Az Egy Igaz Isten (Eloah) az egyedüli Isten. Előtte semmilyen isten nem volt, és nem is lesz senki utána (Ézs 43:10). Ebben az írásban megvizsgáljuk Isten tulajdonságait.Megvitatjuk, hogyan ismerhetjük meg Őt, hogyan lehetünk Neki kedvére, és hogyan tiszteljük.

forrás: www.churchofgod.hu

A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatások vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A forrás nevét, címét fel kell tüntetni.
Ár nem számítható fel érte.

KICSODA AZ ISTEN?
Halld meg Ó Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! (5Móz 6:4)

A Bibliából teljesen nyilvánvaló, hogy Egy Igaz Isten van. Ő Mindenható, és a Teremtője a mennynek, a földnek és mindeneknek. (1Móz 1:1; Neh. 9:6, Zsolt. 124:8; Ézs. 40:26,28; 44:24; Apcsel 14:15; 17:24,25; Jel. 14:7)

Volt idő, amikor még semmi sem létezett, kivéve azt az Egy szellemi lényt, aki egyedül létezett. Ő mindörökké létezett. A kezdet előtt Ő volt egyedül, nem volt szüksége semmire, ami életet vagy energiát adott volna Neki. Ez a lény az Egy Igaz Isten (Jn.17:3; 1Jn.5:20). Ő halhatatlan (1Tim. 6:16), ami azt jelenti, hogy Isten nem hal meg.

Az ókori héberek úgy ismerték ezt a szellemi lényt, mint Eloah. Az Eloah szó egy határozottan egyes számú szó, amelynek többes számú formája az Elohim. Eloah az, aki létrehozta az Elohimot. Ma úgy ismerjük Őt, mint Isten. Ő a Magasságos Isten (1Móz 14:18; 4Móz 24:16; 5Móz 32:8; Mk 5:7). De hívjuk Őt, mint Yahovih, vagy A Seregek Yahovahja.  Az iszlám vallás előnyben részesíti az Allah nevet az Egy Igaz Istenre. Ez ugyanaz az Isten, mint a keresztényeknél.

Példabeszédek 30:4-6 verse mutaja be Istent, és azt, hogy neki Fia van.

Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna?
Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába?
Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe?
Ki állapította meg a földnek minden határit?
Kicsoda ennek neve és kicsoda ennek fiának neve, ha tudod?
Az Istennek (ELOAH) teljes beszéde igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak.
Ne tégy az Ő beszédéhez, hogy meg ne feddjen téged, és hazug ne légy.

A kezdet előtt

Az időt attól számítjuk, amikor Isten elkezdett alkotni. De mielőtt valamit is létrehozott volna, gondolkodott, mit és hogyan fog cselekedni. Semmi sem volt lehetetlen Istennek. Ő még a végeredményét is képes volt látni mindennek, amit csinált. Mindenről, ami létrehozható, Eloah előre átgondolta, hogy a dolgok milyen hatással lesznek egymásra, és milyen lesz a kapcsolat közöttük.

Eloah az Alfa és Omega (Jel. 1:8). Ő volt az első, mint halhatatlan lény, így Ő az Alfa, vagyis Kezdet. Ő az Omega, mert ő lesz a végeredménye minden teremtésnek. Ő általa létezik minden teremtés. A teremtés  Őrá mutat, és a végcélja is az Ő működésének. Isten önmaga által létezik. Isten kiterjesztette önmagát, amikor saját képmására megalkotta a  családját. Így lett Atyává. De erről többet megtudhatunk „Az Isten családjának teremtése” című írásból.

Isten mindent átgondolt, mindenről tudta, hogyan fog működni, mielőtt megalkotta volna. Isten mindent tud (1Jn 3:20). Ezt úgy nevezzük, hogy Mindenttudó. Istennek nem volt szüksége senkire, aki segített volna Neki a számításban. Ő képes volt magában átszámolni minden lehetőséget. Isten Mindenható. Nincs semmi, amit Isten ne tudna megalkotni, vagy ne tudná eredményesen véghezvinni tervét. Ő tudja, mi az, ami lehetséges, és tudja a legjobb módját a kivitelezésre. Ő képes volt megalkotni az Univerzumot kockázat nélkül. Minden, ami meg lett alkotva, előbb meg volt tervezve, és el lett döntve az idő kezdete előtt. Ez ránk is vonatkozik.

Isten mindent tud. Tudja, hogyan kell a dolgokat megalkotni, milyen sorrendben, hányszor és így tovább. Ez az ismeret az igazság. Isten az igazság. (5M 32:4). Így Ő a tökéletességet fogja visszatükrözni az igazságban. Nincs hiba az Ő lényében vagy jellemében. Isten nem hibázik. Azáltal, hogy képes kidolgozni minden eshető lehetőséget, képes  kikerülni minden szerencsétlenséget, így Isten tökéletes (Mt 5:48).

A teremtés előtt Isten tudta, hogy minden tökéletes és jó lehet. Tudta, mi a jó, mert úgy akarta, hogy a teremtmény olyan legyen, mint Ő, tehát, hogy visszatükrözze Őt. Isten végső célja a javunkat szolgálja. Így Isten jó (Zsolt 25:8). Minden jóság forrása Ő benne van.

Isten a szeretet (1Jn 4:8; Róm 13:10). Ha szeretjük felebarátunkat, ez azt jelenti, hogy Isten szeretete bennünk van. Istent senki sem láthatta, hangját sem hallotta (Jn 1:18;5:37). Az ószövetségi próféták a Seregek Angyalát látták és hallották, aki később Jézus Krisztusban megtestesült.

Honnan tudjuk, hogy Isten létezik?

Meg van írva, hogy csak a bolond hiszi szívében, hogy nincs Isten (Zsolt 14:1). Eloah mindig is létezett (Zsolt 93:2). Ő egy szellemi lény.  

János 4:24 Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.

Isten bebizonyította létezését a cselekedete által, amit elvégzett. Ő alkotta a mennyet és a földet (1Móz 1:1). Eloah mindennek az építője, kivitelezője (Zsid 3:4).  Minden az Övé. Eloah az, aki minket is teremtett. Mi az Övéi, az Ő népe és az Ő juhai vagyunk (Zsolt 100:3).

Jézus eljött, hogy megismertesse velünk az Atyát.

János 7:28 Kiálta azért Jézus a templomban, tanítván és mondván: Mind engem ismertek, minda azt tudjátok, honnan való vagyok; és én magamtól nem jöttem, de igaz az, aki engem elküldött, a kit ti nem ismertek.

Az, hogy szenvedünk  és meghalunk, az azt jelenti, hogy Isten nem szeret minket?

Nem. Az emberiség legtöbb problémája abból ered, hogy nem tartjuk Isten törvényét. A tisztátlan ételek fogyasztásától megbetegszik testünk. Sok ember nem tartja be az alapvető higiéniát, így a fertőzés, a betegség emberről emberre terjed. Az ellenálló képességük egyre gyengébb és gyengébb lesz, mert generációkon keresztül nem engedelmeskednek Isten parancsolatainak. A háborúk sok szenvedést okoznak, és ez nem Istentől van. A földet is beszennyezzük, nem gondoskodunk róla úgy, ahogy Isten elrendelte nekünk. Az emberek kihasználják egymást és saját testüket is. Lásd A Biblia étkezési szokásai c. írást.

Tényleg fontos Istennek, hogy mi történik az emberiséggel?

Igen. Isten gondoskodik rólunk, és nagyon szeret. Ő nem akarja, hogy bármi is Közé és közénk ékelődjön. Ő szeretné, ha tudnánk, hogy senki sem lehet egyenlő az Ő erejében és hatalmában. (5M 4:35).

Isten tökéletes kezdetet adott az embereknek (1Móz 1:26-30). De az ember elutasította Isten törvényét, és elhatározta, hogy a saját elgondolása szerint fog cselekedni. Ez hozta ránk a bajt (Róm 5:12). Tartsd eszedben! Isten elküldte Fiát, hogy megváltsa az emberiséget a bűntől és a haláltól. Ez a bizonyítéka Isten hatalmas szeretetének az emberiség iránt. (Jn 3:16).

Ne bátortalanodjunk el, ha a dolgok rosszul mennek. Ne kérdezd „Hol van Isten? Miért történhet ez velem?” Isten mindenről tud, ami a mi életünkben történik. Ne felejtsd el! Jézus tökéletesebb lett a szenvedés által. Nekünk is készen kell lennünk, hogy tanuljunk a megpróbáltatásokból és a szenvedésekből. De Isten soha sincs túl messze! Ő soha nem fogja megengedni, hogy nagyobb terhet viseljünk, mint amennyit elbírunk. Örvendezhetünk a szívünkben, mert bízhatunk Istenben. (Zsolt 33:20-21).

Kihez imádkozzunk?

Az apostolok kérték Jézust, hogy tanítsa meg őket imádkozni (Luk 11:1). Jézus elmondta néhány példában, hogy hogyan kell imádkozni, és kihez imádkozhatunk. Olvasd a Szentírást, és jegyezd meg, hogy az imádság az Atya felé irányul.

Máté 6:6  Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.

Jézus azután folytatta egy minta imádsággal  (Máté 6:9-13): Figyeld meg a 9. verset:

9 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Mint keresztényeknek, Jézus példáját kell követnünk. Így amikor imádkozunk, az Ő nevében kérünk.

János 14:13-14  13 És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. 14 Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.

(Lásd szintén  Jn 15:7)

Isten képes meghallani minket a mennyben. Az Úr Isten meghallgatja azokat, akik félik Őt. (Mal.3:16) Amikor imádkozunk, hálát adunk Istennek a sok áldásért és a csodálatos teremtett világért, amit Tőle kaptunk (Zsolt 105:1).  

Van jelentősége annak, melyik Istent imádjuk?

Igen. Az a legfontosabb, hogy az igaz Isten imádjuk. Az Urat, a mi Istenünket kell imádni (5Móz 26:10; 1Sám. 1:3; 15:25). De ez az Isten két, vagy három személyből áll? Nem!Mondhatjuk azt, hogy Isten Fia maga az Isten? A válasz egyértelmű „Nem”!

Jézus úgy beszélt, mint Isten (Jn. 1:1); sőt mi több, mint a Magasságos Isten (Ézs 9:6). De soha nem mondta, hogy Ő lenne a Mindenható Isten. Jézus soha nem kereste a lehetőséget, hogy az ő Atyja helyébe lépjen. Jézus isten, de nem Ő az Egy Igaz Isten. Ő egy különálló szellemi lény, de az engedelmességén keresztül egy az Atyával.

Jézus azt mondja nekünk, hogy az imádat tárgya maga az Atya, nem Ő.

János 4:23  De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.

Mikor imádjuk Istenünket?

Az Egy Igaz Isten kinyilvánította nekünk az Ő naptárát és különleges utasításait, hogy tudjuk, melyik napokat tartsunk szentnek, és mikor gyülekezzünk össze az Ő imádatára. Ezekről az ünnepekről és napokról részletesebben a következő írásokban lehet olvasni: Isten szent naptára., A Szombat, és az Isten szent ünnepnapjai c. írásban.

Nincs más Isten

Nincs isten, aki olyan lenne, mint az Atya Isten (2Móz 8:10). Ő szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő, és csodatevő (2Móz 15:11).

Ézsaiás 44:6 Így szól az Úr, Izráelnek királya és megváltója, a seregeknek Ura: Én vagyok az első, én az utolsó, és rajtam kívül nincsen Isten.

Pál apostol írta az igaz keresztényeknek:

1Korintus 8:5-6 5 Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, a minthogy van sok isten és sok úr; 6 Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által van a mindenség, mi is ő általa.

A Magasságos Isten helyét senki sem oszthatja meg. Minden, ami az imádat tárgya, mint a bálványok, halott szentek, szűz Mária, vagy a Sátán, ezek mind álistenek. Mi ne imádjunk más istent (Elohimot), mint az Atya Istent (2Móz 34:14; 5Móz 11:16), különben elveszünk (5Móz 30:17-18).  Isten megadta nekünk az első parancsolatát:

2Mózes 20:2-3 2 Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából. 3 Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.

Eloah a mi Istenünk, és Istene és Atyja Jézus Krisztusnak (Jn 20:17).  Isten teremtett minket, és csak egy Atyánk van (Mal. 2:10). Ő az Atyja mindeneknek, Ő van mindenek felett és mindenek által mindenekben (Ef. 4:6).

Egy Igaz Isten van, az Eloah. A többi Elohim (istenek) az Ő akaratából léteznek. Ők  folyamatosan léteznek, mégpedig az isteni hatalom  iránti engedelmességük által.

Az Úr Isten kegyelmes és könyörületes. Nem lesz hirtelen mérges, hanem türelmes (Zsolt  145:8; Ex. 34:6). Ő szeretetteljes. Ő mindig vágyik és mindig jelen van, hogy segítsen, ha bajba jutottunk (Zsolt. 46:1). Isten azt szeretné, ha mindnyájan olyanok lennénk, mint Ő. Mindenkinek, aki egyszer megszületett, megadatott a lehetőség, hogy örök élete legyen. Isten kívánsága az, hogy mindenki ki legyen választva az életre az Ő uralkodása alatt.

Ahogy megértjük, kicsoda az Isten, és Őt követjük, látni fogjuk, hogy az Ő útja tökéletes (Zsolt 18:310). Ha olvassuk és tanulmányozzuk az Ő igéjét, rájövünk, hogy az hibátlan. Ha bizalommal megyünk Istenhez  és engedelmeskedünk Neki, megóv minket (Péld 30:5). Meg kell ismernünk és tisztelnünk az Egy Igaz Istent, mielőtt még megértjük titkait. Ez időbe telik, de egy csodás jövő áll előttünk.

Ez az ember sorsa, Elohimmá válni, mint ahogy Jézus Krisztus is, aki az Úr Angyala volt az Ótestámentumban (Zak 12:8).