שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד

S’ma Yisrael, Yahwah Eloheinu Yahwah Ehad

Halld Izrael, Jahova a mi Istenünk, Jahova Egyetlen!

„Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya,
akitől van a mindenség, mi is Őbenne;
és egy Urunk, a Jézus Krisztus,
aki által van a mindenség, mi is Őáltala.”

Pál apostol korinthusiakhoz írott első levele 8. fejezet 6. vers
(Károli Gáspár fordítása)

A ‘CHURCH OF GOD’ SZABAD GYÜLEKEZETI KÖZÖSSÉG TAGJA

***

A
TEREMTŐ ISTEN
FIGYELMEZTETÉSE
AZ EMBERISÉG SZÁMÁRA
:

  • Első figyelmeztetés…:

„És láttam egy másik angyalt az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló Evangélium volt, hogy a föld lakosainak hirdesse az Evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az Ő ítéletének órája; és imádjátok Őt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait.”
Jelenések könyve 14: 6-7

  • Második figyelmeztetés…:

„És egy másik angyal követte azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.”
Jelenések könyve 14: 8

  • Harmadik figyelmeztetés…:

„És egy harmadik angyal is követte ezeket, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,
Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az Ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkövel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;
És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.”
Jelenések könyve 14: 9-10-11

A Teremő Atya Isten három angyalon keresztül küldött üzenete a végidők emberisége számára összefoglalva ez:

  • 1. Térjetek meg istenfélelemmel és adjatok dicsőséget Istennek, mint a mindenség Teremtőjének, megtartva az Ő parancsolatait!
  • 2. Lelepleződött a világ állapota, e világ istenének rendszere, és lelepleződött a hamis egyház, ami összefonódott e világ sátáni rendszerével – és hűtlennek találtatott a bűnös, lázadó emberiség és a parázna egyház Isten előtt. Fussatok ki belőle, fussatok ki a hamis egyházból és forduljatok el a világtól!
  • 3. Ha valaki továbbra is benne marad e világ istenének bűnös rendszerében és a hamis egyházban, és követi annak urát, a Sátánt, akár értelmében, akár cselekedeteivel, akkor az Isten haragját vonja magára és elveszíti az üdvösségét!

„(…) Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:
Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.”

Jelenések könyve 18. fejezet 4-5. versek

***

Az Egyedül Igaz Isten a mi Menedékünk!

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Mert nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.”

János evangéliuma, 3. rész 16-17. versek

M E N E D É K –

„És lesz az Úr elnyomottak menedéke, menedék a nyomorúság idején.”
Zsoltárok, 9. rész 9. vers

„Te vagy menedékem; Te mentesz meg a veszedelemtől; végy körül engem a szabadulás örömével!”
Zsoltárok, 32. rész 7. vers

„Én pedig éneklem a Te hatalmadat, és reggelenként zengem a Te kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján.”
Zsoltárok, 59. rész 16. vers

„Mert Te vagy az én menedékem, s erős torony az ellenség ellen.”
Zsoltárok, 61. rész 3. vers

„Istenben van üdvösségem és dicsőségem; az én erősségem Kősziklája, az én menedékem Istenben van. Bízzatok Őbenne mindenkor, ti népek; öntsétek ki előtte szíveteket; Isten a mi menedékünk.”
Zsoltárok, 62. rész 7-8. versek

Menedékem és pajzsom vagy Te; Igédben van az én reménységem.”
Zsoltárok, 119. rész 114. vers

„De az én szemeim, Uram Isten, rajtad csüggenek; benned keresek menedéket: ne vedd el életemet!”
Zsoltárok, 141. rész 8. vers

„Az Úrnak félelmében erős a bizodalom, és az Ő fiainak lesz menedéke.”
Példabeszédek, 14. rész 26. vers

„Oh Uram, én erősségem, én bástyám és én menedékem a nyomorúság idején! Hozzád jönnek majd a nemzetek a föld határairól, és ezt mondják: Bizony hamis isteneket bírtak a mi atyáink és hiábavalókat, mert nincs köztük segíteni tudó.”
Jeremiás könyve, 16. rész 19. vers

***

LÁTOGASS EL HOZZÁNK:

Istentiszteleti alkalmainkra, összegyülekezéseinkre,
minden SZOMBATON 15:00 órától
kerítünk sort.

Helyszín: 6723 – Szeged, Brüsszeli krt. 29.
Nagy szeretettel várunk mindenkit, aki Isten közelségére vágyik.
Krisztus önmagát adta azért, hogy az embernek élete legyen.
Jézus meghalt az emberért, de fel is támadt!
Mi a feltámadott, élő Krisztus eljövendő királyságát hirdetjük.

Szeretettel várunk, ha szomjazol az igazságra!

M E N E D É K V Á R
K Ö Z Ö S S É G