Az elveszett törzsek identitásának ismerete nagyon sok történelmi és bibliai kérdésre ad feleletet, ugyanakkor további kérdéseket is von maga után. Azok, akik már behatóbban ismerik az Isten Egyházának tanításait az elveszett tíz törzs identitásáról és a végidőkre szóló szerepükről, gyakran tesznek fel egy bizonyos kérdést: „Miként történhetett meg az, hogy a vezető izraelita nemzetek (József utódai, a mai angolszász népek) jelenleg a Sátán zsinagógája által irányított globalista háttérerők legfőbb bázisaiként és katonai erejeként szolgálnak?” A kérdés teljesen jogos. Ezek az emberek megértik, hogy Isten Ábrahámnak adott ígéreteihez híven páratlan anyagi jóléttel áldotta meg a szóban forgó nemzeteket, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy e nemzetek jólétét mára már teljesen erkölcstelen módon, olyan uzsorakamatokra felvett hitelekből fedezik, amelyek szó szerint rabszolgává teszik az eljövendő nemzedékeket. Behatárolhatjuk-e annak a pontos idejét, hogy mikor szűnt meg a születési joggal járó áldásos korszak, és mikortól vette kezdetét e jóléti társadalmak mesterséges, kölcsönökből fedezett fenntartása? És talán ami a legfontosabb kérdés: valójában milyen sorsrészt szánnak a háttérhatalmak József nemzeteinek az új világrendben? Ez az írás ezekre és a hasonló kérdésekre kíván választ nyújtani az idevonatkozó bibliai próféciák fényében.

forrás: www.churchofgod.hu

A honlapon található kiadványok szabadon másolhatóak és terjeszthetőek, amennyiben a teljes szöveg, változtatások vagy törlés nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A forrás nevét, címét fel kell tüntetni.
Ár nem számítható fel érte.

I. Rész

A szövetség népei a háttérhatalmak kezében

Az elmúlt bő két évszázadot az angolszász nemzetek dominálták úgy gazdasági, mint katonai téren. Az 1800-as években a Brit Birodalom élvezett nagyhatalmi pozíciót, majd az 1900-as évektől kezdődően az USA megkezdte a felzárkózást és a II. Világháború után átvette máig tartó globális nagyhatalmi szerepét. A történelemben semmi sem történik véletlenül. Ennek a páratlan nemzeti felemelkedésnek a bibliai okait az Izrael háza – az elveszett tíz törzs című írássorozatban mutattuk be, ahol felvázoltuk azt, hogy Ábrahám utódainak egy bizonyos ága miként örökölte az ún. elsőszülöttségi áldásokat. Ez a szóban forgó ágazat Izrael népének egy nemzetsége, nevezetesen József törzse volt (1Krón 5:1). Így az ígért nemzeti nagyságot, a velejáró gazdagságot és méltóságot magában foglaló áldások Józsefre, illetve az ő két fiára Efraimra és Manasszére, valamint az ő utódaikra, az angolszász nemzetekre szálltak. Egyedül ez volt az oka az angolszász nép páratlan felemelkedésének és a két évszázados gazdasági és katonai dominanciájának a történelem színterén.

Izrael Isten választott népe és az is marad örökké. Ezen belül József törzseinek különösen méltányos sorsrész jutott osztályrészül, és nem csupán az anyagiak terén. Isten gondviselő módon pásztorolja és legelteti Józsefet (Zsolt. 80:2), akit azért tett katonai nagyhatalommá, hogy felhasználja  erejét a földi harcokban:

Zsoltárok 60:9 Enyém Gileád és enyém Manassze, Efraim az én fejemnek oltalma:

Habár a fenti zsoltár próféciai jellegű és teljességében csak a jövőben fog megnyilvánulni, de tipológiai módon és bizonyos fokig így volt ez a történelem folyamán is. A születésjogi áldások két évszázadában még a sátáni Fenevad birodalmi rendszere – s vele a Nagy Parázna hatalma is – szünetelni kényszerültek! (Ennek okai az írás második részében kerülnek elemzésre.) A II. Világháború idején megpróbált feltörni a Fenevad, de ezt meggátolta az angolszász szövetség gazdasági és katonai ereje, némileg érzékeltetve a fenti zsoltár tartalmi jelentőségét. Ahhoz tehát, hogy a birodalmi Fenevad utolsó feje felemelkedhessen, József törzseinek meg kell törniük úgy gazdaságilag, mint katonailag. Sátánnak ez létérdeke. De mi a gyenge pontja egy nagyhatalomnak? Nos, önnönmaga, ha megfeledkezik Istenéről, ha az erkölcsi romlás útjára tér és a Mammonnak kezd el szolgálni!

Sátán tudta, lerontásuk legmegfelelőbb módja a belső, erkölcsi és társadalmi rombolás, hiszen ezáltal kiesnek JHVH oltalmából. Ennek megvalósításához a szóban forgó nemzetek kulcspozícióiba kellett helyeznie a maga jól megszervezett, megátalkodott szolgáit, akik aztán belülről ragadták magukhoz a gazdasági és szellemi élet irányítását, illetve bomlasztását. Ez a magyarázata annak, hogy miért alakult úgy az angolszász nemzetek történelme az elmúlt 200 évben, ahogy láthattuk. Hogy miért íveltek föl minden nemzet fölé, majd indultak hanyatlásnak és kerültek az összeomlás szélére. Ez az oka annak, hogy miért várja a legtöbb nemzet alig leplezett gyűlölettel a pusztulásukat. Ma József romlásának végső pillanataiban állunk, s ehhez elég csak a napi hírekbe beleolvasni. Semmi nem a véletlen műve, a háttérben szellemi erők működnek, és megátalkodott emberi eszközeik által visznek véghez alantas dolgokat.

Mesterségesen előidézett válságok – a vég kezdete

A 2008-as válság óta talán mindannyiunk számára nyilvánvaló az, hogy egy annál messze vészesebb, globális méretű pénzügyi válság felé sodródik a világ. Ez a viszonylag enyhe válság káoszba sodorta, vagy legalábbis negatívan érintette csaknem minden nemzet gazdaságát. Az USA gazdasága különösen gyenge, ráadásul nagyon sebezhető, mivel a dollár az összeomlás szélén inog. A legtöbb ember azonban fel sem fogja azt, hogy mindezt tervszerűen dolgozták ki bizonyos érdekkörök, amelyek kétszínű, aljas és diabolikus intrikákat folytatnak a színfalak mögött.

A bábukként rángatott vezető kormányfők az egész globális pénzügyi válság kirobbanását úgy próbálták beállítani, hogy az néhány tucat kapzsi és szemtelen bankár túlkapásainak volt köszönhető, akik csak azért okozhattak ilyen válságot, mert a bankrendszerek működését „nem szabályozták megfelelő módon.” Ez azonban hamis magyarázat, egyféle álindok, amely elfedi a valós igazságot. A mesterségesen előidézett válsággal egy rettenetes kísérletnek vagyunk szemtanúi, aminek célja a világ gazdaságainak szándékos tönkretétele, s a valós szabad piacgazdaság megszűntetése. Ez az egész, alaposan és remekül kidolgozott ördögi terv azt a célt szolgálja, hogy létrehozzanak egy teljesen új módon szabályozott és irányított pénzügyi rendszert és világgazdaságot, amit ez a nemzetek fölött álló háttérhatalmi elit fog a kezében tartani és irányítani. Ugyanezek a diabolikus agytrösztök már hosszú ideje dolgoznak egy egyetemes pénzegység bevezetésén, ami nagyon fontos lépés lesz a nemzetek maradék függetlenségének teljes mértékű és végleges felszámolásához.

Ez a rettenetes rendszer úgy valósul meg a szemünk előtt, hogy az átlagember fel sem képes fogni, mi megy végbe körülötte valójában. Nemzeti szinten már nem lehet szó szervezett önvédelemről vagy ellenállásról. Az egyéni hívő pedig csakis az isteni gondviselésben reménykedhet. Ez az egyre inkább kibontakozó sátáni terv úgy méreteiben, mint következményeiben is messze meghaladja az átlag emberi értelmet. Csakis az isteni bölcsesség segíthet meg bennünket abban, hogy felfogjuk, mi is történik a színfalak mögött, és átvészeljük a világunk számára elrendelt veszedelem minden eddigit meghaladó próbáit.

Az elérhető statisztikák talán segítenek némileg megérteni a helyzet abszurditását, illetve a tendenciák irányvonalát. Az USA-ban a bankok válságát a jelzáloghitelek bedőlésével indokolják, amit sebtében úgy orvosoltak, hogy kb. 700 milliárd dolláros mentőcsomagot fordítottak a bankok kimentésére. Az egész „válságot” az okozta, hogy a bankok felelőtlen hiteleket biztosítottak, vagy más oldalról nézve, teljesen eladósítottak olyan embereket, akikről tudniuk kellett volna, hogy eleve nem lesznek képesek megfelelni a feltételeknek. A 700 milliárdot aztán ki kellett egészíteni további milliárdokkal. Ugyanezt eljátszották Angliában, Franciaországban, Németországban, és ki tudja, még hány másik országban. A bankok kimentésének végösszege csak az USA-ban túl fog nőni az 1.5 trillió dolláron, s legalább egy további trillióba fog kerülni az európai és egyéb bankok kimentése is. Ha viszont összeadjuk az USA hitelezőinek jelzálog adósságait, az jóval alatta van a mentésre szánt összegeknek.

Vagyis, ha minden egyes hitelfizető személy teljes csődbe kerül, és így adósságaikat sem lesznek képesek kifizetni, a be nem hajtható adósságok végösszege akkor sem haladja meg a mentőcsomagok összegeit. Tehát a laikusok számára is világos, hogy a bankokat kiváltó mentősegélyek messze meghaladják a visszafizethetetlen hitelek összegét, de a bankok eleve nem is veszthettek el ilyen összegeket. Maradjunk csak továbbra is az USA példájánál, hiszen ha az ottani kormányzat valóban az adófizetők érdekeit tartaná szem előtt, mint ahogyan az a feladata lenne, akkor megoldhatták volna a problémát egy mindenki számára előnyös megoldással. Ugyanis azzal az összeggel, amellyel a bankokat „kiváltották”, lehetőségük lett volna az USA minden olyan lakosának a jelzálogait kifizetni, akik hitelre vásárolták meg házukat. Ezzel a megoldással a lakosság hitelmentes otthonhoz jutott volna, s ráadásul egy csapással mentesült volna az eladósodástól, illetve a bankok kizsákmányolásától.

Ehelyett a pénz nyomtalanul eltűnt s láthatóan minden kezdődik elölről, hogy egy további fokkal mélyítsék az eladósítást. Ha a kormányzatok valóban a polgáraik érdekeit szolgálnák, akkor kifizették volna azok jelzálogait és kezelve lett volna a válság. De nekik tetőzni kell az eladósodást, nem kezelni. Nyilvánvaló tehát, hogy egy előre megtervezett és jól kivitelezett, gigászi méretű átverés érte az USA és egyéb nemzetek adófizetőit, akiknek így több nemzedéken át fizetni kell a”probléma megoldásának” iszonyatos terheit az eddig felhalmozott adósságaikon felül. A Fehér Ház tisztviselői dönthettek volna a helyes megoldás mellett, s mivel nem ezt tették, ez önmagában is azt bizonyítja, hogy a háttérhatalmak érdekeit tartották szem előtt, nekik szolgálnak, nem pedig az adófizetőiknek. Elárulták népüket, amiért majd egyszer felelniük kell. A számukra kiosztott feladat szerint a jelenlegi rendszert tervszerűen és szisztematikusan össze kell omlasztaniuk ahhoz, hogy annak romjain létrejöhessen majd az új, teljesen centralizált, globális világrend. Az új világrend a maihoz képest valóban egy teljesen új rendszer lesz, amihez először a nemzetállamok működési képességét össze kell omlasztani.

Az elmúlt évtizedekben annak a tendenciának lehettünk szemtanúi, hogy a pénzrendszer a gyakorlatban teljesen ellehetetleníti a kis- és középvállalkozók felemelkedését. Ezek egyszerűen nem kapnak hiteleket, amiből csak egy következtetést lehet levonni: a globalisták minél kevesebb, de hatalmas monopóliumokba kívánják tömöríteni az üzleteket, amelyeket hatékonyabban irányíthatnak. Ezzel elérték, hogy nélkülük, illetve a rendszeren kívül lehetetlen legyen a tőlük független gazdasági felemelkedés. A bevezetésre váró új rendszer pedig egyedül arra lett megtervezve, hogy egy, az egész világot uraló diktatórikus birodalommá váljon. Ez a háttérben megtervezett és egyre inkább megvalósulni látszó szuperhatalom nem lesz más, mint a Fenevad birodalomnak a végső megnyilvánulása, amely a Szentírás szerint az utolsó időkben fog színre lépni az antikrisztus vezetése alatt. Sátán teljes ereje és hatalma áll majd a fenevad gazdasági és politika rendszere mögött, hogy az egész világot ennek a rendszernek a rabszolgájává és követőjévé tegye (Jel. 13:4).

Eltévesztett Babilon?

A megtévesztés a keresztény vallás követőire is kihat, ahol hamis tanítók hamis próféciai magyarázatokat közvetítenek, és önkényesen azonosítanak be bizonyos országokat a Nagy Babilonnal, illetve a “Fenevad” birodalmával. A káosz oly méretű, hogy ha a Fenevad valóban feltűnik, senki nem ismer majd rá! Egy jellegzetes, nagyon gyakori, de végzetesen téves tanítás szerint a Fenevad birodalmát az USA és Anglia, valamint szövetségeseik alkotják. E teóriát azzal fűszerezik, hogy e nemzetek formálják meg magát a „Nagy Babilont” is. Tény, hogy az elmúlt évszázad és a jelen gazdasági és geopolitikai állapota azt kívánta és kívánja meg, hogy a háttérhatalmak ezen izraelita nemzetekre akaszkodva vigyék véghez a terveiket, már csak a puszta anyagi érdekből is. Minél gazdagabb egy ország, annál nagyobb javakat lehet elorozni. A jelen azonban csak egy átmeneti időszak, egy momentum a valós globális uralom megvalósítása felé. Jelenleg az izraelita nemzetek szisztematikus kivéreztetését látjuk végbemenni, úgy gazdaságilag, mint katonailag is. Vagyis a születési jog áldásainak maximális kisajátítása megy végbe, s nagyrészt erre az elorzott vagyonra fog felépülni az Új Világrend gazdasági sikere. A próféciák szerint a kivérzett, kihasznált és tönkretett izraelita népekre aztán hirtelen tör rá a halálos veszedelem, s beteljesedik rajtuk a 3Mózes 26 minden átka. Igen, hamarosan eljön az ideje annak, amikor Isten büntetéséből megtörik Izrael (az angolszászok) büszke katonai ereje (3Móz. 26:19). A legidevágóbb bibliai próféciák egyike Mikeás 5:9-11 verseiben található, ahol a próféta „Jákob maradékához” (7.vers), azaz a jelen korban élő és a következő nemzedék izraelitáihoz szól. Bár a próféta Izrael helyreállítását vázolja, de azt megelőzi a nagy bukás, a Jákob nyomorúsága:

Mikeás 5:9-11 9 Azon a napon – így szól JHVH – kiirtom lovaidat, és elpusztítom a harci kocsikat. 10 Kiirtom országod városait, és lerombolom minden erődödet. 11 Kiirtom varázsszereidet a kezedből, nem lesznek többé jelmagyarázóid.

A Sátán ivadékai, akik kígyókként melegedhettek Izrael ölén, az uzsora rendszer bevezetésével sikeresen rátették a kezüket a születési jogból fakadó javakra. Amikor a kizsákmányolás teljes lesz, vissza – Európa felé – összpontosítják erejüket, ami így újra a fenevad hatalmának globális központjává fog válni a meghatározott időben. Az angolszász nemzetközösség tagállamai nem lehetnek a Nagy Babilon, a nagy fenevad birodalma, ugyanakkor a Nagy Babilon és a fenevad birodalmának elsődleges áldozatai is! Márpedig a nagy nyomorúságot, Jákob és az egyház, azaz a testi és szellemi Izrael veszedelmét (Jer. 30:7; Mát. 24:21) a feltámadott fenevad birodalma fogja okozni! Ennek a birodalomnak tehát még nem jöhetett el az ideje, ezt jobb, ha figyelemben tartjuk.

Mindennek a menetrendjét a Jelenések 12., 13., és 14. fejezetei vázolják, s a laikusok is láthatják, hogy a végső nagy üldöztetés ideje még előttünk áll. A Jelenések 12. fejezet a napba öltözött asszony bemutatásával kezdődik. Ő az „anya”, aki a választottak gyülekezetét, vagy testületét szimbolizálja. Izrael tizenkét törzsét, ahonnan a gyermek, a Messiás is megszületett, akit Sátán el akart pusztítani. Ugyanakkor a beoltott választottakat, vagyis az újszövetségi hívőket is jelképezi, akik szintén Izrael testébe oltattak. Ennek az asszonynak az „ivadékait”, a mindenkori igazakat üldözi a sárkány a korszakokon át, ahogy teszi azt a végidőkben is:

Jelenések 12:1-17 A sárkány haragra gyulladt ekkor az asszony miatt, és elment, hogy a többiek ellen indítson háborút, kik az asszony magvából valók, azok ellen, akik Isten parancsolatait megőrzik, s akiknél ott van a Jézusról szóló bizonyságtétel.

A sárkány és angyalai egy olyan uralmi rendszert hoztak létre a földön, ami számukra ideális eszközként szolgál az asszony ivadékainak, az igazaknak az elpusztítására. Sátán a Messiás elpusztításával önmaga sorsát pecsételte meg azáltal, hogy Krisztus áldozati halála és feltámadása által méltóvá vált a föld fölötti uralom átvételére, s ezzel egyben Sátán hatalmából való kivetésére is. A sárkány ezért a pusztába menedékre találó asszony után vetette magát, hogy legalább az igaz hit igaz magvait [híveit] elpusztítsa: azokat, akik megtartják az Isten parancsolatait és Jézus tanúbizonyságát. Az általa megalkotott hamis vallási és politikai rendszer által uralni képes a föld népeit.

Dániel 2-ben bemutatott nagy bálványszoborral jelképezett rendszer folytatólagosan fennáll a kor végéig. Ez az istentelen kormányzati és a hamis vallásrendszer szövődéséből álló birodalmi rend a bálvány arany fejével jelképezett Babilonnal vette kezdetét. Ezt az állószobron aztán az ezüst felsőtesttel és karokkal jelképezett médek és perzsák birodalma követte.  Ezután a bronzból való testrész, ami a görögök birodalmára utal, s amiről szintén Dániel egy próféciája jövendölte meg, hogy négy részre fog szakadni. Végül pedig az állószobor két vaslába a római birodalmat jelképezte. Ez a birodalom aztán a végidőkig fennáll a történelemben: az eredeti római birodalmat a „Szent Német-Római Birodalom” követte, amely rendszernek meg-meg újuló feltámadásai lesznek a kor lezártáig. A kor végén az állókép két, vas és agyag keveredéséből álló lábfejével és ujjaival jelképezett birodalmi megújulása az utolsó lesz, s ez a három és fél éven át tartó uralmi rend még előttünk áll.

Az emberek imádni fogják a sárkányt, mert hatalmat adott a Fenevadnak, és imádják vele a Fenevadat is, mondván: „Ki hasonló a Fenevadhoz és ki harcolhat ellene?” (Jel. 13:4).

A Fenevadnak magának Istennek a rendeletéből adatik erő és hatalom, és csakis emiatt valósulhat meg ez az utolsó, bizonyos nemzetek közösségéből összetevődő birodalmi rend. Ez a rettenetes szörny minden gazdasági és katonai hatalmát arra fogja használni, hogy végrehajtsa Sátán akaratát a földön, ami az emberiség Sátán imádatába való hajtását jelenti. Elrendeli a szentek teljes kipusztítását, azokét, akiknek neve az élet könyvébe van írva, és nem veszik magukra a rendszer kárhozatba vezető bélyegét, mert a végsőkig megtartják Isten parancsolatait és Jézus Krisztus tanúbizonyságát (Jel. 12:17). A fenevad hatalma kiterjed minden népre és törzsre, és egy időre még a szentek fölött is győzelmet arathat. Ez lesz az idő, amikor pusztítani fogja Isten fizikai és szellemi népét, az igazakat (Jel. 13:7). Ebben a rövid időszakban tehát a szentek egy részének el kell viselnie a fogságot és halált, ám a menekülők nem futnak végig Izrael összes városán, amikor a Messiás visszatér (Mát. 10:23). Mivel Isten helyre kívánja állítani a testi Izraelt, így őket szintén pusztulásra szánja a sárkány.

Izrael és a Sátán zsinagógája

A Sátánnak és az ő elkötelezett fizikai munkásainak [a Sátán zsinagógájának (Jel. 2:9)], szükségszerűen rá kellett tenniük szennyes kezeiket Izrael születésjogi áldásaira is! Mára a bankrendszerek által sikeresen megkaparintották annak a gazdagságnak a nagy részét, amelyeket a József két törzséből származó izraeliták az Ábrahám érdeméből származó születésjogi áldásokként örököltek (2Krón. 5:1). Koránt sem volt egy “véletlen” történelmi egybeesés az, hogy az izraelita államok, de különösképpen a születésjogi nemzetek nagyságra emelkedésével egy időben jelent Adam Weishaupt és az illuminátus rend. Weishaput-ot gazdag európai zsidó bankárok finanszírozták (itt nem a Rothschildokról van szó, hiszen azok ekkoriban még csak feljövőben voltak).

Az egyre erősödő háttérerők rövid időn belül a maguk javára fordították az örökséggel járó gazdasági hatalmat, és egyre inkább annak katonai erejét is. A születésjogi áldásokkal járó páratlan méretű angolszász gazdagság elorzása hatalmas taktikai sikernek számít a részükről: ugyanis e javak felhasználásával alapozzák meg a feltámasztandó fenevad rendszert, majd annak kezdeti gazdasági sikereit is. Ugyanakkor a kifosztásuk és eladósításuk teljesen megtöri majd a szóbanforgó izraelita nemzetek gazdasági és katonai erejét. Sátán, e világ isteneként már a születésjogi áldások kibontakozásakor behelyezte a maga szolgáit e nemzetek kormányzataiba és pénzügyi intézményeibe, akik az adandó alkalmakat kihasználva megkezdték az aknamunkájukat, majd a megfelelő időben elvégezték a nemzeti javak szisztematikus kisajátítását. Ahhoz, hogy az izraelita nemzetek katonai erejét megtörjék, először is a gazdasági erejüket kellett megtörni. Munkájuk azonban nem ér ezzel véget, mert ők szítják azt az izraelita (fehér, angolszász) ellenes gyűlöletet, amely népünk kiirtásához vezet egy minden eddigit meghaladó holocaust által. Amikor az új világrend beiktatásra kerül, a háttérhatalmi elit propagandagépezete munkába lép, és saját tetteiket teljességgel az angolszász nemzetekre hárítják. Józsefet okolják majd az általuk kirobbantott válságokért, háborúkért, vagyis az izraelitákkal „vitetik el a balhét”. A világ emiatt „jogos” haraggal és gyűlölettel tekint majd az izraelitákra, s igazságosnak vélik „a minden rossz okozójának”, Józsefnek az elpusztítását! Több nemzet pedig örömteli élvezettel segít hozzá a népirtáshoz (lásd a Németország – Asszíria, az Isten haragjának eszköze című írást). Izrael természetesen nem vétlen áldozat, maga Isten adja őket a fenevad kezébe a hűtlenségük és a törvényszegéseik által kiérdemelt büntetésként.

Hogyan kerültek születésjogot öröklő nemzetek Sátán zsinagógájának hálójába?

Az természetesen némi időbe telt, hogy Sátán ügynökei komolyabb befolyást nyerjenek a születésjog nemzeteinek a kormányzati struktúráiban és korrupttá tegyék azt. A nemzeti javak kisajátítása, a nemzet és a polgárok eladósítása is időbe tellett, ami egyensúlyban volt az erkölcsi romlás mértékével. Amikor ez az arány elérte a kritikus szintet, Sátán ügynökei a kormányzatok irányítása által magát a népet is kontroll alá vonhatták. Az további időt, alantas munkát – és persze erkölcsi hanyatlást – követelt, hogy a már kisajátított gazdagság mellett militarizálják a szóban forgó nemzeteket, és katonai erejükre támaszkodva rátegyék kezüket további nemzetek javaira is. De lássuk, miként ment ez végbe a gyakorlatban!

Efraim, illetve a brit birodalom esetében a Rothschild bank, majd az irányításuk alá került Bank of England által, az USA [Manassze] esetében pedig a Federal Reserve magánkézben lévő bankintézményein keresztül ment végbe. Ez a folyamat már jó ideje befejezettnek mondható, és a vezető izraelita nemzetek teljesen a háttérhatalom kiszolgáltatottjaivá váltak úgy gazdaságilag, mint politikailag.

Az 1700-as évek második felében a Rothschildok a különböző háttérhatalmi csoportosulásokkal [illuminátusok, szabadkőművesek, frankisták stb.] szövetkezve kidolgozták a világ fölötti uralom megszerzésének modern stratégiáját. Ez a stratégia röviden szólva az uzsorakamat-rendszeren alapuló pénzintézetek létrehozásából, a nemzetközi gazdasági szövetségekből, és a szükséges politikai intrikákból állt (lásd a Sátán zsinagógája II. című írást). A XIX. század elején már elsősorban a londoni Rothschild bank finanszírozta Angliát és szövetségeseit a napóleoni háborúk idején, ami jelentősen növelte a vagyonukat. A háború végén pedig megtörtént az a közismert esemény, ami lényegében Anglia élére állította Nathan Rothschildot. Az ő ügynökei ugyanis korábban megvitték neki a Waterloo-i csata kimenetelének hírét, mint a hivatalos futárok Londonnak. Ekkor emberei elhintették Londonban azt a hamis hírt, hogy Napóleon nyerte meg a csatát, ami nagy pánikot keltett Angliában a tőzsdén. A részvények ára szinte nullára zuhant, és Nathan Rothschild felvásárolt majdnem mindent: pennyért dollár értéket. Így szerezte meg a Rothschild ház a születésjogi áldások által ekkortájt felemelkedő angol gazdaság irányításának lehetőségét. A sikertelen Bécsi Kongresszus után a Rothschildok kisegítették a Bank of England-ot, s miután így rátették kezüket, az intézmény lényegében az ő irányításuk alá került. Nem véletlenül hangoztathatta Nathan Mayer Rothschild e hírhedt mondását:

„Nem érdekel, hogy milyen bábot helyeznek Anglia trónjára, hogy uralja a birodalmat, amely fölött a nap soha nem nyugszik le. Ugyanis az ember, aki kezében tartja Anglia pénzkészletének ellátását, az uralja a Brit Birodalmat, a brit pénzellátás pedig az én kezemben van.”

Uralkodj Britannia!

Az 1600-as években gazdag londoni kereskedők által létrehozott, és rendkívül sikeres East Indian Company az 1800-as évekre a világ első multinacionális korporációjává nőtte ki magát, gigantikus anyagi háttérrel, amelyet így aposztrofáltak: „A Társulat, ami birtokol egy nemzetet.” Az East India Company saját, 250000 fős magánhadsereget tartott fenn, flottányi kalózhajóhaddal rendelkezett, rabszolgákkal kereskedett és háborúkat indított független nemzetek ellen.

A bankrendszerrel összefonódva aktívan megkezdte a világ globalizálását, gazdasági kifosztását és pénzügyi kolonializálását. Tette ezt olyan mértéktelenséggel, hogy a Brit kormányzatnak 1813-ban meg kellett fosztani a Társaságot páratlan monopol helyzetétől, majd 1857-ben fel is számolták. Sátán zsinagógája túl korán kívánta megvalósítani azt a világhatalmi struktúrát, ami csak az adott időben adatik meg neki. Isten határozza meg mindennek az idejét, jelen korunkig várniuk kellett a globalizációval. József fiainak fel kellett emelkedniük, amit minden várakozást felülmúlóan meg is tettek. A viktoriánus korszak (1837-1901) Britannia fénykora volt, amit béke és bőség, s egyféle küldetéstudat jellemzett. Ez idő alatt megháromszorozódott a Brit Birodalom kiterjedése, és az ipari forradalomnak köszönhetően a világ vezető ipari hatalmává lett. „József fiatal gyümölcsfa a forrás mellett, ágai túlnyúlnak a falak fölött”, mondja az Írás (1Móz. 49:22). És valóban, az angolszász nép meghaladta, túlnőtte nemzeti falait, „számuk, mint a föld pora, szétterjedtek a földön nyugatra, keletre, északra és délre” (1Móz. 28:14). Jákob próféciájának megfelelően Efraim nemzetek közösségévé lett (1Móz. 48:19). A Brit Birodalom a történelem eddigi legnagyobb kiterjedésű birodalma volt, amely a föld területének és népességének valami egynegyedét uralta, s amely fölött „soha nem ment le a nap”. Ez volt az a korszak, amikor mindenki angol akart lenni.

De közben a bankok és a luciferiánus elit tagjai is végezték a dolgukat, így ma már a folyamatok végén járunk. Anglia és az USA korporációkká lettek téve, melyeket egy pénzügyi oligarhia és luciferiánus háttérhatalmi erő ural és irányít.

 

Angliában nem a Dávid házából származó királynõ az igazi uralkodó, hanem a City of London, illetve a Bank of England tulajdonosai. Ez a testület egy magánkézben álló korporációként tartja kezében az országot. Így a „Crown” (korona) sem a királyi trón hatalmát jelöli hanem a Bank of England tulajdonosainak hatalmát. Ezen személyeknek a kiléte a legnagyobb titokban van tartva. E.C. Knuth, a „The Empire of the City” című munkájának 59. oldalán ekképpen fogalmaz: „A nemzetközi pénzügyi oligarchia allegorikusan használja a ‘Koronát’, mint a hatalmának szimbólumát, és London ősi városrészében van a főhadiszállása… A gigantikus Bank of England egy magánkézben tartott intézmény … nem áll a brit parlament irányítása alatt, és lényegében egy önálló világhatalom.” (u.o. 59. o.) A „City” egy Angliától teljesen független, NEM a brit törvények alatt álló mini állam. Sokan emiatt a pénzvilág Vatikánjaként utalnak rá. A City határait stílusos módon a luciferi hatalmat jelképező sárkányok “őrzik” (lásd a mellékelt képet). A városállam fenntartóinak hatalmát mi sem mutatja jobban annál, hogy a Bank of England irányítja a brit Parlamentet. Andrew Carnegie 1886-ban azt találta írni, hogy „hat vagy hét ember háborúba viheti a nemzetet úgy, hogy meg sem kell tárgyalnia azt a Parlamenttel.” Vincent Vickers, aki a Bank of England direktora volt 1910-1919 között, a City-t nevezte meg a világ háborúinak okozójaként. (E.C. Knuth, The Empire of the City, 1943, 60. o.) N. M. Rothschild és fiainak bankja 1809 óta ugyanazon a London szívében fekvő, a “The City”-hez tartozó címen áll (2 New Court, St. Swithin’s Lane), közel a Bank of England-hoz és a Tőzsdéhez. Itt található meg minden angol bank fő irodája, emellett 385 külföldi, köztük 70 amerikai bank irodája is. Ez a városrész a világ pénzügyi központja, aminek félhivatalos szimbóluma a város egyik határán fekvő, vörös színű sárkányt ábrázoló szobor (vö. Jel. 12:3).

India és Afrika gyarmatosításában szintén nagy érdekeltségeik voltak a Rothschildoknak, az ő tulajdonukban volt a British Petroleum, s vele az indiai offshore olajtermelések kizárólagos joga (ez a mai napig a kezükben van). A Rothschild bank finanszírozta Cecil Rhodes gyémánt érdekeltségeit, és az általa létrehozott British South Africa Company-t is. Ezzel az óriási brit birodalom gazdagsága folyamatosan a Sátán zsinagógájának kezébe összpontosult.

„Ő is naggyá leszen” (1Móz. 49:19).

József másik fiának, az USA-t megalapító Manasszénak ugyancsak áldásos sorsrész jutott. A britekhez hasonlóan megvolt a felemelkedés ideje, és a hanyatlásé is, ugyanazon okoknál fogva. A háttérerők minden próbálkozása ellenére az USA-ban is időt és energiát vett igénybe az, hogy kontroljuk alá vonják az ország vezetését.

1811-ben lejárt a Rothscild bank ideiglenes működési engedélye, és a kongresszus az engedély meghosszabbítás ellen szavazott, mire Nathan Mayer Rothschild a következő fenyegetést tette: „Az engedélyt vagy meghosszabbítják, vagy az Egyesült Államok egy rettenetes háborúban találja magát.” A hosszabbítást mégsem kapta meg, és Nathan Mayer Rothschild eleget kívánt tenni fenyegetésének: „Meg kell leckéztetni azokat a pimasz amerikaiakat, vissza kell őket taszítani a gyarmati sorba.” Nathan valóban ki is eszközölte, hogy Anglia 1812-ben háborúba lépjen az Egyesült Államokkal. Terve az volt, hogy az USA így kénytelen lesz hiteleket felvenni, és emiatt meghosszabbítják majd a kezében lévő First Bank of the United States működési engedélyét. Az idő ugyanis nem érett meg arra, hogy az USA eladósítsa önmagát és a lakosságát, aminek a gerincét ekkor még istenfélő, dolgos és erkölcsös emberek alkották. A romlás csak bő száz évvel érte el azt a szintet, amikor megadattathatott a Sátán zsinagógájának az, hogy rátegyék a kezüket az amerikai nép vagyonára.

Andrew Jackson, az USA hetedik elnöke (1829-1837 között) véglegesen gátat kívánt vetni a Rothscildok folyamatos próbálkozásainak, és 1833-ban megkezdte az állami betétek kivonását az ugyancsak a Rothschildok által irányított Second Bank of the United States széfjeiből, hogy a demokratikusan működő, államilag ellenőrzött bankokba helyezze. A Rothschildok pánikba estek és azzal a jól bevett eszközzel próbálkoztak, hogy a pénzkészlet leszűkítésével depressziót okozzanak. Jackson elnök azonban nem hátrált meg, hanem kijelentette: „Viperák fészkei, tolvajok vagytok, célom az, hogy kiűzzelek benneteket, s az Örökkévaló Istenre mondom, ki foglak benneteket űzni.” 1835 Január 30-án egy bérgyilkos merényletet akart elkövetni Jackson elnök ellen, de csodával határos módon mindkét pisztolya csütörtököt mondott. Az elnök nagyon jól tudta, hogy kik álltak a gyilkossági kísérlet mögött. Maga a gyilkos, Richard Lawrene – akit elmeháborodottság miatt felmentettek – az eset után azzal dicsekedett, hogy nagyhatalmú európai emberek bérelték fel, akik megígérték neki, hogy nem esik semmi bántódása abban az esetben, ha elfogják. Andrew Jackson hosszú évekig tartó huza-vona után 1836-ban végre sikeresen kipenderítette a Rothschildok központi bankját Amerikából. Tisztában volt a veszéllyel és szenvedélyesen küzdött, s ezt vallotta: „A pénznemünk irányítása, a közpénzek bevétele és polgáraink ezreinek függőségben tartása nagyobb veszélyt jelent, mint egy ellenséges haderő.” Amikor nem sokkal 1845-ben bekövetkezett halála előtt egy interjú alkalmával megkérdezték Jacksontól, hogy mit tart élete legnagyobb vívmányának, azonnal rávágta: „Megöltem A BANK-ot”.

A Rothschildok végül csak 1913-ban találták meg a módját annak, hogy felállíthassák harmadik központi bankjukat az Egyesült Államokban, a hírhedt Federal Reserve-t, ezúttal maradandóan. Ekkorra már átalakult a nemzet karaktere annyira, hogy Isten addig visszatartó keze szabadabb teret adjon a sátáni ügynököknek.

T.R. Roosevelt elnöksége alatt (1901-1909) a Bank of England kulcsfontosságú teret nyert az Egyesült Államokban, amikor ügynökük, J.P. Morgan felvásárolta az USA üzleteinek 25%-át. Némi kísérlet történt arra, hogy az USA-t visszatérítsék a „korona alá”, de végül más megoldás született és alkotmányellenes módon létre hozták a Federal Reserve-t, ami ugyanazt a szerepet tölti be az USA-ban, mint a Bank of England Angliában. A hírhedt Rothschild ügynök, Jacob Schiff vitte keresztül azt, hogy létrejöjjön a „Federal Reserve System Act” (Szövetségi Tartalékalap) törvénye az USA-ban. Ez tette lehetővé, hogy a Rothschild-ház és a hasonszőrű bankárok kezébe kerüljön Amerika gazdaságának háttérből való, titkos irányítása is. Jacob Schiff ügyes és minden hájjal megkent egyéniség volt a „vérvonalból”, aki semmilyen módszertől nem riadt vissza terveik véghezvitelének érdekében.

Akadály pedig volt, mégpedig igen komoly, ugyanis az USA alkotmánya értelmében a pénzügy mindenféle irányítása egyedül a Kongresszus joga. Az USA Alkotmányának megalkotói ugyanis nagyon jól ismerték a pénz hatalmát. Tisztában voltak vele, hogy akinek kezében van ez a hatalom, az tartja kezében az ország sorsát. Emlékeztek arra is, hogy milyen komoly erőfeszítést vett igénybe Andrew Jackson elnöksége alatt az, hogy megszabaduljanak a központi banktól. Éppen ezért vigyázva őrizték azt az alkotmányos jogot, hogy a pénz kiadása és kezelése egyedül csak a Kongresszusnak, a nép által választott képviselői testületnek a kezében lehessen. Idevonatkozóan az Alkotmány nyelvezete egy rövid, alapos és precíz meghatározást tartalmaz. Az első cikk 8. rész 5. bekezdésében felöleli és meghatározza a Kongresszus kötelességeit: „Pénzverés, értékének irányítása, mértékének és súlyegységének meghatározása.”

A dollár jele egy S betű, két függőleges vonallal áthúzva. Az S a ’silver’, vagyis az ezüst rövidítése, a két függőleges vonal pedig a ’unit’ (egység) U betűjét jelképezte. Jelentése tehát „egy ezüst egység”. Ez a jel eredetileg az amerikai ezüst dollárt jelölte, amely így egy valós értéket képviselő pénzegység volt. A függetlenségi háború után 85 évig nem is létezett papírpénz az Államokban. Ezután adtak ki papírpénzt, amit szigorúan ezüst és arany fedezett. Bárki beválthatta papírdollárját annyi aranyra vagy ezüstre, amit az a dollár képviselt. Ennek köszönhetően az árak stabilak voltak, és több mint száz esztendőn át nem létezett az infláció, ami a fedezet nélküli, értéktelen papírpénz kiadásával jár.

A Rothschildok USA-beli fő ügynökének, Jacob Schiffnek tehát szükségszerűen el kellett csábítania a Kongresszust, és rábírni arra, hogy adja fel ezt az alkotmányos előjogát, lényegében a sátáni háttérhatalmak összeesküvése számára. Hogy ezt az önfeladást törvényessé, a népet pedig tehetetlenné tegye ennek megakadályozásában, szükség volt egy különleges törvény megalkotására. Ezt csak úgy tudta elérni, hogy a törvényhozás mindkét házába cinkosokat (korrupt, megvásárolt politikusokat) épített be, akik elég hatalmasok voltak ahhoz, hogy egy ilyen törvényt befolyásukkal és nyomásukkal gyorsan keresztülvigyenek és jóváhagyassanak. Még fontosabb volt, hogy ehhez legyen cinkosa a Fehér Házban is; ha lehet, maga az elnök, aki elég tisztességtelen és lelkiismeretlen ahhoz, hogy aláírásával törvényesítsen egy ilyen alkotmányellenes törvényjavaslatot. Ennek keresztülviteléhez szükséges volt, hogy vagy a Republikánus Pártot, vagy a Demokrata Pártot befolyásolhassa. Ekkor a demokraták bizonyultak könnyebb prédának, mert ők voltak éhesebbek a hatalomra, hiszen a polgárháború óta képtelenek voltak elnököt juttatni a Fehér Házba. Ezt a tervet azonban mindaddig halogatni kellett, amíg a Fehér Házba nem tudták egy olyan emberüket beültetni, aki ezt aláírásával is szentesíti. Tisztában voltak azzal, hogy még ha a szenátus egyhangúlag szavazná is meg ezt a törvényt, az újonnan választott elnök megvétózhatná.

Ez a Jacob Schiff volt később Trockij és Lenin bolsevik forradalmának előkészítője és finanszírozója is, tehát megvolt a megfelelő tehetsége a nagyléptékű, nehéz tervek megvalósításához. Ő már 1908-ban úgy látta, eljött az ideje annak, hogy a háttérhatalmi bankelit átvegye az USA pénzügyi rendszerének irányítását. Ebben a puccsban segítette őt egy sor, az ügynek már megnyert, korrupt politikus, mint pl. Edward Mendelhaus őrnagy, akinek karrierje Schifftől függött, s aki ezért kiszolgálója és kormányzati ügynöke volt a vezérnek. Bernard Baruch és Herbert Layman titkos találkozóra jöttek össze egy J. P. Morgan tulajdonát képező, s e találkozásról elhíresült Jekyll-szigeti vadászklubban, Georgiában. A megjelentek között voltak: J. P Morgan, John D. Rockefeller, Kirnehouse, Nelson Aldrich, Schiff, Stilmann és Vanderlip a National City Bank-tól, W. N. J. Selingman, Eugene Mayer, Bernard Baruch, Herbert Layman, Paul Warburg – röviden az amerikai nemzetközi bankárok, akik mind tagjai voltak az illuminátusok összeesküvési hierarchiájának. Egy héttel később előjöttek a „Federal Reserved System” (Szövetségi Tartalékalap Rendszer) gondolatával, s Aldrich szenátor volt az a cinkos, akinek az volt a szerepe, hogy a Kongresszusban befolyásával és nyomásával ezt a törvényt keresztülvigye és elfogadtassa. Amikor 1912-ben az ő emberük, Woodrow Wilson került a Fehér Ház elnöki székébe, Aldrich szenátor nyomására, beiktatása után azonnal át is ment a „Federal Reserve Act” a törvényhozás mindkét – alsó és felső – házán, amit Wilson habozás nélkül alá is írt, s ezzel törvénybe iktatott.

Ezt a szó szerint sorsdöntő hazaárulást 1913. december 23-án, Karácsony előtt két nappal követték el, amikor is a képviselők legtöbbje karácsonyi szabadságon volt – kivéve persze azokat, akiket óvatosan kiszemeltek ennek a hazaárulásnak az elkövetésére. Ezt a jóvátehetetlen aljasságot tehát olyan korrupt szenátorok követték el, akiket az amerikai nép küldött Washingtonba, hogy képviseljék az érdekeiket. Ők és Woodrow Wilson elnök kiszolgáltatták nemzetüket a Jacob Schiff és Paul Warburg által képviselt háttérhatalomnak, vagyis a Sátán zsinagógájának. Wilson megbocsáthatatlan bűne maradt az, hogy az USA azóta sem rendelkezik a saját pénze, a dollár fölött, mert az mindmáig a sátáni összeesküvés „zsidó” bankárainak a magánkezében van. A „Fed” kiad egy értéktelen papírt, amit pénznek neveznek, s eladja azt az államnak nagy kamatteherrel. A Federal Reserve ezzel a módszerrel röpke 20 év alatt teljesen eladósította az államot. Az adósságok fedezetére az állam kötvényeket bocsátott ki úgy, hogy az eljövendő nemzedékek munkásainak az életük során elvégzett termelőértékét fejenként 630.000 dollárban határozta meg. Ezután az állam minden egyes születési anyakönyv mellé kiadott egy 630.000 dollár értékű kötvényt, amit aztán csomagokba tömörítettek és áruba bocsátottak. Az így kiadott értékpapírokat a Federal Reserve és egyéb külföldi bankok vásárolták fel. Ezzel az állam elzálogosította polgárainak jövőjét, ami a valóságban rabszolgaságot jelent (Péld. 22:7). Az USA kormányzata és kongresszusa folyamatosan korrumpálódott azáltal, hogy kedvére szórhatta az olyan hatalmas mennyiségű pénzösszegeket, aminek eredetéről az átlag amerikai semmit nem tudott.

A Federal Reserve System kiszolgáltatta az USA teljes irányítását az összeesküvőknek és politikai bábjaiknak, de ezzel önmagában még nem voltak képesek az amerikai nép munkából befolyt jövedelméhez nyúlni. Az amerikai Alkotmány ugyanis világosan megtiltja a jövedelem adóztatását! Csakhogy az államnak valamiből fizetni kell a banktól felvett pénzt és annak kamatait, a Sátán zsinagógája pedig fontos célként tűzte ki a személyi tulajdonok elbitorlását, valamint a személy kereseti lehetőségeinek teljes irányítását is. A próféciák szerint az adott időben ezt globális szinten is el fogják érni (v.ö. Jel. 13:17).

Mivel tehát az alkotmányos törvények szerint nem lehetett volna az amerikai népre jövedelmi adót kiróni, ehhez megint csak létre kellett hozni egy olyan kiegészítő törvényt, amelynek alapján a kormány hatalmat kap az állandóan emelkedő kereseti adók behajtására. Ezért a Federal Reserve Bank megalapításának évében, 1913-ban a bankárok kieszközölték azt is, hogy a Federal Reserve Act-ot átvivő és aláíró Kongresszus, és Woodrow Wilson meghozza azt a szükséges kiegészítő törvényt, amely által megadóztathatják a személyi jövedelmet. Ez a hírhedt 16. Amendment (16. kiegészítő törvény), más néven a „szövetségi kereseti adó törvény”. E két alkotmányellenes intézkedés megpecsételte az USA jövőjét, mivel úgy az állam, mint a polgárok is közvetlenül a bankok rabjai lettek. A 16. kiegészítő törvény által létrehozott jövedelemadó ugyanis a nemzet gerincének számító középosztály kirablására és megsemmisítésére irányult. Ellenben sem a Federal Reserve-t kitevő tagbankok, sem tulajdonosaik (Rockefellerek, Carnegiek stb, bankcsaládok) soha egy árva cent jövedelmi adót nem fizettek!

Ők éppen a 16. Kiegészítő törvény alapján hozhattak létre teljesen adómentes alapítványokat. Ez módot adott a bankároknak arra, hogy óriási nyereségeiket áthelyezzék ezekbe az alapokba, s így mentesüljenek a kereseti adó fizetése alól. Ezeknek az illuminátus alapoknak az adómentességét azzal indokolják, hogy profitmentes, „humánus” ügyeket és célokat szolgálnak. Így jöttek létre sorjában a Rockefeller-alapítványok, Carnegie Alapítvány, a Ford-, Mullyn-, és számtalan hasonló alapítvány. Ezek az alapítványok azután olyan szervezeteket, ügyeket és programokat támogatnak, amelyek teljesen aláaknázzák nemzeteink stabilitását és jövőjét. Nem csupán József utódai között, hisz bárhol megjelennek a világon, ugyanazt a nemzetellenes aknamunkát alkalmazzák. Más szóval az ilyen adómentes alapítványok pénzelik és tartják fenn azokat az ideológiai csoportokat, akik elvégzik az illuminátus összeesküvés piszkos munkáját a politikában, a kultúrában és a közéletben. Csaknem minden közösség- és nemzetromboló, lázító és erkölcstelenséget szító mozgalom mögött ott áll egy ilyen, állítólag „humánus” célra létrehozott alapítvány. Sátán zsinagógája tehát elsősorban a születésjogot öröklő izraelita nemzetektől kisajátított javakból finanszírozza ugyanazon nemzetek pusztítását, befolyásolja a többi nemzet politikáját, valamint az Új világrend megvalósítását.

Az amerikai nép céltudatos lebutításának köszönhetően a polgárok zöme úgy gondolja, hogy a Federal Reserve System egy a kormány tulajdonában lévő állami ügynökség. Ez abszolúte nem igaz! A Federal Reserve Bank összes részvénye kizárólag a magántulajdonban lévő tagbankok tulajdonában van! Ezeknek a tagbankoknak a fejeit és irányítóit a nemzetközi illuminátus összeesküvés hierarchiájának a legmagasabb rangú tagjai teszik ki. Ők irányítják a CFR-t (Council on Foreing Relations vagyis a Külügyi Kapcsolatok Tanácsa) és az egyéb nagy horderejű globalista csoportosulásokat. A Bank of England és a Federal Reserve József törzsei javainak elszivattyúzására szolgálnak, a World Bank, az IMF, a Bank of International Settlemens pedig a világ többi részének a kiszipolyozására.

A politikai megosztottság csupán egy mítosz, úgy a demokrata, mint a republikánus pártok ugyanazokat az érdekeket szolgálják. Az ellentétek csupán látszólagos ellentétek, politikai programjaik szintén csak külsőségekben térnek el egymástól. Az ugyancsak egy tévhit, hogy a konzervatívok nagyobb felelősséget tanúsítanak az ország pénzügyi és költségvetési dolgait illetően.

A valóság az, hogy csupán két olyan elnöke volt az USA-nak, akik valóban csökkentették az USA nemzeti adósságát: Madison, aki csak enyhén volt képes mérsékelni azt, és Andrew Jackson. Az utóbbi (1829-1837) a demokrata párt megalapítójának mondható, aki, mint már korábban láthattuk, teljes szívéből gyűlölte a bankokat és az uzsora- illetve hitelrendszert. Neki sikerült lecsökkentenie az USA Függetlenségi Háborújából fennmaradt 100 millió dolláros nemzeti adósságát először 100.000 dollár alá, majd elnöksége végére mindössze 18.000 dollárra! A nagy polgárháború alatt visszacsúszott 100 millió fölé, és a háború végére elérte az 1 milliárd dollárt. Ezután többé-kevésbé ezen a szinten maradt, az I. Világháború alatt több tízmilliárdnyi dollárral ugrott meg. A nagy gazdasági világválságot, a New Deal-t, valamint a II. Világháborút követően az adósság több száz milliárd dollárra ugrott. Nixon elnöksége alatt további százmilliárdokkal emelkedett, de az igazán szédületesnek mondható növekedés Reagan elnöksége alatt kezdődött meg, amikor is a nemzeti adósság meghaladta az egy trillió dollárt. Innentől aztán hatványozódva emelkedett tovább az idősebb Bush és Clinton elnöksége alatt, akik további trilliókkal növelték azt. Az ifjabb Bush alatt pedig minden korábbi adminisztrációhoz mérten is abszolút példátlan méretekben emelkedett meg. Obama így a világtörténelem legnagyobb adósságát és költségvetési mizériáját örökölte, az adósság ugyanis meghaladja a 10 trillió dollárt. Az utolsó néhány évtized adminisztrációi tehát alapjában véve kiárusították a nemzet jövőjét és áldásait, amiben hasonlóan tettek, mint Ézsau. Ez természetesen Isten további büntetését vonja maga után.

A hiedelem szerint a republikánusok a költségvetésben is konzervatívak, aminek sajnos az ellenkezője igaz. A II. Világháború óta a brit és amerikai nép pénzügyi összeomlása elkerülhetetlenné vált, s erről az USA-beli és európai bankrendszerek gondoskodtak. Az USA gazdagságából elképesztő összegek kerültek ellenséges országok, mint pl. a kommunista Kína tulajdonába, elsősorban a kereskedelmi egyenlőtlenségekből kifolyólag.

Ami igazán elszomorító és bizarr az az, hogy mindez nagyrészt a szabadkőműves „pásztorok” és tanítók által félrevezetett „keresztény” szavazópolgároknak köszönhető. Azoknak a felekezeteknek a tagjai, amelyek harsányan tanítják és rettegik a Fenevad eljövetelét, következetesen olyan személyeket szavaztak be a Szenátusba és az elnöki székbe, akik annak a rendszernek a hűséges kiszolgálói, és az Új Világrend mihamarabbi eljövetelén munkálkodnak odaadó buzgalommal. A sárkányt szolgáló megtévesztők tehát a vallási életbe is beépültek, számos újabb keletű keresztény felekezet dogmatikáját eleve ők formálták meg, hogy az antikrisztusi uralom eljövetelét egyféle isteni rend megvalósulásának véljék. A megtévesztett hívők tömegeinek fogalma sincs arról, hogy alaposan rászedték őket az álnemzeti és álkeresztény érzelmek felszításával.

Az amerikai és a brit nemzetközösség politikusai ostobán úgy vélik, hogy nemzeteik a fenevad rendszerében is megőrizhetik majd gazdasági és politikai nagyságukat, maguk pedig az előkelő és jól fizető pozícióikat. Holott annak célja éppen ellenkező: az eljövendő sátáni rendszer el kívánja törölni Isten népét, az asszony magját, márpedig e nemzetek ide tartoznak. Mivel a megvásárolt, korrupt és hatalomhajhász politikusok ezt nem képesek felfogni, büntetésből a nép élén mennek fogságba és pusztulásba.

A születés jog örökösei lassan teljesen kifosztott, s így már használhatatlan és szükségtelen bábokká válnak, akiket félre kell tenni az útból – a nemzetáruló politikusaikkal együtt -, akikhez így szól Isten Ámos prófétán keresztül:

Ámosz 6:1, 3-7 1 Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén [Izrael nemzeteiben], a legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamodik Izráel háza! … 3 Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért az erőszak uralmát közel hoztátok! 4 Elefántcsont ágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat, és a hizlalóból a borjúkat! 5 Hárfakísérettel danolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. 6 Kelyhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek. 7 Ezért majd ők mennek a foglyok élén fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mulatozásának.

A világ természetesen nem látja a háttérben és titokban működő luciferiánus elitet, de világosan látják mindazt, amire az angolszász nemzetek gazdasági és katonai erejét eszközként felhasználják. Az emberek szerte a világon csak azt látják a híradókban, hogy az angolszászok már megint egy „demokráciát importáló” háborút indítottak valamely nemzet ellen. Azt már nem fogják fel, hogy az elsősorban angolszász katonai erővel történő globális „demokratizálás” nem az amerikai és angol nép akaratából megy végbe, hanem hátsó erők irányítására a nép akarata ellen. Természetesen nem is az a célja, hogy a demokráciát és a „szabadságot” terjesszék. A valós cél nem publikus, de nyilvánvaló: a háttérben működő gazdasági és pénzügyi hatalom további országok nyersanyagait kívánja megkaparintani, további tömegeket kíván kizsákmányolni, vagyis további milliókat akar eladósodott rabszolgákká tenni!

Így természetes, hogy a világ egyre nagyobb ellenszenvet, sőt, gyűlöletet tanúsít József népei iránt, ami egy jogosnak tűnő „anti-angloszaxonizmus”-t eredményezett. Ezt a gyűlöletet még mesterségesen is szítják az olyan liberális célokat szolgáló, álhumánus alapítványokon keresztül, amelyeket a valóban felelős bankárok hoztak létre az uzsorapénzük adómentesítésének érdekében. Amikor eljön az angolszász népek végzete, a nemzetek kárörvendve nézik pusztulásukat, fel sem fogva azt, hogy ők is ugyanazoknak a sötét erőknek a hálójában vannak, akik romlást hoztak József fiaira.

Izrael a bálványimádatban

József és Izrael egészének hanyatlását természetesen a hit elhagyása és a bálványimádat okozta. Isten azért engedte megpróbálni őket, hogy nyilvánvalóvá váljon elégtelenségük, majd elszenvedjék annak gyümölcseit, s ennek eredményeként végül igaz megtérést tanúsíthassanak. Sátán zseniális módon egy olyan rendszert hozott működésbe Izrael fiainak a születésjogi áldásokból fakadó jóléti társadalmaiban, amely az áldások helytelen élvezetére serkentette, majd pedig a mesterséges fenntartására kényszerítette a nemzet tagjait, s egyféle önigazolást is nyújt nekik:

Hóseás 12:9 Efraim így beszél: Milyen gazdag lettem, vagyonra tettem szert! Nem találhatnak bennem bűnt, semmit sem szereztem vétkesen.

Sátán zsinagógája a gazdaság kézbevétele mellett a keresztény hit és erkölcs folyamatos rombolásával, majd a gondosan elbutított népbe táplált materializmussal gyorsította fel József romlását. E fogyasztói és élvezethajhász életmód követésével az angolszász népek teljes bálványimádatba estek, amiért joggal megérdemlik Isten igazságos ítéletét és a velejáró pusztulást. Az önigazolásnak még egy vallási változatát is létrehozták! A „bővölködés teológiája” és a hasonló „keresztény” doktrínák által ez a felfogás és életmód mélyen bevette magát a névleges keresztény felekezetekbe is. Az így belülről megrothasztott felekezeteknél az anyagi jólét – még ha istentelen és törvénytelen módon is jön – egyenlőnek van tekintve Isten jóváhagyásával és áldásaival.

Mindezt előre látta az USA egy igazszívűnek mondható elnöke, Ábrahám Lincoln, aki olyan prófétai éleslátással öntötte szavakba a lényeget, hogy azt akár a “születésjogi áldások ódájának” is nevezhetjük:

Mi a föld legjavának békés birtokosaiként találtunk magunkat, úgy a területeink nagysága, mint a termőföldjeink minősége és az ideális időjárásra nézve. Mindemellett olyan kormányzati rendszer és politikai intézmények felügyelete alatt találjuk magunkat, amelyek alapvetően biztosítják azokat a polgári jogokat és azt a vallásszabadságot, amelyek soha nem voltak tapasztalhatóak a korábbi történelem folyamán. Mi, amikor a lét színpadára léptünk [mint nemzet], akkor ezeknek az alapvető áldásoknak az örököseiként találtuk magunkat. Nem mi magunk munkáltuk ki ezek birtoklását és megalapozását – ez egy nekünk szánt örökség, amit egy egykoron kemény, bátor és hazafias, noha mára már csak visszasírt és elmúlt őseinknek a faja hagyott ránk. Ez volt a feladatuk (amit nemes módon elvégezek), hogy birtokukba vegyék, és általuk mi is birtokolhassuk ezt a jóravaló földet; és hogy felépítsük a hegyein és völgyeiben egy a szabadságot és egyenlőséget biztosító politikai struktúrát; …. A legnagyobb kötelességünk hűségesen eleget tenni azon feladatunknak, hogy hálát adjunk atyáinknak, igazságot szolgáltassunk önmagunknak, felelősséggel tartozzunk az utódainknak, és hogy általánosan szeressük a magunk [emberi] faját. Miként tehetünk ennek eleget? Mely ponton leselkedhet ránk a veszély? Mi módon védekezhetünk a veszély ellen? Netán egy transz-atlanti katonai nagyhatalom átkelhet az óceánon és eltiporhat bennünket? Sohasem! Európa, Ázsia és Afrika együttes haderői, az egész föld kincseivel birtokukban (leszámítva a magunkét); egy Bounapartéval az élen sem lenne képes egy kortynyi vizet erővel meginni az Ohájó folyóból, vagy lábnyomot hagyni a Blue Ridgen akár ezeréves próbálkozás után sem. Mi módon közelíthet hozzánk a veszély? Megmondom: ha a végzet elér bennünket, azt mi magunk okozzuk magunknak. Nem jöhet idegen földről. Ha a pusztítás elér bennünket, annak mi leszünk a szerzői és a bevégzői. Mint egy szabad emberekből [szuverénekből] kitevődő nemzet, vagy örökké fennmaradunk, vagy pedig elpusztítjuk önmagunkat. … – Kivonat Aábrahám Lincolnnak a Young Men’s Lyceum hallgatói számára elmondott beszédéből, az Illinois állambeli Springfield-ben, 1838 január 27.-én.

Lincoln felfogta, hogy az amerikai nép egy adott, áldásos helyzetbe “találta magát” az isteni gondviselés folytán. Tisztában volt azzal, hogy nem kora nemzedékének érdeméből fakadt ez a sorsrész, hanem egy örökség folytán száll reájuk. Tudta, semmilyen földi erő nem képes megvonni, vagy elvenni tőlük az áldásokat, ha azok forrásának, Istennek élnek és neki tetsző életet folytatnak. Egyetlen módon veszthetik el az áldásokat, mégpedig önmaguk erkölcsi romlása által. Ezt a rendkívüli éleslátást kevés politikus képviselte a történelem folyamán, és ez a meggyőződése az életébe került.

Az természetes és velejáró lépés volt Sátán részéről, hogy a születésjog áldásaira felemelkedő izraelita nemzetek vallási rendszerét és a magánjogon alapuló jogrendszerét meg kellett dönteni, illetve tévútra terelni ahhoz, hogy az adott időben az antikrisztusi birodalom eljövetelén munkálkodó erők jól manipulálható kiszolgálói legyenek. A szellemi eltérítés érdekében az 1800-as évektől kezdődően egyre-másra alakultak az olyan pszeudokeresztény felekezetek, amelyek létrehozása és tanrendszere egyedül azt a célt szolgálta, hogy elősegítsék az antikrisztusi uralom megalapozását és eljövetelét (lásd A modern kereszténység eltérítése című írást). Júda vallásrendszerét az évszázadok folyamán ugyancsak teljesen átitatták a misztériumkultuszok, majd a politikai messianizmus (cionizmus) hamis eszméi. A zsidóság így szintén az antikrisztusi világrend fontos eszközévé vált, menhelyet és fedezéket adva maguk között mindazoknak az ál-zsidóknak, akik a Sátán zsinagógájába tartoznak (Jel. 2:9; 3:9). Sátán ügynökei tehát elragadták Izrael kettős ígéretének mindkét elemét, egyrészt a József fiaira szálló születésjogi áldásokat, másrészt pedig a Júdának rendelt uralmi pálcát. Az antikrisztus a születésjogi áldásokra építi fel birodalma anyagi hátterét, majd magának tulajdonítja azt a jogot, ami a valódi Messiást illeti (Luk. 1:32).

A brit nemzetközösség tagállamainak hivatalos egyházát, az Anglikán egyházat szintén teljesen korrupttá tették a misztériumkultuszok, olyannyira, hogy annak mai szimbóluma a főnixmadár, egy ősi egyiptomi jelkép lett.

Köztudott az is, hogy az USA alapító atyái, és későbbi tisztviselőinek jelentős része az olyan okkultista titkos társaságok köreiből került ki, mint a szabadkőművesek és illuminátusok. Elég csak felületesen ránézni például az egy dolláros bankóra, vagy Washington DC épületeire, köztereire és monumentumaira ahhoz, hogy lássuk, az okkult szimbólumok mennyire szerves részei a hivatalos állami tisztviseletnek. Ez a lista annyira hosszú, hogy fel sem sorolhatjuk mindet, hiszen az egy terjedelmes külön írást igényelne. Néhányra azonban feltétlenül ki kell térni. Az USA államigazgatásának székhelye a mesterségesen létrehozott Washington DC, vagyis a District of Columbia. Ezt a kerületet Virginia [a szűz] és Maryland [Mária] államokból hasították ki és nevezték el Columbia Körzetnek a Kongresszus bizonyos tagjai. Columbia a pogányok szűz istennőit eleveníti fel (Innana, Íszisz, Athena, Minerva, Vénusz stb.). Ezt az istennőt az USA szimbólumaként választották (eredetileg az egész amerikai kontinens nevének szánták), akit napkoronával és csillagokkal körülvéve ábrázolnak, mint az ég királynőjét, s akinek szobra a Parlament épületét is ékesíti. A Lady Liberty-nek nevezett Szabadság-szobor szintén a pogány istennők hagyományait eleveníti fel, maga a szobor a francia szabadkőművesek ajándéka volt amerikai testvéreik számára (lásd a Lady Liberty című írást). A sátánista szimbólumok szerte megtalálhatók, és a nemzeti ünnepek nagyrészt ősi pogány ünnepek, áldozatok napjaira esnek. Az átlag polgár szinte semmit nem tud arról, hogy mindezt tervszerűen és szándékosan vitték véghez a rejtőzködő hatalomgyakorlók.

Az áldások megnyilvánulásával az Izrael házát vezető József népei számára páratlan történelmi lehetőség nyílt arra, hogy szívből visszatérjenek Istenükhöz és a törvényhez, és a fizikai jólét mellett teljes szellemi megújulást is tapasztaljanak. Ehelyett a törvénytelenséget választották és gonoszságra adták magukat:

Hóseás 7:1 Amikor gyógyítani akartam Izráelt, lelepleződött Efraim bűne és Samária gonoszsága. Álnokul élnek, tolvaj tör be a házba, rablóbanda fosztogat az utcán.

Mivel ezt az egyedülálló gazdasági hatalmat nem rendelték alá az isteni törvényzetnek és nem a jubileumi gazdasági rendszer keretein belül alkalmazták, az áldások lassan átokká váltak. A Sátán ügynökei által végzett alantas munkának és az erkölcsi hanyatlásnak köszönhetően az áldásaikat idegenek emésztik föl:

Hóseás 7:8-16 8 Efraim a népek közé keveredett. Olyan lett Efraim, mint a meg nem fordított lángos. 9 Idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Ősz haja fehérlik már, de ő nem veszi észre. 10 Izráel ellen saját gőgje tanúskodik, mert nem tértek meg Istenükhöz, JHVH-hoz, és ezek ellenére sem keresték őt. 11 Olyan lett Efraim, mint az együgyű, esztelen galamb! Egyiptomhoz kiáltanak, Asszíriába járnak.  12 Akármerre járnak, hálót feszítek ki eléjük.  Elfogom őket, mint az égi madarakat,  megfogom őket, amint hallom sereglésüket. 13 Jaj nekik, mert elhagytak engem! Pusztulás vár rájuk, mert elpártoltak tőlem! Én megváltanám őket, de ők hazugságot beszélnek rólam14 Ahelyett, hogy szívből kiáltanának hozzám, csak jajgatnak fekvőhelyükön, keseregnek a gabona és a must hiánya miatt [értsd: gazdasági válság], elfordulnak tőlem.  15 Én neveltem őket, és erősítettem karjukat, mégis rosszat gondolnak rólam. 16 Megtérnek, de nem a Felségeshez, olyanok, mint a meglazult íj. Fegyver által esnek el vezéreik, szitkozódó nyelvük miatt: így lesznek csúffá Egyiptomban.

Izrael nem tanúsított megtérést, elkótyavetyélte áldásait, s ezért eljön rá a büntetés napja, ezért hanyatlott le a csillaguk:

Hóseás 9:11 Elszáll, mint a madár Efraim dicsősége.

Hóseás 8:1-3,7-14 1 Kürtöt a szádhoz! Sasként [hirtelen és váratlanul] tör az ellenség JHVH házára! Mert megszegték szövetségemet, ellene szegültek utasításaimnak.  Kiált majd hozzám Izráel: Istenem! Mi ismerünk téged! Elvetette Izráel a jót, ellenség üldözi majd! … Ha szelet vetnek, vihart aratnak. [demokráciát importáló háborúk] A gabona nem hoz kalászt, nem lesz belőle liszt, vagy ha lesz is, idegenek emésztik föl. Elpusztítják Izráelt! Olyan a népek között, mint egy értéktelen tárgy [nem ismerik identitását].  Hiszen ők Asszíriába jártak, mint a kóborló vadszamár; Efraim szeretőket bérelt [lepénzelt szövetségeseket].  10 Ha bért fizetnek is a népeknek, én majd összegyűjtöm őket. Kis időre megszabadulnak a fejedelmek királyának terhétől. 11 Sok oltárt épített Efraim vétkesen: ezek az oltárok vitték őt vétekbe. 12 Előírhatok nekik ezernyi törvényt, azt gondolják, nem tartozik rájuk13 Szeretik a véresáldozatot, bemutatják az áldozati húst, azután megeszik, de nem is fogadja tőlük kedvesen JHVH. Nem feledkezik meg bűnükről, megbünteti őket vétkeik miatt: vissza fognak térni Egyiptomba [nemzeti fogságba]. 14 Izráel elfelejtette alkotóját, palotákat épített. Júda pedig sok erős várost épített. De tüzet bocsátok városaira, és megemészti palotáit.

Hóseás 12:3  Pere van JHVH-nak Izráellel, megbünteti Jákóbot, ahogy megérdemli, tettei szerint fizet meg neki.

Hóseás 14:1-2 1 Megbűnhődik Samária, mert engedetlen volt Istenével szemben. Fegyver által esnek el, csecsemőit sziklához vágják, és terhes asszonyait fölhasogatják. Térj meg, Izráel, Istenedhez, JHVH-hoz, mert bűnöd miatt buktál el!

Mit hoz a próféciai közeljövő?

Az erkölcsi romlás és a keresztény gyökerek elhagyásával az USA és Nagy Britannia lakosaira már eljött az átkok ideje. A jelenben ezen országok lakosainak gazdasági jólléte már nem a születésjogi áldásokból fakad, hanem a Sátán zsinagógájától felvett hitelekből, amelyek mesterségesen tartják fenn annak látszatát. Az eladósodottság egyben az eljövendő rabszolgaság kiváltó oka lesz! Az eladósodás és létbizonytalanság, a másoktól való függés az átkok része, nem az áldásoké!

A Sátán zsinagógája nagyrészt a születésjog áldásainak kisajátításából finanszírozta az Új világrend eljövetelét! A háttérhatalmi program következő állomása már a közben kifosztott és eladósított izraelita nemzetek vészkorszaka lesz.

Részben ez a magyarázat arra, hogy miért éppen a születésjogi áldások felvételének éveiben lépett színre a modern illuminátizmus, és kezdte meg intenzívebben a végidőkig tartó programját a luciferiánus háttérhatalom. Miután ugyanis Isten beteljesítette az Ábrahámnak adott ígéretét, azt csakis oly mértékben és addig élvezhették az azokat öröklő nemzetek, amíg az Isten választott fizikai népéhez méltóan, vagyis az isteni rendhez igazodva éltek az áldásokkal.

Izraelre nézve a prognózis mindenképpen lesújtó, de a világ egésze sincs jobb helyzetben. Rövid távon persze lehetnek a globalizmusnak természetes akadályai. Ilyen bukkanó lehet pl. az egyes országokban megerősödő radikális nacionalizmus megjelenése, a gazdasági protekcionalizmus, és a hasonló önvédelmi reakciók. Ezek az erők némileg és ideiglenesen talán hátráltathatják a világkormány beiktatását, de a „rendszer” már kész tervekkel rendelkezik az ilyen akadályok felszámolására. Ne feledjük, a fenevad hatalmat kap minden nép fölött (Jel. 13:7), így a politikai erőfeszítések semmiképpen nem hoznak mentesülést, mert hatalmukban áll minden ilyen ellenállást felszámolni.

Ez azt jelenti, hogy innentől csak növekszik Sátán emberi eszközeinek a hatalma, és sikerrel járnak a fenevad birodalmának feltámasztásában, majd egy rövidtávú és korrupt gazdasági jólét megvalósításában (Jel. 18:11-20). Ennek a birodalomnak a létrehozása két fő célt szolgál: 1. Elpusztítani az asszony ivadékait, az izraelita nemzeteket és a szenteket; 2. Sátán uralma és világrendje alá csábítani vagy hajtani a népeket. A rendszer elkötelezettjeinek fel kell venniük a fenevad bélyegét, ami nélkül egyszerűen nem is létezhetnek az új világrendben (Jel. 13:16-18).

Ez a jövő már elkezdődött, Izrael nemzeteinek a jóléti napjai meg vannak számlálva. Tudjuk, mi vár ránk is: a világ sötétségbe borul hamarosan, amikor nem végezhetjük munkáinkat, de mindaddig, amíg a világosság tart, Isten egyháza végzi a dolgát (Ján. 9:4). Ennek a munkának rendkívül fontos része az, hogy feltárjuk valós ellenségünk stratégiáját és céljait, hiszen propagandájuk eredményeként még a magukat egyébként kereszténynek valló nemzetek is kárörvendve nézik majd, és elősegítik József romlását és pusztulását. Mi, akik ismerjük József identitását és Isten irántuk való szeretetét, nem lehetünk közönyösek testvéreink sorsa iránt. Magunk is egyre hevesebb próbák elé nézünk, amit csak Isten erejével leszünk képesek kiállni. Ne véljük magunkat jobbnak Izraelnél, amely a pogányok teljességének betérésével helyreáll az igaz Istenhez:

Róma 11:20-25 20 … Ne légy hát fennhéjázó, hanem félj! 21 Ha Isten nem kegyelmezett a természetes ágaknak, neked sem kegyelmez. 22 Értsd meg tehát Isten jóságát és szigorát: szigorát a vétkesekkel szemben, irántad meg Isten jóságát, feltéve, hogy megmaradsz a jóban, különben téged is lenyesnek. 23 S ők is beoltatnak, ha nem maradnak meg hitetlenségükben, mert Istennek van hatalma, hogy újra beoltsa őket. 24 Ha téged ugyanis levágtak a természetes vad olajfáról, s a természet rendjén felülemelkedve beoltottak a nemes olajfába, mennyivel inkább beoltják majd azokat saját olajfájukba, akik természet szerint is oda valók. 25 Nem szeretnélek benneteket tájékozatlanul hagyni, testvérek, e titok dolgában, nehogy egyéni véleményetekre hagyatkozzatokA megátalkodottság csak részben érte Izraelt, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek,…

Isten megítéli népét, majd megítéli azokat a népeket, amelyeket eszközül használt Izrael megbüntetésére, olyan mércét alkalmazva, amilyennel ők mértek:

Máté 7:1-2 1 „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek.

Emlékezzünk mi is, és emlékeztessük az egész világot arra az áldásra, amit az igaz Izrael fiainak adott örökül JHVH, nem pedig holmi álzsidóknak:

1Mózes 12:3 Megáldom azokat, akik áldanak téged, s megátkozom azokat, akik átkoznak téged.

4Mózes 24:9 …  Aki áld téged, legyen áldott, aki átkoz, legyen átkozott.


ÁMEN!