Magunkról

Az Úr 2021-es évre vonatkozó igei üzenete a közösségünk számára:

“Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős?
Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened
mindenben, amiben jársz.”
Józsué könyve 1. rész 9. vers, Károli Gáspár fordítás, 1992.

“Ne feledd: Én parancsoltam meg neked, hogy légy erős és bátor!
Istened, az Örökkévaló van veled, akárhová mész!
Hát ne félj semmitől, és ne engedd, hogy bármi elbátortalanítson!”
Józsué könyve 1. rész 9. vers, Egyszerű Fordítás (EFO 2012-2013)

Mások vagyunk?

A szegedi Menedékvár, egy protestáns keresztény közösség, ezen belül a teljes evangéliumi irányzat karizmatikus ágához tartozunk.
Hát, ez így elég száraz megfogalmazás . . . – habár igaz.
Ha kicsit pontosítani szeretnénk a fentieket, akkor hozzá kell tenni, hogy Isten elvárásoktól mentes, feltételekhez nem kötött szeretetét és végtelen kegyelmének Jézus Krisztusban való, minden emberre történő kiárasztását hirdetjük.
Úgy tartjuk, hogy a hitünknek az Istennel, egymással, és az embertársainkkal való kapcsolatunkból kell megmutatkoznia, nem pedig tanok, dogmák hirdetéséből, sem pedig teológiai igazságokról való vitatkozásokból.
“Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Erről ismeri mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.”
(János 13:34-35)
Ezt a szeretetet egyedül Isten Szelleme képes kimunkálni bennünk.
Istennek a Bibliában közölt útmutatásai szerint igyekszünk élni, tehát hitünk zsinórmértékének a Bibliát tartjuk.
Hiszünk abban, hogy az Atyához egyetlen út vezet, ez pedig a Názáreti Jézusba, mint Megváltóba vetett hit, és a Krisztus parancsolatai szerinti élet, mert a hit önmagában halott cselekedetek nélkül.
Minden parancsolat a Jézus Krisztus által kinyilatkoztatott szeretet parancsban teljesedhet csak ki, ami Isten elvárások nélküli, nem feltételekhez kötött szeretetének az általunk történő egymás közötti gyakorlásában nyilvánul meg.

Ki a közösség vezetője?
Közösségünknek nincs egyszemélyi vezetése.
A közösség elöljárói (presbiterei, nagyobb tapasztalattal rendelkező szolgálói) közösen irányítják a házi csoport, vagy ha úgy tetszik, a gyülekezet életét.
Hiszünk abban, hogy Isten nem csak egyes embereket hívott el arra, hogy az Ő munkáját végezzék és másokat vezessenek, hanem mindenki részesül a kegyelmi ajándékokból, amelyeket egymás testi, lelki, szellemi építésére kapunk.
Azoknak, akik régebb óta járnak Istennel, fontos feladatuk, hogy az új megtérőket, a frissen újjászületett testvéreket segítsék abban, hogy megtalálják, felfedezzék magukban Istennek ezt a személyre szóló elhívását, azt a személyes vezetést, ami alkalmassá tesz mindannyiunkat a mások felé való szolgálatra.
Isten felemeli azokat, akik felemelik egymást.

Találkozás Istennel
Úgy tartjuk, hogy a Jézus Krisztussal való találkozás nem csupán egy hideg fejjel meghozott intellektuális döntés elé állít minket, hanem magával az Élő Istennel történő találkozás élménye természetfeletti módon szólít meg. Ennek a találkozásnak az ereje képes megváltoztatni az embereket, mert páratlan és egyedi, olyan belső, személyes tapasztalás, ami valódi változást eredményez az ember lelkében, szellemében és az ember egész életében.
Emiatt hiszünk a valódi megtérés fontosságában, a bűnöktől való elfordulás jelentőségében, és abban, hogy mindezt Isten Szelleme műveli bennünk, így lehetséges az ember újjászületése, ami nélkül nem láthatjuk meg Isten országát.
Azonban az üdvösség elnyerése egyedül Isten kegyelme, megbocsátása miatt lehetséges, nem pedig a saját jó cselekedeteink érdemeiképpen.
A megigazultságunkat Jézus Krisztus önként vállalt kereszthalála nyomán, ajándékként kapjuk – nem tudjuk a teljesítményünkkel kiérdemelni.
Átvenni Istentől ezt az ajándékot, Jézus kereszthalálába való engedelmes bemerítkezésünkön keresztül, és a Krisztusba, mint bűneinkért való tökéletes áldozati Bárányba vetett hitünk útján tudjuk – nem jár nekünk, hanem a Teremtő Isten, a mi mennyei Atyánk szeretetének legcsodálatosabb megnyilvánulásaként, kegyelemből kapjuk.

Élet Krisztusban
Úgy gondoljuk, hogy ma is érvényes a Biblia hívőkre vonatkozó kijelentése: akik hisznek, és Krisztus tanítványaiként engedelmesen járnak Isten Szellemével a szeretet útján, azoknak az életében és azoknak a szolgálatán keresztül ma is működik Isten ereje, természetfeletti beavatkozása.
Hisszük, de saját magunk tapasztaltuk is, és bizonyságot is teszünk róla, hogy Isten képes meggyógyítani minden betegségből, Isten képes megszabadítani minket minden nyomorúságos körülményből, vagy szorongattatott helyzetből!
Minden testi, lelki és szellemi problémánkkal odafordulhatunk Istenhez, az Atyához, és Ő szerető, gondoskodó, jóságos Apaként visel gondot rólunk.
Hisszük, hogy Jézus Krisztus a mi Megváltónk, aki megváltott minket a bűneink következményeitől.
Hisszük, hogy Jézus a mi Szabadítónk, aki megszabadíthat minket minden mentális, érzelmi, lelki zavarodottságból, aki kiszabadíthat minket a világ által ránk rakott megkötözöttségekből.
Hisszük, hogy Jézus a mi Gyógyítónk, akiben van a mi gyógyulásunk, aki minden betegséget, minden fájdalmat és szenvedést magára vett a kereszten, így Benne lehetséges meggyógyulnunk.

Miért Menedékvár?
Az ószövetségi időkben az Úr Isten Mózesen és Józsuén keresztül hat menedékvárost jelölt ki – hármat a Jordántól keletre, és hármat attól nyugatra.
Ezeknek a menedékvárosoknak a szerepe az volt, hogy menedéket nyújtsanak azoknak a bűnösöknek, akik az általuk elkövetett nem szándékos bűn miatt halálos veszedelembe kerültek és olyan menedékjoggal rendelkező helyre tudjanak menekülni, ahol az életüket megmenthették a bosszútól, vagy a törvénykezéstől.
Nos, a mi közösségünk hasonló céllal és rendeltetéssel bír:
menedékként, megerősített erődítményként, menedékvárként szolgál mindenkinek, akinek Isten végtelen szeretetéből fakadó oltalmára van szüksége, legyen ennek bármi is az oka.
“Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek,
és én megnyugosztlak titeket.”
(Máté 11:28)
Azoknak is menedéket nyújtunk, akiket a világ, vagy éppen saját keresztény testvéreik tettek üldözötté, számkivetetté, akiket megbélyegeztek bűneik, gyengeségeik, tévedéseik, vagy hibáik miatt.
“Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre.” (Máté 9:13)
Otthont adunk az otthontalannak, biztos alapot az eltévedettnek.

Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy a menedéket nem mi, nem a közösség tagjai adjuk – hanem a Szabadítóval való személyes találkozás során mindenki maga veszi el, mégpedig magától a mi mennyei Atyánktól, Isten Szellemének hathatós közreműködése révén!