Az utolsó idők egyik jelentős eseménye lesz, hogy amikor a világot teljes mértékben betölti az Isten parancsolatait megszegő törvénytelen állapot, akkor ennek az állapotnak a „megkoronázásaként” eljön e világ istenének, a Sátánnak emberi helytartója, akit a Szentírás ‘Atikrisztus’ néven mutat be. Ez a személy nem csak a „világi” emberek hitetője lesz, hanem azok közül is sokakat megtéveszt, akik kereszténynek, azaz Krisztus követőinek tartják magukat és Krisztust Uruknak nevezik.

Fontos megkülönböztetni a Sátán három, egymástól elválasztható megnyilvánulási módját:
– már a korai egyházban is jelenlévő és azóta is munkálkodó antikisztus szellemét;
– az időről időre, újra és újra megjelenő antikrisztusokat;
– és az idők végén megjelenő Antikrisztust.

Ez utóbbi megjelenésének jeleit, körülményeit és jellemzőit foglalja össze az alábbi bibliai összegzés.

A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatások vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A forrás nevét, címét fel kell tüntetni.
Ár nem számítható fel érte.

AZ ANTIKRISZTUS ELJÖVETELE

Faddi Tibor írása

AZ ANTIKRISZTUS ELJÖVETELE, FELISMERÉSE – 1.RÉSZ

A Szentírás nem csak hamis krisztusokról, hanem a bűn emberéről, mint az Antikrisztusról is jövendöl.

Thessalonikabeliekhez írt II. levél 2. rész 2-12. versei:

 1. Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.
 2. Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
 3. A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.
 4. Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék?
 5. És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni.
 6. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
 7. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
 8. A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,
 9. És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.
 10. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;
 11. Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.

Máté Evangyélioma 24. rész 24. verse:
„Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.”

János Apostol I. levele 2. rész 22. verse:
„Ki a hazug, ha nem az, a ki tagadja hogy a Jézus a Krisztus?
Ez az Antikrisztus, a ki tagadja az Atyát és a Fiút.”

János Apostol I. levele 4. rész 3. verse:
„És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.”

János Apostol II. levele 1. rész 7. verse:
„Mert sok hitető jött e világra, a kik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez … az Antikrisztus.”

Jelenések könyve 13. rész 1-8. versei:

 1. És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, a melynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve.
 2. És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat.
 3. És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat.
 4. És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a
  fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?
 5. És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.
 6. Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, a kik a mennyben laknak.
 7. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.
 8. Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta.

Jelenések könyve 12. rész 17. verse:
„Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele [ők, akik Jézust vallják a Krisztusnak]”

Dániel próféta könyve 11. rész 31, 35-36. versei:

 1. És seregek állanak fel az ő részéről, és megfertéztetik a szenthelyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító útálatosságot.
  (…)
 1. És elhullanak az értelmesek közül is, hogy megpróbáltassanak, megtisztíttassanak és megfehéríttessenek a vég idejéig; mert a rendelt idő még hátra van.
 2. És a király a maga tetszése szerint cselekszik és felfuvalkodik és felmagasztalja magát minden isten felett, és az istenek Istene ellen is vakmerőn szól, és szerencsés lesz, mígnem betelik a harag; mert a mi elhatároztatott, az végre is hajtatik.


Összefoglalva:

 1. Az Antikrisztus (a hamis krisztus) az igaz Krisztus Jézus napja ELŐTT fog megjelenni (2Thess 2:2-3);
 2. Az Antikrisztus tagadni fogja, hogy Jézus volt a testben megjelent Krisztus (1Ján 2:22, 1Ján 4:3, 2Ján 1:7);
 3. Az Antikrisztus hazugság, jelek és csodák által sokakat el fog hitetni (2Thess 2:9-10, Máté 24:24, Jel 13:3);
 4. Az Antikrisztus (a fenevad) az erejét Sátántól (a sárkánytól) kapja 42 hónapig (2Thess 2:9, Jel 13:2,4-5);
 5. Az Antikrisztus (a király) Istennek fogja magát feltűntetni, felmagasztalni (2Thess 2:4, Dániel 11:35-36);
 6. Az Antikrisztus üldözni fogja a szenteket és az értelmeseket (Jel 12:17, Jel 13:7, Dániel 11:35-36);
 7. Az Antikrisztus a veszedelemre jut, mert az Úr Jézus Krisztus fogja őt megsemmisíteni (2Thess 2:8).

* * *

AZ ANTIKRISZTUS ELJÖVETELE, FELISMERÉSE – 2.RÉSZ

Az Antikrisztus Dániel egy másik próféciájában az a kicsiny szarv, aki a Felséges Istent szidalmazza, káromolja. Aki 7 éves uralkodásának felétől 3,5 évig (42 hónapig, ezer kétszáz hatvan napig) sikeresen fog hadakozni a szentek ellen.


Dániel próféta könyve 7. rész 7-8, 21-26. versei:

 1. Ezek után látám éjszakai látásokban, és ímé, negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkivül erős; nagy vasfogai valának, falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözék mindazoktól az állatoktól, a melyek előtte valának, és tíz szarva vala néki.
 2. Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny szarv növekedék ki azok között, és három az elébbi szarvak közül kiszakasztaték ő előtte, és ímé, emberszemekhez hasonló szemek valának ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj.
  (…)

 1. Látám, hogy ez a szarv hadakozék a szentek ellen, és legyőzé őket.
 2. Mígnem eljöve az öreg korú, és az ítélet adaték a magasságos egek szenteinek; és az idő eljöve, és elvevék az országot a szentek.
 3. Így szóla: A negyedik állat negyedik ország lesz e földön, a mely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja és szétzúzza azt.
 4. A tíz szarv pedig ez: Ebből az országból tíz király támad, és más támad utánok, és az különb lesz mint az előbbiek, és három királyt fog megalázni.
 5. És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.
 6. De ítélők ülnek és az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék és végleg elveszszen.


Dániel próféta könyve 8. rész 9-14, 24. verse:

 1. És azok közül egyből egy kis szarv támada, és nagyon megnöve délre, napkeletre és a kívánatos föld felé.
 2. És megnöve mind az ég seregéig; és a földre vete némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtapodá.
 3. És a seregnek fejedelméig növekedék, és elvette tőle a mindennapi áldozatot, és elhányattaték az ő szentségének helye.
 4. És sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen, a vétek miatt; és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van.
 5. És hallék egy szentet szólni; és monda egyik szent annak, a ki szól vala: Meddig tart e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől? s a szent hely és a sereg meddig tapostatik?
 6. És monda nékem: Kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága
  (…)
 1. És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csudálatosképpen pusztít és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét.


Dániel próféta könyve 9. rész 27. verse:
„És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, [bor és kenyér?] és útálatosságok szárnyán pusztít, a míg az enyészet és a mi elhatároztatott, a pusztítóra szakad.”


Az Antikrisztus birodalma, a kis szarv nagy erővel és jó szerencsével fog hadakozni, terjeszkedni, pusztítani és végül győzni még a szentek ellen is.

A Biblia nem tartalmazza az Illés Apokalipszisét, de abban az Antikrisztusra
vonatkozó információk hitelesnek tűnnek, és segítségünkre lehetnek a hamis Krisztus és birodalma felismerésében.


Illés Apokalipszise 3. rész 1, 5-18. versei:

 1. Annak a királynak a negyedik évében fog megjelenni a törvénytelenség fia, aki azt mondja, „Én vagyok a Krisztus,” holott nem ő az. Ne higgyetek neki!
  (…)
 1. De a törvénytelenség fia újra megjelenik a szent helyeken.
 2. Azt mondja a napnak, hogy „ess alá”, s az aláesik. Azt mondja „ragyogj”, s az ragyogni fog. Azt mondja, „sötétülj el”, s az el fog sötétülni. [Mát. 24:29]
 3. Azt mondja a holdnak, „válj véressé”, és az azzá válik. [Joel. 2:31].
 4. Az égből fog alászállni az emberek közé, és közöttük jár. Úgy fog járni a tengeren és a folyókon, mintha szárazföldön járna [Jel. 6:12; Márk. 6:48].
 5. A sántáknak visszaadja a járásukat. A süketeknek visszaadja hallásukat. A némáknak visszaadja beszédüket. A vakoknak visszaadja látásukat. [Mát. 11:5].
 6. A leprásokat megtisztítja. A betegeket meggyógyítja. A démonokat kiűzi.
 7. Sok csodát tesz és jelet mutat majd azoknak, akik körülötte állnak.
 8. Ugyanazokat fogja cselekedni, amiket Krisztus cselekedett, egyedül a halottakat nem fogja tudni feltámasztani.
 9. Erről tudjátok meg, hogy ő a törvénytelenség fia, mert képtelen életet adni.
 10. Mert íme, elmondom az ő jeleit, hogy felismerhessétek.
 11. Ő egy … sovány lábú fiatalember, ősz hajtincs van elöl a fején, amely amúgy kopasz. A szemöldökei a füléig érnek. A kezének fejein leprás folt.
 12. Átváltozik azok jelenlétében, akik nézik őt. Fiatal gyermekké válik. Majd öregemberré változik.
 13. Mindenféle jelekkel változtatja meg önmagát, de a fejének jeleit nem tudja elváltoztatni.
 14. Arról tudjátok meg, hogy ő a törvénytelenség fia.

(Forrás: http://www.earlychristianwritings.com/copticelijah.html )


Feltámaszthat-e a Sátán vagy az Antikrisztus bárkit a halálból?
Ez abszolút lehetetlen! Legfeljebb csak látszólag.
Ugyanis a valóban halottak csak az Atya Isten akaratából az Ő engedelmes Fiának, Jézusnak a szavára támadhatnak fel.

János evangéliuma 5. rész 21, 25, 29-30 versei:

 1. Mert a mint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is a kiket akar, megelevenít.
  (…)
 1. Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és a kik hallják, élnek.
  (…)
 1. És kijőnek; a kik a jót cselekedték, az élet feltámadására; a kik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.
 2. Én semmit sem cselekedhetem magamtól; a mint hallok, úgy ítélek, és az én
  ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem, az Atyáét.