Az alábbiakban egy előadás változatlan jegyzetét adjuk közre, amely jegyzet az előadás során természetesen kiegészült további magyarázatokkal, gondolatokkal, amelyek érthetőbbé tették a jegyzet itt megjelentetett vázlatát. Tehát az alábbi jegyzet ugyan nem tartalmazza az előadás részleteit, a felvázolt gondolatok részletekbe menő kibontását, ám alkalmas arra, hogy átfogó képet adjon a címben is megjelölt támáról, azaz a Szellemi ajándékokról.

* * *

SZELLEMI AJÁNDÉKOK
– egy előadás jegyzete –

„Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség mi is Őbenne és egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is Őáltala.”

I. Kor. 8: 6

Jézus ekképpen szólt:

„Én vagyok a jó pásztor a jó pásztor életét adja a juhaiért.”

János 10: 11

14. Én vagyok a Jó pásztor és ismerem az enyéimet és engem is ismernek az enyéim.

27. Az én juhaim hallják az én szómat és én ismerem őket és követnek engem.

A juhok hallgatnak rá mert a maga juhait nevükön szólítja és a juhok követik Őt.

Ő a mi Jó Pásztorunk és mi a juhai vagyunk, és ugyanakkor Mesterünk is, mi pedig tanítványai vagyunk. Ő (Jézus) választott ki minket az Atya Isten eleve elrendelése által, éppen ezért engedelmességgel követnünk kell Pásztorunkat, Mesterünket, és törekedni rá, hogy hozzá hasonlóvá váljunk.

I.János 2.6.: Aki azt mondja Őbenne marad annak úgy kell járnia, mint ahogy Ő járt.

Filippi 2. 5.6. Annak okáért az az indulat legyen bennetek mely volt a Jézus Krisztusban. Aki mikor Istennek formájában volt nem tekintette megragadandó zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát és szolgai formát vett fel és emberekhez hasonlóvá lett.

Márk 10.45. Mert az Embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja az életét sokakért.

Nekünk, tanítványoknak a mi Mesterünket kell ebben is követni.

Na de mire hívott el, választott ki bennünket? Nem másra, mint szolgálatra! És mivel az Ő szolgálatának a célja is az volt, hogy mindenben az Atya akaratát cselekedje, nekünk szintén ez kell, hogy legyen a cél a szolgálatban.

Hiszen ezt mondta Jézus Krisztus:

János 4.34. Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki küldött engem és az Ő dolgát végezzem.

János 6. 38. Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magamakaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.

NÉZZÜK MEG A SZOLGÁLATBA ÁLLÁS FELTÉTELEIT!

Ebben is Jézus Krisztus a követendő példánk:

1. MEGTÉRÉS: valódi megtérés.

A gondolkodásmód teljes megváltozása, világtól való elfordulás, Istenhez való teljes odafordulás. = KIÜRESÍTENI ÖNMAGUNKAT

(Nyilvánvaló, hogy Jézusnak nem volt szüksége megtérésre, de azt láthatjuk Jézus szintén először kiüresítette magát)

Azonban az emberek esetében a valódi(!) megtérés nélkül nem lehetséges szellemi ajándékot kapni Istentől!

2. BEMERÍTKEZÉS: valódi megtérés után a bemerítkezés szinte elpecsételi az embert az Isten Szellemétől való újjászületésre.

Éppen ezért a biblia az újjászületés fürdőjének is nevezi.

3. SZOLGAI FORMÁT FELVENNI: Jézus miután kiüresítette magát, szolgai formát vett fel ahogyan olvastuk is az Igéből. Éppen ezért nekünk ez is követendő példa a megtérés, bemerítkezés után a szolgai formát felvenni.

VALÓDI MEGTÉRÉS NÉLKÜL NEM LEHETSÉGES SZOLGAI FORMÁT FELVENNI!!!

Megtérésünk után felcserélődnek értékrendjeink már nem azok lesznek fontosak, amik megtérésünk előtt voltak. Már nem az számít, mit akarok ÉN, hanem mit akar az ATYA. Az lesz fontos mire hívott el, milyen munkát végezzek el milyen szolgálatot töltsek be.

Akit a Teremtő Isten kiválaszt a munkára, szolgálatra azt az illetőt fel is fogja készíteni.

Maga az Atya a választottak szívébe el ültet/elhint egy magot. Amikor ez a mag elkezd gyökeret ereszteni egy vágyakozást kezdünk szívünkbe érezni, hogy vágyunk Istent egyre jobban megismerni, így a távol lévő Isten közel jön az emberhez. Vágyunk megismerni az Ő igazságait, mert szinte szomjúhozunk rá és mint egy éhezőnek egy falat kenyérre szükségünk van rá. Azután egyre jobban vágyunk engedelmességgel megcselekedni rendeléseit, parancsolatait és megtenni dolgokat egymás és más emberek irányába az Ő vezetése alatt.

Az Igéből tudjuk, Hogy még az akarást is Ő munkálja bennünk.

Isten azokat választja ki, akik teljességgel készek az Ő akaratát megcselekedni és szolgálni Őt.

Mert a hit halott cselekedetek nélkül.

A bemerítkezés alakalmával nem csak Krisztus halálába és feltámadásába merítkezünk be, hanem önfeláldozásába is. Önfeláldozása abban mutatkozott meg, hogy életét adta tanítványaiért, akiket barátainak is nevezett.

János 15. 13. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.

Jézus Krisztus önfeláldozása követendő példa számunkra is, hogy képesek legyünk feláldozni életünket Isten céljaiért, egymásért és másokért is.

Az elhívásunk, szolgálatunk két területet érint:

Az első mindenképp a

1. Közösségen belül az egymás felé való szolgálat

A korai egyházban a tagok önfeláldozóan szolgáltak egymás felé, egy szívvel egy lélekkel voltak együtt és közösséget gyakoroltak egymással rendszeresen. (nem volt szokásuk elhanyagolni az egybegyülekezést). A korai eső kitöltetése után amikor az ünnepen egy szívvel, egy akaraton együtt voltak Isten szellemét kitöltötte rájuk, még vagyonukat is eladták és szétosztották egymás között. A közösségen belül nem volt szűkölködő, kölcsönösen gondoskodtak egymásról, mert valósággal gyakorolták azt a szeretet, amit Krisztus megparancsolt tanítványainak – így nekünk is:

János 13.34.35.

34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást 35. Erről ismer meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

És az a közösség, ahol a testvérek egy szívvel egy lélekkel, egységben vannak együtt, oda áldást parancsol Isten és ott abban a közösségben teljességgel tudnak egymás felé szolgálni a tagok.

A második terület a szolgálatunknak

2. A kívülvalók irányába:

Mivel már nem magunknak élünk, hanem él bennünk a Krisztus

így nem csak egymás felé szolgálunk, hanem a közösségen kívüliek felé is, hiszen Krisztus sem csak a tanítványoknak szolgált, hanem az embereknek is.

Az egymás és mások szolgálatára szentelt élet egy kapocs lesz Isten és embertársaink között!

Tudjuk, hogy ami alkalmas voltunk Istentől van, mert Ő tesz minket alkalmassá a munkára. Az, hogy alkalmassá tesz azt jelenti, hogy tanít, felkészít minket, valamint megadja azon ajándékokat Szelleme által, amik szükségesek a szolgálat betöltésére.

Ahogy említettem korábban az Isten szellemi ajándékait valósággal megtért, bemerítkezett, szent szellemével betöltött teljesen elkötelezett odaszánt követőinek adja. Tehát, akik betöltekeztek Isten Szent Szellemével azok részeseivé válnak a szellemi ajándékoknak, amit maga a Szellem osztogat ahogyan akarja.

Pl.: Krisztus bemerítkezése: Isten Szent Szellemét kitöltötte reá így Jézus Krisztus is a szellemi ajándékok részeseivé vált, de Ő volt egyedül az, akinek valamennyi szellemi ajándék megadatott szolgálata során.

Másik példa:

Amikor a tanítványok betöltekeztek Isten szellemével pünkösd ünnepén szintén megadattak nekik az ajándékok.

Ha ez nem történik meg, akkor szellemi halottak maradtak volna.

Ezért, ha Isten Szelleme nem vesz bennünk lakozást, akkor mi is szellemi halottak maradunk.

Melyek Isten Szellemének ajándékai azok számára, akik a korábban említett feltételeknek megfelelnek – ugyanis igen, a szellemi ajándékok Isten általi kitöltése feltételekhez kötött.

I. Kor.12.1-13.-ig
Elolvasni.

A következőkre hívnám fel a figyelmet a felolvasott Ige kapcsán:

a szellemi ajándékokat Isten mindenkinek osztogatja kinek-kinek ahogyan akarja.

mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre

Egy másik helyen ezt mondja Szentírás:

I. Kor. 14.26. Hogy van hát atyámfiai? Mikor egybegyűltök, s kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kijelentése, nyelve, magyarázata, mindenek épülésre legyenek.

Nézzük meg mik ezek az ajándékok sorra:

Kilenc szellemi ajándékot említ a Szentírás melyek a következők:

1. Bölcsesség szava

2. Ismeret szava

3. Hit ajándéka

4. Gyógyítások ajándéka

5. Csoda tevő erők ajándéka

6. Prófétálás ajándéka

7. Szellemek megkülönböztetése ajándék

8. Nyelvek nemei

9. Nyelvek magyarázata

Pár szóban tegyünk említést ezen ajándékokról:

1.Bölcsesség szava:

I. Kor. 2. 6.7.8.

6. Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, ámde nem e világnak sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét 7. Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, melyet az idők kezdetétől elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre. 8. Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát.

Tehát akinek megadatik ezen ajándék az Isten bölcsességét szólja nem emberi, hitető beszédet, nem filozófiákat szól, hanem a szív bölcsességét.

Ezen ajándékkal olyan utakat képes felfedni és olyan megvilágításba képes helyezni eseményeket, helyzeteket, amelyre emberi gondolkodás képtelen.

Ezért mondható el, hogy a tanácsosság szelleme van a bölcseknél.

2. Ismeret szava: ennél az ajándéknál leginkább fontos megemlíteni, hogy nem emberi tudományra, nem teológiára épül, nem elsajátított emberi tudásra, hanem Isten saját Szelleme által felfedett titkokra és az ebből fakadó ismeretre épül. Tehát az az ember, aki saját tanult ismeretére pl.: pszichológiai tudományokra vagy teológiai ismeretre alapozva szól az nem az ismeret szava ajándékával szól,  mert ennek Isten Szellemétől közvetlenül kell származnia.

3. Hit ajándéka:

Először is tegyünk említést arról, hogy kétféle hit létezik.

1. Üdvözítő hit:

Zsidó 11.1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága a nem látott dolgokról való meggyőződés és azoknak bizonyítéka.2. Hit által értjük meg hogy a világ Isten Igéje által teremtetett, hogy ami látható a láthatatlanból állott elő.

Tehát ez az a hit, ami által hiszünk az Egy Igaz Istenben és az Egyszülött Fiúban Jézus Krisztusban.

Röviden az üdvözítő hit az írott Igében való hit.

2. A Hit ajándéka viszont ez:

ezen ajándékon keresztül Isten közvetlenül az ember szívéhez szóló kijelentése, amelyen keresztül Isten elhívja és vezeti az egyént, és amellyel másokat is hitre tud gerjeszteni, akinek ezen ajándék megadatik.

Pl.: Noé történetében láthatjuk, hogy közvetlenül Noéhoz szólt Isten, de a családját Noé juttatta hitre.

Zsidó 11. 7. Hit által kapott kijelentést Noé Istentől a még nem látott dolgok felől és Istent félve készítette el a bárkát házanépe megmentésére. Hite által kárhoztatta e világot és a hitből való megigazulás örökösévé lett.

Vagy például Sára története:

bármilyen magas hegy az akadály, nehézség, bármekkora probléma halmaz tornyosul is elénk, ezen ajándék megadatásával át tudunk menni rajta és másokat is át tudunk rajta vezetni. (Sára esetében egyik magas hegy hajlott életkora volt)

Zsidó 11. 11. Hit által nyert erő Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.

4. Gyógyítások ajándéka: olyan ajándék, ami függetlenül működik a beteg ember hitétől. Aki ennek az ajándéknak birtokában van az parancsol a betegségnek és az illető beteg ember meggyógyul azonnal, és a betegség eltűnik az életéből és nem is tér vissza. Pl.: Jézus Krisztus története a vérfolyásos asszony meggyógyítása betegségéből,

vagy pl.: Péter apostolnak csak az árnyéka rávetült a betegre és az meggyógyult

5. Prófétálás ajándéka: bizonyos eseményeknek, folyamatoknak Isten szerint elrendelt alakulását, vagy Isten által ismert kimenetelét vázolja fel, jeleníti meg. De ez nem céltalan jövendölés, hanem mindig Isten népének érdekében történik, és Isten népének javát szolgálja.

Pl.: az ó szövetség idején Isten prófétái

Az is a prófétálás ajándéka amikor Isten szelleme egy személy életének a múltban bekövetkezett, jelenben meglévő vagy a jövőben bekövetkezendő részleteit tárja fel, aminek következtében az illető személy megtér.

Pl.: a szamaritánus asszony története Jézussal. (János 4. fejezet)

6. Csoda tevő erők:

Természetfeletti erőmegnyilvánulások Isten szellemén keresztül, azaz csodák tudatos és szándékos véghezvitele.

Pl.:

– víz borrá változtatása (Jézus a kánaáni menyegzőn);

– Jézus vízen járása;

– halott feltámasztása (Jézus – Lázár története);

– Jézus kenyérszaporítása a sokaság előtt.

7. Szellemek megkülönböztetése ajándék:

Kijelentés útján való érzékenység más szellemeknek, vagy szellemiségnek jelenléte kapcsán, amelyek nem Isten szellemétől valóak.

Emberi beszédek, emberek mögött álló sötét, démoni, szellemi háttér felismerése, felfedése.

Pl.:

– Jézus felismerte a gutaütöttben a démont;

– Jézus felismerte Péterben, hogy idegen szellem által szólt (Márk 16.23.);

– Pál apostol és jövendőmondó lányka története.

De akár fizikai események a földön, könyvek, filmek stb. kapcsán is lehetnek más, sötét démoni erők a háttérben.

Ez az ajándék sem az egyén képességeire vagy „szellemi érzékenységére” épül!

8. Nyelvek nemei:

Olyan idegen nyelven való beszéd, amelyet korábban az illető nem tanult és amelynek nyomán Isten embereket ér el, majd azok akár meg is térhetnek ennek nyomán. Pl.: pünkösdkor a Szellem kitöltetett és Péter a tanítványokkal kiment az emberek közé és a különféle népek saját nyelvükön hallották szólni az apostolokat. (Csel. 2. 6-13.-ig)

9. Nyelvek magyarázata:

Prófétai célzattal adatott a gyülekezet építésére.

Itt kell megemlíteni, hogy a gyülekezet épülésére adatott még bizonyságul a nyelveken szólás is. A nyelveken szólás nem csupán öncélú! Aki ezt az ajándékot megkapja, csak akkor szólhat hallható módon, hangosan, ha egyedül van, ha nincs más személy jelen, mivel ilyenkor önmagát építi, ugyanis nem emberekhez szól, hanem Istennek a szellem által szól titkokat. Ha közösségben van és megadatik a nyelveken szólás, továbbá, ha mind ő, mind a jelenlévő testvérek közül legalább egy vagy két személy kijelentést kap a szellem által felőle, hogy a közösségben magyarázó ajándékkal rendelkező személy is jelen van, akkor szólhat hangosan és a magyarázó ajándékkal rendelkező testvér magyarázza meg.
ELLENKEZŐ ESETBEN CSAK MAGÁBAN SZÓLJON A NYELVEKEN SZÓLÓ! (I. Kor. 14: 26-28)

Tehát láthatjuk, hogy elsősorban közösségen belül nyilvánulhatnak meg ezek az ajándékok, mégpedig a közösség épülése gyanánt. Pál így írt erről:

Szolgáljatok egymásnak a kegyelmi ajándékokkal, ki-ki ahogyan Isten Szellemétől kapja.

Isten Igaz Egyházában, akik, mint mennyasszony várják Jézus Krisztus visszajövetelét, nem fognak szűkölködni a felsorolt kilenc szellemi ajándékban. I. Kor.1.7.

Ahogy említettük, a kívülvalók irányába, a közösség falain kívülre is kiterjednek ezen ajándékok, tehát az emberek felé is szolgálunk általuk.

Zakariás 4.6.

Nem erővel és hatalommal, hanem az én Szellememmel, azt mondja a Seregeknek Ura!”

Mert tudjuk Jakab 1. 27-ből, hogy:

„Tiszta és szeplőtelen istentisztelet az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban”

valamint szolgálatunk része, feladata az is, ami Jézus Krisztusnak is elhívása volt:

– szegényeknek örömhírt mondani, meggyógyítani a megtört szívűeket;

– foglyoknak szabadulást hirdetni;

– és a megkötözetteknek megoldást.

Ezen kívül az utolsó időkben hirdetni a

Jelenések könyve 14. 6-11-ig a három angyal üzenetét:

Első angyal: Térjetek meg istenfélelemmel és adjatok hálát, dicsőséget Istennek, mint a mindenség Teremtőjének, megtartva az Ő parancsolatait.

Második angyal: lelepleződött a világ állapota, a hamis egyház, ami összefonódott a világ sátáni rendszerével és hűtlennek találtatott az emberiség és a parázna egyház Isten előtt. Fussatok ki Babilonból a hamis egyházból és forduljatok el a világtól.

Harmadik angyal: Ha valaki továbbra is benne marad e világ istenének bűnös rendszerében és bármelyik hamis egyházban és követi annak urát a Sátánt, akár értelmében, akár cselekedetével, az Isten haragját vonja maga után és elveszíti üdvösségét.

Isten aktív tevékenységet vár el tőlünk! Ha teljes szívünkből, teljes elménkből és minden erőnkből szeretjük Őt, akkor úgy fogjuk Őt szolgálni, ahogy Krisztus is tette.

Az időt aktív és szorgalmas munkával kell töltenünk, azzal a munkával, amire el lettünk hívva, ezért szorgalommal vigyük véghez a ránk szabott feladatot.

Lukács 12.43. „Mert áldott az a szolga, akit az ő Ura mikor hazajön munkába talál.”

Éppen ezért egy Igével szeretném zárni:

Ézsaiás 52: 1. Sekenj föl, serkenj föl, öltözd fel erősségedet Sion, öltözzél fel ékességeid ruháiba, Jeruzsálem mert nem lép beléd többé körülmetéletlen, tisztátalan. 2. Rázd ki magad a porból, kelj fel, ülj fel Jeruzsálem, oldd ki magadat nyakad bilincseiből Sion fogoly leánya.

Róma 13: 11. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk.

Istennek van egy Igaz Egyháza, amelyet a világból kihívottak, a választottak közössége alkot. Ők azok, akik közösséget gyakorolnak egymással, egységben, és végzik a rájuk szabott munkát.

Ők azok, akik hisznek:

1. Egy Igaz Istenben és az Ő Egyszülött Fiában Jézus Krisztusban;

2. Isten parancsolatainak megőrzői, megtartói;

3. Náluk van a prófétaság szelleme;

4. Várják Uruk Jézus Krisztus visszajövetelét.

Ugyanakkor Sátánnak is van egy Hamis Egyháza és vannak neki is követői, akik szintén közösséget alkotnak egymással és végzik a Sátán által kiszabott munkát.

Azonban a fentiekkel ellentétben, ők:

1. Nem az Egy Igaz Istent imádják, hanem egy például egy istenhármast, benne egy általuk személynek nevezett szent szellem istennel;

2. A törvénytiprás szelleme működik közöttük (tagadják Isten parancsolatainak és törvényének érvényességét és örökérvényűségét)

3. Hamis profétáik vannak, álnok munkások;

4. Egy hamis messiást, az Antikrisztust várják – akár tudatosság nélkül.

A szellemi ajándékok meglétét a pünkösdi és karizmatikus egyházak szeretik kisajátítani saját maguk számára, mintha csak nekik adattak volna. Azonban ezekben a közösségekben, ahol egy három személyű(!) istenben hisznek, egy személynek titulált szent szellem istent is imádnak, az ott látható megnyilvánulások, esetleg jelek/csodák láttán minden kétséget kizáróan eldönthetjük, hogy ezek NEM Isten Szelleme által történnek, hanem sátáni erőket közvetítenek, amely mögött e világ istene, Sátán és az ő gonosz, tisztátalan szellemi serege áll.

A hamis egyházban éppen ezért jelen lehetnek és működhetnek szellemi ajándékok, amelyeknek azonban maga Sátán a mozgatója – nem pedig Isten Szelleme!

Márk 13: 22. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is.

23. Ti pedig vigyázzatok, ímé előre megmondottam néktek.

Éppen ezért:

LEGYÜNK ÉBEREK ÉS MINDENT VIZSGÁLJUNK MEG!