Sok olyan szólás és közmondás forog közszájon, amelyekről többen talán úgy vélik, hogy a legendás magyar bölcsességben gyökerezik az eredetük, vagy hogy a magyar „józan paraszti ész” tapasztalatok útján megszerzett éleselméjűségéből táplálkoznak. Azonban megvizsgálva rájöhetünk, hogy sok ilyen közmondás alapja nem a magyar hagyományokban keresendő, hanem Istennek írott igéjében, a Bibliában.

Ezekből adunk közre itt egy csokrot:

A fát gyümölcséről ismerik meg.

– Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg. 
(Lk. 6:44)                                       

Aki másnak vermet ás, maga esik bele.

– Aki vermet ás másnak, abba belé esik.                 (Péld. 26:27)

Aki nem dolgozik, ne is egyék.

 – Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.         (2Thess. 3:10)

Aki keres, az talál.

 – Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.                                               (Lukács 11:9)

Aki nincs velem, az ellenem van.

– A ki velem nincs, ellenem van; és a ki velem nem takar, tékozol. 

                                                                               (Lukács 11:23)

Amilyen az anya, olyan a lánya.

 – Ami némű az anya, olyan a leánya is.                   (Ez. 16:44)

A milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.

 – Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.                 (Máté 7:2)

Ahogyan adtok, úgy kaptok.

– Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, a mellyel ti mértek.                                                            (Lk. 6:38)

Amit nem kívánsz magadnak, másnak se tedd.

 – A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.                       (Mt. 7:12)                   

A tiltott gyümölcs mindig édesebb.

 – A lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges!

                                                                                  (Péld. 9:17)

Az alfája és ómegája (valaminek).

 – Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van és aki vala és aki eljövendő, a Mindenható.        (Jel. 1:8)                        

Az Úr adta, az Úr elvette.

  • Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve!  (Jób 1:21)                                                   

Az vesse rá az első követ…

 – A ki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.   (Jn. 8:7)

Az esti haragot hagyd reggelre.

 – Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon.                                                                        (Ef. 4:26.)

Bajban ismerszik meg az ember.

 – A gazdagság szaporítja a sok barátot; a szegénytől pedig az ő barátja elválik.                                                                             (Péld. 19:4)

Báránybőrbe bújt farkas.

 – Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.                       (Mt. 7:15)

Ember tervez, Isten végez.

 – Az embernek elméje gondolja meg az ő útját; de az Úr igazgatja annak járását.                                                            (Péld. 16:9)

Gyöngyöt nem szokás a disznó elé dobni.

 – Ne adjátok azt, a mi szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé.                                                 (Mt. 7:6)

Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.

  • Vajha legalább mélyen hallgatnátok, az még bölcseségtekre lenne.                                (Jób 13:5.)

Hiszem, ha látom           

  • Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem.                  (Jn.20:25.)                   

Jobb a jó szomszéd a távoli rokonnál.

 – Jobb a közel való szomszéd a messze való atyafinál.    (Péld. 27:10.)

Jobb a száraz kenyér békével, mint a hizlalt borjú perlekedéssel.

 – Jobb a paréjnak étele, a hol szeretet van, mint a hizlalt ökör, a hol van gyűlölség.                                                    (Péld. 15:17.)

Jobb adni, mint kapni.

 – És megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni.                                                                   (ApCsel. 20:35.)

Jottányit sem enged.

 – Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.                                                                      (Máté5:18.)

Ki kardot ránt, kard által vész.

 – Akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniük.     (Máté 26:52)

Ki mint vet, úgy arat.

 – A mit vet az ember, azt is fogja aratni.                         (Gal. 6:7.)                                      

Ki szelet vet, vihart arat.

 – Mert szelet vetnek és vihart aratnak.                           (Hós. 8:7.)

Lassú víz partot mos.

 – A köveket lekoptatja a víz, a földet elsodorja annak árja: az ember reménységét is úgy teszed semmivé.               (Jób. 14:19.)

Lesz sírás-rívás, fogcsikorgatás.

 – …ott lészen sírás és fogcsikorgatás.                          (Mt 13:42)

Kő kövön nem marad.

  • Nem marad itt kő kövön, amely le nem romboltatik.                                                                  (Mt. 24:2.)

Más szemében meglátja a szálkát, a magáéban nem a gerendát.

– Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, mely a te saját szemedben van, nem veszed észre?                                                                          (Lk. 6:41.)

Mindennek meg van a maga ideje.

 – Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.                                                                  (Préd. 3:1.)

Minden napnak megvan a maga baja.

 – Elég minden napnak a maga baja.                          (Máté 6:34)

Mosom kezeimet.

 – Ártatlanságban mosom kezemet, és oltárodat gyakorlom Uram!             

                                                                                (Zsolt. 26:6.)

Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni.

 – Egy szolga sem szolgálhat két úrnak.                   (Lk. 16:13.)                                      

Ne ítélj, hogy ne ítéltess.

 – Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.                              (Máté 7:1.)

Nem mindig az arat, aki vet.

 – Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető, más az arató.       

                                                                                    (Jn. 4:37)

Nem csak kenyérrel él az ember.

 – A ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, a mi az Úrnak szájából származik.                           (5Móz. 8:3)                                   

Nincs olyan titok, amely ki ne tudódna.  

Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne, és nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jőne.    

                                                                                    (Lk. 8:17.)

Nincs új a nap alatt.

 – A mi volt, ugyanaz, a mi ezután is lesz, és a mi történt, ugyanaz, a mi ezután is történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt.    (Préd. 1:9.)                                                                        

Nyomtató lónak nem kötik be a száját.

– Mert a Mózes törvényében meg van írva: Ne kösd fel a nyomtató ökörnek száját.                                                    (1Kor. 9:9.)

Orvos, gyógyítsd meg magad!

 – És monda nékik: Bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nékem: Orvos, gyógyítsd meg magadat!                                     (Lk. 4:23.)

Senki sem lehet próféta a maga hazájában.

– Monda pedig: Bizony mondom néktek: Egy próféta sem kedves az ő hazájában.                                                                           (Lk. 4:24.)

Sok beszédnek sok az alja.

 – A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; a ki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.                                                    (Péld. 10:19.)

Szemet szemért, fogat fogért.

  • Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért.

                                                                                      (2Móz. 21:24.)  

 Úgy táncolj, ahogy fütyülnek.

 – Sípoltunk néktek, és nem táncoltatok; siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok.                                                 (Mt. 11:17.)       

Vak vezet világtalant.

 – Hagyjátok őket; vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek.                                         (Mt. 15:14.)

Veséjébe lát.

 – Én, az Úr vagyok az, a ki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.                                                                (Jer.17:10.)

Véka alá rejt valamit.

  • Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak.                                                                                  (Mt. 5:15)