemeid között, hogy legyen az Örökkévaló törvénye a te szádban, mert erős kézzel vezetett ki téged az Örökkévaló Egyiptomból.” (2Mózes 13:9)

„Kösd azokat jelül kezedre és legyenek homlokkötőül szemeid között.” (5Mózes 6:8)

„Vegyétek azért eme szavaimat szívetekre és lelketekre, és kössétek azokat jelül kezetekre és legyenek homlokkötőül szemeitek között.” (5Mózes 11:18)

Az ezekben a bibliai versben leírtak meglepően egybevágnak azzal, amit a fenevad tesz az emberekkel, vagy ahogyan egy bélyeget akar az emberek kezére és homlokára tenni. A Szentírásból megtudhatjuk, hogy Isten elpecsételi az Övéit. A Sátán, azaz a fenevad mindent másol és meghamisít, amit Isten az igazakkal tervez tenni.

Isten pecsétet helyez az igazakra, azaz elpecsételi az Övéit, a Sátán ezt leutánozza, ám ő megbélyegzi azt, akit az ő uralma alá be tud hajtani. Isten elpecsétel, a Sátán megbélyegez. Mondhatni billogot tesz áldozataira. De milyen mintát követ a fenevad? És milyen módon kell azt érteni?

A fent idézett mózesi versek azt írják le, amit ma a judaizmusban így hívnak: tefilin vagy tfilin.

A „tefilin” azt jelenti: jel.

Ez a jel (más fordításokban jegy vagy pecsét, máshol bizonyíték, bizonyság) eredetileg Isten és Izrael, tehát Isten és az Ő népe közötti szellemi kapocs látható jele volt.

Mi maga a tefilin? A mai judaizmusban használt tefilin két fekete bőrdobozból, bőrszíjjakból és a dobozok belsejében elhelyezett állatbőr tekercsekből áll. A rabbinikus judaizmus arra vonatkozó tanítását, hogy mi van ezekre a tekercsekre felírva, most nem részletezzük, mert az teljesen a Misna és a Gemara, azaz a zsidó szóbeli hagyományára épül, ezt mi tiszteletben tartjuk.

Azt sem vizsgáljuk, hogy ők szó szerint egy-egy kis dobozban a kezükre és a fejükre kötik a szöveget tartalmazó tekercseket. Ez az ő elképzelésük és ugyancsak tiszteletben tartjuk.

Azonban a tefilinnek jelként vagy pecsétként való bibliai azonosítását nem kerülhetjük el, ha a fenevad bélyegét szeretnénk beazonosítani.

Az idézett 5. Mózes 6: 4-8 versek szövegkörnyezetét vizsgálva azonnal megérthető, hogy mi is az a jel, amit a kezekre kellett kötni és homlokkötőül kellett felvenni Izrael fiainak. Már az ötödik fejezetben megláthatjuk, hogy a Szentírás végig a parancsolatokról, Isten rendeléseiről beszél, majd a jelek kézen és homlokon való viselésének elrendelése után is, a hatodik fejezetben a parancsolatok, rendelések betartásáról szól az Írás.

Melyek ezek a parancsolatok? Az ötödik fejezetből egyértelműen kiderül: a Hóreben átadott tíz igéről van szó. Miután az 5. Mózes 5: 6-21 versekben megismétli a parancsolatokat a Szentírás, ezt olvashatjuk a 22. versben:

Ez Igéket szólta az Úr a ti egész gyülekezeteteknek a hegyen a tűz, a felhő és a homályosság közepéből nagy felszóval, és nem többet; és felírta azokat két kőtáblára, és adta azokat nékem.”

Majd a hatodik fejezet korábban idézett verseiben (4-8. versek) azt mondja, hogy ezeket az Igéket a szívben kellett elrejteni, ezekben kellett gyakorolnia magát és fiait minden Izraelitának, és ezeket kellett jelként(jegyként, pecsétként) a kezein és a homlokán rögzítenie Izraelnek. Tehát még egyszer szögezzük le: a két kőtáblára Isten saját ujjaival felírt parancsolatokról, Igékről van szó.

Mit jelent a kezekre és a homlokra való felvétele ezeknek a jegyeknek?

A kézre való felkötése a cselekedetekre, a tettekre és az ember életmódjára utal. Arra, hogy a választottaknak minden cselekedetükkel, ezeknek az Igéknek az előírásai szerinti életvitelükkel kell bizonyítékát (jelét) adniuk a fizikai és a szellemi világ felé, hogy Istennek ez a pecsétje áthatja a mindennapjaikat, minden percüket.

A jegynek homlokon történő viselése az értelemre, a gondolkodásra, az igékben megfogalmazott rendelések szerinti értékrend világban való képviselésére vonatkozik. A gondolkodás megváltozása a megtérés egyik jellemzője – a pecsét tehát a világtól (a világ értékrendjétől, az éppen aktuális korszellem diktálta gondolkodásmódtól) való elkülönülésnek és a gondolkodásmód megváltozásának, azaz a megtérésnek a bizonyítéka az ember részéről, és elpecsételés Isten részéről.

Azaz, mind a cselekedeteknek, mind a gondolkodásnak Isten törvényei mentén kell egyberendeződniük, Isten parancsolatai szerint.

„Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
(Zsoltárok 1: 1-2)

Pecsét helyett bélyeg

Namármost, ha mindezt átfordítjuk a Jelenések könyvében leírt bélyegre, azaz alkalmazzuk ezt a bibliai elvet a fenevad bélyegére, akkor megállapíthatjuk, hogy a fenevad bélyegének kézre történő felvétele olyan cselekedeteket jelent, amelyek a fenevad babiloni birodalmának istentelenségében gyökereznek, amelyek nélkülözik az Istentől való tisztaságot, amitől távol van a szentség, megigazultság. Azaz a törvényszegés megvalósítása. Ezekről a cselekedetekről több helyen említést tesz a Szentírás, de Pál így ír egy levelében:

„1. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be.
2.Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,
3. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jót nem kedvelők.
4. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.
5. Akiknél megvan az istenfélelem látszata, de megtagadják annak erejét.”
(2. Timóteus 3: 1-5)

A felsorolást lehetne még kiegészíteni, mindannyian tudnánk hozzátenni, de ennek a leírásnak minden egyes eleme tükrözi a ma világának állapotát, istentelenségét. Tehát mindenki, aki ezeket (és az ezekhez hasonló, fel nem sorolt ördögi dolgokat) cselekszi, az magán tudhatja a fenevad bélyegét – mégpedig a kezén, ami a tettekre, a cselekedetekre utaló szimbolikát hordozza.

Mit jelent a fenevad bélyegének homlokra történő felvétele? Láttuk, hogy Isten pecsétje a választottak homlokán az Isten Szelleme szerinti gondolkodást, az Isten bölcsessége és igéje szerint megváltozott belső ember értelmét jelzi. Nos, a fenevad bélyege az emberek homlokán mindennek az ellenkezője: a Teremtő Atya Istent megtagadó gondolkodás, hamis istenek, bálványok imádása, a világ dolgainak szeretete, elanyagiasodott látásmód, békétlenség, szeretetnélküliség, énközpontúság, azaz e világ istene értékrendjének, gondolkodásának elfogadása, átvétele, a fenevad birodalma szerinti beállítottság.

Aki magáévá teszi ezt a sátáni életszemléletet, világnézetet és gondolkodásmódot, az szinte zökkenőmentesen és mintegy természetes módon beilleszkedik a világi társadalomba, s neki semmi gondot nem jelent majd az Antikrisztus tombolásának idején adni-venni, kereskedni, életben maradni, mert rajta ott lesz a fenevad bélyege – Isten törvénye megszegésének jele! (Jelenések 13: 16-17) Tegyük hozzá, hogy mindezt csak addig tudja megtenni, ameddig az Antikrisztus fel nem ölti saját ábrázatját, ameddig meg nem mutatkozik teljes és leplezetlen önvalójában. Ugyanis ekkor nem lesz menekvés a természetének kiáradása elől. Neki nem lesznek emberi barátai, csak csatlósai, érdek szövetségesei, hűbéresei, akik – talán sokan félelemből, de sokan meggyőződésből – inkább szolgálják őt, semmint elismernék, beismernék, hogy A Teremtő Atya az Egy Igaz Isten, és a Felkent Jézus az Ő küldöttje, aki meghalt az ő bűneikért is. Ezt teszi az emberi büszkeség – pusztulásba taszítja azt, aki dédelgeti magában ezt a jellemvonást.

Lám, mennyivel tisztábban látunk, ha hagyjuk, hogy a Biblia önmagát magyarázza meg.

Van további utalás is arra, hogy Isten parancsolatainak megtartása és a fenevad bélyegének felvétele között összefüggés van, éppenséggel ok-okozati összefüggés. Azaz, aki törvénytelenül él, aki törvényszegésben leledzik, az veszi fel, vagy arra teszi rá a fenevad az ő bélyegét, aki pedig állhatatosan kitart Isten parancsolatainak megtartása mellett, az mentesül a fenevad bélyege alól, sőt, rajta Isten pecsétje van!

Ha a Jelenések könyve 14. fejezetében olvasható hármas angyali üzenetet és annak záró sorait vesszük alapul, akkor észrevehetünk egy egészen egyértelmű üzenetet:

„9. (…) Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,
10. Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az Ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;
11. És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.
12. Itt van a szentek állhatatossága, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!
(Jelenések 14: 9-12)

Ezek a sorok világosan bemutatják, hogy a fenevad bélyegét magára vevő emberek sorsa mi lesz, de az előtte álló sorok folytatásaként, mintegy az előzményekre adott válasz, a 12. vers egyértelműen mutatja be azt is, hogy pontosan az Isten által adott parancsolatok megtartásának a Felkent Jézus áldozatába vetett hittel történő párosítása, illetve az ebben való kitartás, állhatatosság őrzi meg a választottakat attól, hogy rájuk kerüljön a fenevad bélyege! „Itt van a szentek állhatatossága…” – mondja az Írás. Így nyer értelmet, hogy milyen módon tudunk diadalmaskodni Isten Szellemének erejében járva a fenevad bélyegén (Jelenések 15: 2) – Isten parancsolatainak és a Jézusba vetett hit megtartása által!

Isten és az Ő népe közötti jelek

Van még valami, amit nem szabad figyelmen kívül hagynunk, ha a fenevad bélyegét és Isten pecsétjét szeretnénk beazonosítani.

Még két dolgot nevez jelnek (jegynek, bizonyítéknak) a Szentírás. Az egyik a körülmetélés, a másik pedig a szombat.

Isten Izraelnek adott törvényei szerint ahhoz, hogy egy bíróság elfogadjon egy tanúságtételt, mindig két vagy három tanúra van szükség. Egy Izraelita mellett éppen ezért mindig két jel (jegy, bizonyíték) kell, hogy tanúskodjon arról, hogy Isten parancsolataihoz hűen él. A szelíd olajfába beoltott vadolajfára, a szellemi Izraelre nézve nem a testi körülmetélkedés, hanem a szív körülmetélése a szövetség jele. Emellé még két jel (bizonyság vagy bizonyíték) kell, hogy társuljon, hogy megálljon a szellemi törvények szerint. Az egyik a tíz igének, azaz a Hóreben adott parancsolatoknak kézre és homlokra való felvétele, mint Isten pecsétje, a másik pedig a szombatnapok szentségének megtartása, és a szombat itt az Istentől elrendelt ünnepek megtartását is jelenti!

A szombat szó héber nyelven „shabbat”, amit ezzel a három (pontozott, magánhangzókat is jelölő) héber betűvel írnak le (jobbról balra olvasva):

Az első (jobb oldali) karakter a ’shin’, a középső neve ’beth’, a baloldali, utolsó a ’tav’.
Az első betű, a ’shin’ önmagában való jelentése: rányomni, rátenni.
A második betű, a ’beth’ jelentése: test vagy sátor.
A harmadik betű, a ’tav’ egyedül azt jelenti: jel, jegy vagy pecsét.

Ha ezt a pontozások (a magánhangzók) nélkül összeolvassuk, akkor a szombat, a „SH B T” ezt jelenti: „ráhelyezni a testére egy jegyet”, vagy „rányomni a sátrára egy jelet”.
A testünk az Isten sátortemploma, szóval mindkét olvasat lehet helyes – de belegondoltunk ennek a hatalmas üzenetnek a jelentőségébe?

A szombatnak és Isten ünnepeinek a megtartása a Teremtő Atya Istennel való szellemi kapocs látható jele! El vagyunk pecsételve az Ő számára az ünnepek engedelmes megtartása által, a parancsolatok megtartása által, a Jézusba, mint Felkentbe vetett hitünk által, a szívünk körülmetélése, a megtérésünk által, és ha mindezt megértjük, értelmünkbe vesszük, akkor a homlokunkon ott lesz az Élő Isten Pecsétje!

Dicsőség és hála a Magasságos Atya Istennek, örökkön örökké!

Van a Jelenések könyvében még egy Istentől való jel, pecsét, amiről nem szabad elfelejtkezni. Sőt, ez egy rendkívüli fontossággal bíró pecsét, aminek a jelentőségét a legelső keresztények talán nem élték meg úgy, mint a későbbi korok választottjai, mert az első századok hívőinek nem kellett azzal az eretnek elhajlással szembesülniük, ami a mai világszéles kereszténységet leginkább jellemzi. Ez a tan pedig a hamis háromság isten köré épült teológia.

Olvassuk el a Jelenések könyvéből a hetedik fejezet alábbi verseit:

„2. És láttam más angyalt feljőni napkelet felől, akinek a kezében az élő Isten pecsétje volt; és nagy szóval kiáltott a négy angyalnak, akiknek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek,
3. Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon.”
(Jelenések 7: 2-3)

Tehát történni fog egy angyal általi, ám Istentől jövő elpecsételés. Lássuk, hogy pontosan mi is lesz ez a pecsét. Olvassuk el az alábbi sorokat:

„És láttam, és íme egy Bárány állt Sion hegyén, és Ő vele száznegyvennégyezren, akiknek homlokán írva volt az Ő Atyjának neve.”
(Jelenések 14: 1)

Láthatjuk tehát, hogy Istennek választottjai, akik Őt hűségesen szolgálják, az értelmükben kapnak egy pecsétet, amivel elpecsételi őket a maga számára az Isten. Ez a pecsét pedig az Atyának a neve.

Mit jelent ez? Lehet gondolni konkrét névre is. Akár ez is lehetséges, sőt, valószínű, de Isten legszentebb nevének ismerete önmagában nem elégséges ahhoz, hogy ezt a tudást megmentő értékű információnak tekinthessük. Mi hát akkor a pecsét pontos jelentése, üzenete?

Kövessük ugyanazt az eljárást, amit a korábbiakban. A homlok az értelemre, az értelmet érintő kérdésekre történő utalás. Az, hogy Isten szolgáinak az értelmébe írja be az Atya nevét az angyal, ezzel elpecsételve őket, azt jelenti, hogy az Atya nevének ismerete mellé az Ő megismerésének teljessége is társul. Úgy láttatik és ismertetik meg a szentekkel az Atya, amint ismerte Őt az Ő Egyszülött Fia: azaz Egyetlen, Egyedüli Igaz Istenként! Ebbe az ismeretbe nem fér bele a bináris istenség, az egylényegű Atya és Fiú egy istenben két istenségként való elképzelése sem, nemhogy a szentháromságtan „egy entitás, három identitás” elvadult és bibliaellenes elképzelése! Akik a háromságtan hamis alapjain állnak, egyszerűen nem pecsételtetnek el az ő homlokukon az Atya igaz ismeretére, és a Bárány menyegzőjén való részvételre. Ők egy nem bibliai, nem a Szentírás egyértelmű kijelentésein álló istenben hisznek, egy pogány istenhármasban, amire mindenféle bibliai mintát akarnak ráerőltetni, de ugyanúgy bálványimádók, mint akik imádják a fenevad felállított képét, vagy mint akik leborultak a Nabukodonozor által felállíttatott állókép előtt és imádták azt. Kulcsfontosságú ezt megérteni. Ez a pecsét az igaz istenismeretre eljutott választottak pecsétje, azoké, akik az Atyát, mint Egyetlen Igaz Istent ismerik, szeretik, tisztelik, félik és imádják.

Összefoglaló

Röviden foglaljuk össze a megállapításainkat.

Előszöris megállapítottuk, hogy az emberi szervezetbe (kézbe) beültethető mikrochip nem felel meg a Szentírás azon kijelentéseinek, amelyek a fenevad bélyegére vonatkoznak. Egy-egy feltétel ugyan teljesülni látszik, de összességében el kell vetnünk ezt az elméletet.

Nem szabad csupán emberi elgondolásokra, a korszellem éppen aktuális jelenségeire, vagy aktuálpolitikai fejleményekre támaszkodni a próféciák megértésének érdekében. Főleg nem szabad a Biblia szimbolikáján kívül keresni a magyarázatot a bibliai szimbólumokra. Isten egyenes úton jár és felfedi az elrejtett titkokat azok előtt, akik erre vágynak – de csak azok előtt, akik szorgalmasan tudakozódnak is: az Írások felől!

Valamivel érdemes azonban kiegészíteni a fentieket: az Antikrisztus az ő nyilvános megjelenésével nem egy olyan világállapotot hoz létre, ahol az emberek érdekei sérülni látszanak. Ellenkezőleg! Pontosan az addig kialakítandó (a sátáni seregek és szolgáik által létrehozott) világszintű válságra fog egy elképesztően merész és szédületes terven alapuló megoldást hozni. Éppen emiatt fog sokakat, majdnem mindenkit, ha lehet még a választottakat is megtéveszteni! Amikor azonban az emberiség legnagyobb részét megtéveszti és félrevezeti, megmutatkozik majd igazi énje, és a megjelenését megelőző válsághoz képest egy annál sokkal pusztítóbb világrendszert fog erőszakkal létrehozni. Ennek a világrendszernek lesz része a fenevad képe, aminek imádására fogja kényszeríteni, akiket csak tud.

Tehát a ma látható (sokszor összeesküvés elméleteknek tűnő) pusztító folyamatok valóban részét képezik Sátán tervének, és ami felé viszi az emberiséget ez a gonosz terv, az sokak halálával fog járni. Ennek a célnak a jegyében volt szükség a nagy főpróbára a 2020-as évek elején; emiatt a cél miatt látjuk kialakulni a gazdasági összeomlás egyre egyértelműbb jeleit; emiatt a cél miatt érezzük egyre jobban a fősodratú kereszténység Isten Egyháza és az igazak ellen irányuló, fokozódó nyomását, erőszakosságát. Ennek a tervnek a megvalósulása már majdnem itt van, a küszöbön, de addig még néhány próféciai eseménynek, történésnek meg kell történnie, azaz be kell teljesednie.

Aztán megállapítottuk, hogy a fenevad bélyege szorosan kötődik a világ törvénytelenségéhez, Isten törvényének megrontásához, a világ, és benne elősorban az emberiség törvényszegéséhez. Konkrétan a fenevad bélyege a törvény megrontása lesz, amire erőnek erejével is rá akarja venni a fenevad az embereket, a világot, de magukat a választottakat is. Ehhez szorosan hozzátartozik a fenevad száma, illetve nevének száma, a fenevad képének imádata, összességében a fenevad bélyegének viselése.

Ez után meghatároztuk Isten pecsétjének, pecsétjeinek mibenlétét, beazonosítottuk ezeket a pecséteket és lefektettük az alapjait a megértésnek és a megértésen alapuló igaz cselekedeteknek:

– a parancsolatok megtartása

– Jézusba, mint Megválóba, Felkentbe vetett hit

– a szombatnak, mint Isten és az Ő népe közötti jelnek a megtartása, beleértve az Isten által elrendelt ünnepeket is

– az Atyának, mint Egyedül Igaz Istennek a megismerése és imádata

Láttuk az üzenetet a Jelenések könyvében, ahogy az angyalain keresztül felszólít Isten, hogy fussunk ki Babilonból, a nagy parázna birodalmából, hogy elkerüljük annak csapásait. Továbbá azért kell kifutni Babilonból – ha valaki ott van – hogy üdvösségre jusson. Ugyanis a fenevad bélyegének felvétele az üdvösség elvesztésével, kárhozattal jár!

Isten jelet, jegyet képez a népe és Őközötte, pecsétet helyez az övéi homlokára. Sátán mindig másol, de hamisít, torzít is egyben. Ő Isten pecsétjét kigúnyolva saját bélyegét teszi az áldozatainak homlokára és/vagy kezére, a saját maga által is elkövetett lázadásra, engedetlenségre, Isten gyűlöletére, megcsúfolására veszi rá az emberiséget.

Micsoda arcátlanság! Mekkora arrogancia!

Az, aki egykoron a menny egyik leghatalmasabb és legtündöklőbb kerubja volt, az arányosság és szépség mintaképe, mára dühös és éhes oroszlánként járja a világot, keresve, hogy kit nyeljen el, hogy kit fosszon meg Isten ígéreteitől. De a napjai meg vannak számlálva, Isten terve nem fog kudarcot vallani, akkor sem, ha az igazak közül sokak életét veszi el az ordító oroszlán. Ezek lesznek azok, akiknek fejét vették a Jézus bizonyságtételéért, és Isten igéjéért – emlékezzünk:

„És ez Igék, melyeket ma parancsolok néked, legyenek a te szívedben.”
(5. Mózes 6: 6)

„És [ezek az Igéket] kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között”
(5. Mózes 6: 8)

Ezek az „igék” pedig a ma legtöbbször „tízparancsolatként” említett törvények voltak, amelyeket az Atya az Ő Szellemének erejével a szívüket körülmetélt megtért igazak szívébe írja be, akik vágynak megtartani Isten rendeléseit.

Úgy hiszem, világos és érthető az üzenet. Akiken Isten pecsétje van, azok egy reményteljes, örök életre való feltámadásban (vagy elragadtatásban) részesülnek, akiken pedig a fenevad bélyege, azok gyalázatra és örökkévaló utálatosságra kelnek fel. Azaz: akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, azok megmenekülnek, akik törvénytelenségben, törvényszegésben élik az életüket, azok pedig elpusztulnak.

A fenevad bélyegének ismerete és mibenlétének felismerése létfontosságúnak tűnik – de még ennél is fontosabb Isten pecsétjének ismerete és az arra való vágyakozás!

***